که در آن است کلسیت یافت در کنیا

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻛﺘﺸﺎف ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻫﺎي ﻗﻴﻤﺘﻲ و ﻧ - دانشگاه صنعتی شاهرودﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ . اﻟﻒ. -. ﻛﺎﻧﻲ. ﻫﺎ. و ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي. ﻗﻴﻤﺘﻲ. : ﻛﺎﻧﻲ. ﻫﺎ. و. ﺳﻨﮓ. ﻫﺎﻳ. ﻲ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ رﻧﮓ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، ﻛﻤﻴﺎب. ﺑﻮدن. ،. دوام و .. ﻫﺎي. ﺳﺮﺷﺎر از. ﻛﻠﺴﻴﻢ،. دﻳﻮﭘﺴﻴﺪ،. وزووﻳﺎﻧﻴﺖ،. ﻛﻠﺴﻴﺖ. اﺗﺮﻳﺶ،. ﻓﺮاﻧﺴﻪ،. اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، آﻣﺮﻳﻜﺎ،. آﻻﺳﻜﺎ، اﻳﺮان. ﻗﻢ(. -. ﺧﻤﻴﻦ ... ﻛﻨﻴﺎ، ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ. و ﺟﻮرﺟﻴﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ،. اﻳﺮان ... ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ از آن. ﺟﻤﻠﻪ. ﻣﻲ. ﺗﻮان ﺑﻪ. ﺗﻮﭘﺎز، ﺗﻮرﻣﺎﻟﻴﻦ، زﻣﺮد، ﮔ. ﺎرﻧﺖ. ﻣﻨﮕﻨﺰدار، ﺑﺮﻳﻞ و. ﻧﻈﺎﻳﺮ آن اﺷﺎره.که در آن است کلسیت یافت در کنیا,ژئومورفولوژی کاربردی و برنامه‌ریزی محیطی - موسسه جغرافیا5 آگوست 2000 . ﺳﻔﯿﺪرود ﮐﻪ در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺤﺪود ﺷﯿﺐ ﮐﻢ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷـﯿﺐ اراﺿـﯽ در .. 44. ﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ. ﺑﺮاى ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن درﺻﺪ ﺳﯿﻤﺎن ﮐﻠﺴﯿﺖ، ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ از ﺗﻤﺎﻣﯽ. ۴٨.برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - آب و خاک - دانشگاه .یافت. که م. یدزان. انتقدال رسدوب از. 073. 0/. بده. /82. 0. رس. یده. است که ب. یانگر. 75 .. در کشورهای مختلف مانند ژاپو، هند، اتیوپی، بورکینافاسو، کنیا،. کیره. جنوبی، .. تواند با کلسیم به فرم کربنات کلسیم )کلسیت( ترکیب شوود. 18). (. کلس.

طلب الإقتباس

تعليقات

Untitled - ResearchGate

ﯾﺎﻓﺘـﻪ. اﻧـﺪ از ﻗﺒﯿـﻞ درﺟـﻪ. ﺣﺮارت. ،. ﻋﻤﻖ آب و ﻣ. ﻘﺪار اﻣﻼح آب . از اﯾﻦ رو. اﺳﺖ ﮐﻪ. ﻋﻠـﻢ. ﻓـﻮ. ق را .. ﻫﺎ ازروی ﻫﻢ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻠﺴﯿﺘﯽ ﮐـﺮوی ﺷـﮑﻞ. (. ﺑﻪ ﻗﻄﺮ. 2/0. 1 ﺗﺎ . اﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻠﺴﯿﺘﯽ درﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﯽ ﺻـﺪف ﺑـﻪ .. از ﮐﺎﻧﺎدا، ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﻣﮑﺰﯾﮏ، ژاﭘﻦ، اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن، ﺟﻨـﻮب اﺳـﭙﺎﻧﯿﺎ، آﻟﻤـﺎن، ﭼـﯿﻦ، روﻣـﺎﻧﯽ، ﮐﻨﯿـﺎ،.

مرکز اهواز - مباحث علوم زمین-رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی-سنگ .

سنگ آهک از جمله سنگهای کربناته با فرمول شیمیایی Caco3 است که فرآیندهای زیست . این سنگها در تمام ادوار زمین شناسی از پرکامبرین به بعد یافت می شوند و منعکس . دانه های کربناته در رسوبات امروزی از آراگونیت، کلسیت پر منیزیم و کلسیت کم.

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده پزشکی - 2018 - ترجمه فا

همچنین برای یافتن مقاله بر اساس عبارت کلیدی، در همین صفحه، کلید کنترل (Ctrl) را روی .. نسبت به یک ماده پلیمری که با لیزر CO2 اصلاح شده است (نشریه الزویر) ... سیستم اطلاعاتی نیروی کار بهداشتی کنیا : مدل تأثیر بر سیاست استراتژیک ... در رسوبات کلسیت میکروبیولوژیکی (نشریه الزویر) · مهندسی آنتی بادی برای.

اصل مقاله - دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی - دانشگاه بوعلی سینا

سرعت آنها در برخورد با کف سواحل کاهش یافته و نشان می دهند [۵۷، ۶۵] و ممکن است مقادیر بسیار. شکل آنها تغییر می کند، در . توسط سه سونامی کشته شدند که به سواحل نیکاراگوئه، بروکنر [۲۹] معیارهایی برای مقایسه ساخت ها و دیگر .. سونامی ۲۰۰۴ اقیانوس هند، کنیا. کانی های .. کوارتز، کربنات (قطعات پوسته صدف) و کانی های سنگین.

فایل PDF (45371 K)

ﻛﺸﻮري اﺳﺖ . ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺷﻤﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻛﺸﺎورزان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜـﺎت ﻓﻨـﻲ. و اﺳﺘﻔﺎده از ﻋ .. Struthio camelus massaicus. ) ﻛـﻪ در ﺷـﺮق آ. ﻓﺮﻳﻘـﺎ ﻳﺎﻓـﺖ. ﻣﻲ. ﺷﻮد و از ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻨﻴﺎ ﺗﺎ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑـﻲ ﺗﺎﻧﺰاﻧﻴـﺎ ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ دارﻧـﺪ . ﭘﻮﺳـﺖ ﻋﺮ .. ﭘﻮﺳﺘﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺮ روي ﻏﺸﺎء ﺧﺎرﺟﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﺮﻳـﺴﺘﺎﻟﻪ ﺷـﺪن ﻛﻠـﺴﻴﺖ.

آذر ۱۳۹۶ - POWERAL - BLOGFA

این الماس نه تنها بزرگ است، بلکه بالاترین رنگ در صنعت الماس D و بی عیب و نقص است. . به همین دلیل است که تعادل هر یک از 4C ها برای یافتن الماس مناسب برای بودجه شما .. آپاتیت بسیار سخت تر از کلسیت است و به علت نرمال بودن تورمالین، بریل . آفت کش ها در تعدادی از نقاط جهان، از جمله میانمار (برمه)، هند، کنیا، برزیل، نروژ،.

فروش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

20 جولای 2017 . شکل های زیادی از کوارتز را می توان به الماس نسبت داد. ... کنزیت یک سنگ سیلیکاتی است که در مناطق غنی از لیتیوم یافت می شود. .. البته نمونه های ظریفی نیز در ویتنام، تایلند، کامبوج، کنیا، تانزانیا، افغانستان، پاکستان،.

سنگ یاقوت (Ruby) - ایران آنتیک

یاقوت سرخ در سنگ کلسیت . سنگ مادر یاقوت سرخ ، سنگ دولومیت (dolomite) است که در نتیجه مجاورت با مواد مذاب یا توده های .. درشت ترین یاقوت سرخ قابل تراش که تا کنون یافت شده بالغ بر 400 قیراط وزن داشته، در برمه کشف .. سایر منابع سافایر: کنیا، ماداگاسکار، مالاوی، موزامبیک ، نیجریه ، آفریقای جنوبی و تانزانیا می باشند.

ﻣﻬﺮداد ﺷﻴﺮﻳﻦ آﺑﺎدي - Aquatic Commons

21 سپتامبر 2013 . ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و. ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻳﻮﻧﻴﺰه ﺳﺮم در . ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي ﻓﻮق، ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در رژﻳﻢ ﻧﻮري ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺳﺒﺐ اﻟﻘﺎء رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ .. در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻨﻴﺎ ﻃﻲ دو .. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺪورت و ﮔﺎﻫﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻛﻠﺴﻴﺖ ﺑﺠﺎي آراﮔﻮﻧﻴﺖ، ﺷﻤﺎرش. ﺣﻠﻘﻪ.

شماره 3.pdf - دانشگاه شهید بهشتی

یافت شده اند که حفظ و نگهداری از آنها به عنوان یک سرمایه مهم علمی برای جامعه زمین . زون ایران مرکزی مهمترین زون زمین شناسی ایران است که به لحاظ پیدایش کانی های . در حاشیه الوند کانی های کوارتز شفاف و صورتی، میکاها، آندالوزیت، کیانیت، ... برزیل، کانادا، روسیه و آمریکا، گروسولر گارنت سبز در تانزانیا و مقداری در کنیا وجود دارد.

اصل مقاله - دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی - دانشگاه بوعلی سینا

سرعت آنها در برخورد با کف سواحل کاهش یافته و نشان می دهند [۵۷، ۶۵] و ممکن است مقادیر بسیار. شکل آنها تغییر می کند، در . توسط سه سونامی کشته شدند که به سواحل نیکاراگوئه، بروکنر [۲۹] معیارهایی برای مقایسه ساخت ها و دیگر .. سونامی ۲۰۰۴ اقیانوس هند، کنیا. کانی های .. کوارتز، کربنات (قطعات پوسته صدف) و کانی های سنگین.

کلسیت، کانی هزار چهره - روزنامه صمت

24 مه 2015 . اجزای تشکیل‌دهنده کلسیت که به کانی هزارچهره معروف است کلسیم، کربن و . آثاری از این کانی را به عنوان باطله در کنار دیگر مواد معدنی نیز یافت.

آلودگی هوا ساالنه آلودگی هوا ساالنه باعث مرگ 60 هزار انسان باعث مرگ 60 هز

مشخص است که همگام با کشورهاي توسعه یافته نتایج حاصله نشان از آن دارد که .. وجود کاني هاي مختلفي مانند کوارتز ، میکا ، کلریت ، کلسیت و . در خاک .. کشورها از تنش آبي در رنجند 1000- 1700m3 آب سرانه ساالنه( آفریقاي شمالي، خاورمیانه و کنیا.

ﻣﺪل ﻛﺎﻧﺴﺎر ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﻴﺮي - ResearchGate

ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ. ،. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ. ﮐﻪ. ﺗﺸﮑﯿﻞ. ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺴﺎرﻫﺎي ﻣﺲ. (ﻃﻼ) ﭘﻮرﻓﯿﺮي ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ. ﻫـﺎي. ﺗﮑﺘـﻮﻧﯿﮑﯽ ﻧﺴـﺒﺖ .. ﻣـﺲ در ﮐﺎﻧﺴـﻨﮓ ﻫﯿﭙـﻮژن. ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. : ﮐﺎﻟﮑﻮﭘﯿﺮﯾﺖ و ﭘﯿﺮﯾـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ در ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﮐﺎﻧﺴـﺎرﻫﺎ. ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ و. ﺑﻮرﻧﯿﺖ ﮐﻪ ... ﻫﺎي اﺳـﺘﻮك ورك ﻏﻨـﯽ از ﮐـﻮارﺗﺰ ﺷـﺎﻣﻞ رﮔـﻪ. ﻫـﺎي ﺗﯿـﭗ. A. (ﮐــﻮارﺗﺰ. -. ﺑﻮرﻧﯿــﺖ. -. ﮐﺎﻟﮑﻮﭘﯿﺮﯾــﺖ+/. -. ﻣﮕﻨﺘﯿــﺖ+/ .. ﮑﻨﯾا ﻪﺑ دراد ﻞﯾﺎﻤﺗ هﺪﺷ هدوﺰﻓا لﺎﯿﺳ ﻪﺑ ﻪﮐ ﯽﻓﺎﺿا. ﺶﻨﮐاو ﻪ.

بانك اطالعات كاني ها

اطالعات كانیهای اين بانك، نام اغلب نمونه هايي كه از ايران گزارش شده است، با. رنگ قرمز. نمايش داده مي. شود . به .. و در حفرات گنيس دگرگوني دماي پايين يافت مي شود. .. ﺳﻔﯾد. ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﮐﺎﻧﻲ ھﺎي ﻣﺷﺎﺑﮫ. ﺗﺷﺎﺑﮫ ﮐﺎﻧﻲ ﺷﻧﺎﺳﻲ. ﭘﺎراژﻧز. ﮐﻟﺳﯾت. -. اﺳﺗروﻧﺗﯾﺎﻧﯾت. ﮐﻟﺳﯾت -. زﺋوﻟﯾت -. ﻟﯾﻣوﻧﯾت - ... ﺑرزﯾل ، ﻣﺎداﮔﺎﺳﮐﺎر ، زﯾﻣﺑﺎﺑوه ، ﺗﺎﻧزاﻧﯾﺎ ،. ﮐﻧﯾﺎ ، ﺳري. ﻻﻧﮐﺎ ، ھﻧد ، ﺑﯾرﻣﺎﻧﻲ و اﻣرﯾﮐﺎ. ﺧواص ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﻲ.

يافته هاي قابل ترويج سال 1394

25 دسامبر 2016 . اسـت كـه بـرای كشـت سـورگوم بايـد از صفحـه مخصـوص بـذور ريـز دانـه )بـرای مثـال صفحـه ... )مطابـق ارزيابـی هـای انجـام شـده در كشـور كنيـا( نيمـه مقـاوم اسـت. .. متری(، اصـالح pH خـاك بـا اسـتفاده از كودهـای معدنی مثـل دولوميت و كلسـيت.

که در آن است کلسیت یافت در کنیا,

آثار كهن ايران - سنگهای قیمتی

30 سپتامبر 2013 . الماس یکی از قدیمی ترین سنگهای موجود در طبیعت است که خاصیت تصفیه کنندگی دارد و . کامبوج، استرالیا، کنیا، زامبیا، تانزانیا، آنگولا، فنلاند و چک و اسلواکی یافت می‌شود. ... سنگ یمانی خود گونه‌ای از در کوهی (کوارتز) است.

کلسیت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

کانی کلسیت به کانی هزارچهره معروف است و از کلسیم کربن و اکسیژن تشکیل شده و این کانی با . کلسیت در طبیعت به صورت سنگ آهک و سنگ مرمر یافت می‌شود.

Images about #آذرین on Instagram - Websta.one

استفاده از سنگ فیروزه در ایران در واقع یک میراث ملی است که آن را برای تزئین .. کلسیت در طبیعت به صورت گچ، سنگ آهک، سنگ مرمر و عقیق یافت می ‌شود. .. بیشتر یاقوت جهان در کشورهای میانمار، سری‌لانکا، کنیا، ماداگاسکار و تایلند قرار دارد.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻛﺘﺸﺎف ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻫﺎي ﻗﻴﻤﺘﻲ و ﻧ - دانشگاه صنعتی شاهرود

ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ . اﻟﻒ. -. ﻛﺎﻧﻲ. ﻫﺎ. و ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي. ﻗﻴﻤﺘﻲ. : ﻛﺎﻧﻲ. ﻫﺎ. و. ﺳﻨﮓ. ﻫﺎﻳ. ﻲ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ رﻧﮓ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، ﻛﻤﻴﺎب. ﺑﻮدن. ،. دوام و .. ﻫﺎي. ﺳﺮﺷﺎر از. ﻛﻠﺴﻴﻢ،. دﻳﻮﭘﺴﻴﺪ،. وزووﻳﺎﻧﻴﺖ،. ﻛﻠﺴﻴﺖ. اﺗﺮﻳﺶ،. ﻓﺮاﻧﺴﻪ،. اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، آﻣﺮﻳﻜﺎ،. آﻻﺳﻜﺎ، اﻳﺮان. ﻗﻢ(. -. ﺧﻤﻴﻦ ... ﻛﻨﻴﺎ، ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ. و ﺟﻮرﺟﻴﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ،. اﻳﺮان ... ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ از آن. ﺟﻤﻠﻪ. ﻣﻲ. ﺗﻮان ﺑﻪ. ﺗﻮﭘﺎز، ﺗﻮرﻣﺎﻟﻴﻦ، زﻣﺮد، ﮔ. ﺎرﻧﺖ. ﻣﻨﮕﻨﺰدار، ﺑﺮﻳﻞ و. ﻧﻈﺎﻳﺮ آن اﺷﺎره.

سنگ آهک - آهک | سود پرک | سود مایع

10 سپتامبر 2017 . ترکیب شده است که سبب کاهش خلوص آن می شود. ترکیبات اصلی آن کلسیت و آراگونیت هستند. حدود 10 درصد از سنگ های رسوبی سازنده پوسته زمین.

سنگ ساختمانی - خانه معدن

سنگ و معدن، نخستین رسانه بخش خصوصی معادن و صنایع معدنی ایران است که هر سه ماه یک بار منتشر. می شود. سنگ و معدن ... که.غالب.آن.از.کلســیت،. . یافته.اســت..در.طول.بازه.زمانی. مشــابه،.تولید.سنگ.های.آهکی.45.برابر.و.اسلیت.ها.10.برابر. .. کنیا.بررسی.خواهد.شد..در.قسمت.سوم.که.در.شماره. آتی.به.چاپ.خواهد.رسید،.ضمن.بحث.و.بررسی.

زیباترین مناظر طبیعی جهان | دیدنی ترین شگفتی های طبیعت - همگردی

7 سپتامبر 2018 . این دریاچه نزدیک به مرز کنیا و در کافت گریگوری قرار دارد. .. گودال سنتوس از جمله مکان هایی است که در هر جایی یافت نمی شود و گرنه در لیست ما قرار . هایی در آن نمودند اما پیشرفت پس از رسیدن به دیوار کلسیتی بزرگ متوقف شد.

ﻣﺪل ﻛﺎﻧﺴﺎر ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﻴﺮي - ResearchGate

ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ. ،. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ. ﮐﻪ. ﺗﺸﮑﯿﻞ. ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺴﺎرﻫﺎي ﻣﺲ. (ﻃﻼ) ﭘﻮرﻓﯿﺮي ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ. ﻫـﺎي. ﺗﮑﺘـﻮﻧﯿﮑﯽ ﻧﺴـﺒﺖ .. ﻣـﺲ در ﮐﺎﻧﺴـﻨﮓ ﻫﯿﭙـﻮژن. ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. : ﮐﺎﻟﮑﻮﭘﯿﺮﯾﺖ و ﭘﯿﺮﯾـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ در ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﮐﺎﻧﺴـﺎرﻫﺎ. ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ و. ﺑﻮرﻧﯿﺖ ﮐﻪ ... ﻫﺎي اﺳـﺘﻮك ورك ﻏﻨـﯽ از ﮐـﻮارﺗﺰ ﺷـﺎﻣﻞ رﮔـﻪ. ﻫـﺎي ﺗﯿـﭗ. A. (ﮐــﻮارﺗﺰ. -. ﺑﻮرﻧﯿــﺖ. -. ﮐﺎﻟﮑﻮﭘﯿﺮﯾــﺖ+/. -. ﻣﮕﻨﺘﯿــﺖ+/ .. ﮑﻨﯾا ﻪﺑ دراد ﻞﯾﺎﻤﺗ هﺪﺷ هدوﺰﻓا لﺎﯿﺳ ﻪﺑ ﻪﮐ ﯽﻓﺎﺿا. ﺶﻨﮐاو ﻪ.

Pre:optima قیمت بخار پز
Next:روهان کیلدار زره سحر و جادو