آینده نورد سرد پیچیده آسیاب 2012

ﻫﺎﻱ ﻓﻮﻻﺩﻱ ﺳﺮﺩ ﻧﻮﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻜﺎﻥ13 مه 2010 . ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺩ ﻧﻮﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻌﻴـﻴﻦ. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﺮﺷﻲ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰﺍﻳﻲ ﺩﺍﺭﺩ . ﺑـﺮﺍﻱ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺟ. ﺎﻧﺒﻲ ﭘﺎﻧﻠﻬﺎﻱ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺮﺷـﻲ ﺑـﻪ ﺩﻟﻴـﻞ ﺭﻓﺘـﺎﺭ ﻧـﺴﺒﺘﺎﹰ. ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﭘﺎﻧﻞ، ﺍﻛﺜﺮﺍﹰ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﺎﺕ.آینده نورد سرد پیچیده آسیاب 2012,نورد Rolling Aug 25, 2013 . Up next. CARELL 4RH Rolling Plate Steel Tank End - Duration: 1:15. Carell Corporation 299,140 views · 1:15.افزایش دمای فلز در نورد گرم - شرکت پاکمن24 دسامبر 2014 . افزایش دمای فلز در نورد گرم (increase in metal temperature in hot rolling)، غیر از گرمای اولیه که از روش کوره پیش گرم به شمش داده می شود، به چند.

طلب الإقتباس

تعليقات

دﻣﺎ در ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﻓﻠﺰات

دﻣﺎ در ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﻓﻠﺰات. ❑. ﮐﺎر ﺳﺮد. : ﺷﮑﻞ دﻫﯽ در دﻣﺎﯾﯽ زﯾﺮ دﻣﺎي. 0.3Tm. اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ➢. ﻣﺰاﯾﺎ. : ❖. دﻗﺖ ﺑﻬﺘﺮ. ❖. ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺘﺮ. ❖ . ﻧﯿﺮو و ﺗﻮان ﮐﻤﺘﺮي ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. ❖. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ . ﻧﻮرد ﮔﺮم. : ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ زﯾﺎد اﺳﺖ . □. ﻧﻮرد ﺳﺮد. : ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮﺷﮑﻞ ﮐﻢ اﺳﺖ.

Pre:کک سنگ شکن پمپ گریز از مرکز طراحی
Next:کنترل بخش ابزار دقیق در آموزش تابستان