چگونه به تغییر ryobi s430 4 زمانه پلاگین علف هرز خوار جرقه

ارزیابی کارایی علفکش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز سیر (Allium .ارزیابی کارایی علفکش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز سیر (Allium Sativum) . به منظور ارزیابی کارایی تعدادی از علفکش ها بر علف‌های هرز و عملکرد سیر، آزمایشی در مزرعه سیاهدشت واقع . رابطه بین مقادیر مختلف علفکشی و درصد کنترل علف‌های هرز از یک رابطه سیگموئیدی چهار پارامتره تبعیت می کرد. . چگونه به مقاله ارجاع بدهیم.چگونه به تغییر ryobi s430 4 زمانه پلاگین علف هرز خوار جرقه,اثر علف کش های پیش و پس رویشی و تلفیق آن ها بر کنترل علف های .به منظور تعیین اثر بخشی دو علف کش پیش رویشی (تریفلورالین و اتال فلورالین) . بنابراین، علفک ش های اتال فلورالین و تریفلورالین، برای کنترل علفهای هرز و حصول . کاشت بذور به طور متراکم در عمق 3 تا 4 سانتیمتر از رقم مورد کشت گلرنگ در . گیری شده در تغییرات عملکرد نهایی، از آنالیز رگرسیون مرحله ای2 استفاده شد.ارزیابی کارایی علفکش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز سیر (Allium .ارزیابی کارایی علفکش‌های مختلف در کنترل علف‌های هرز سیر (Allium Sativum) . به منظور ارزیابی کارایی تعدادی از علفکش ها بر علف‌های هرز و عملکرد سیر، آزمایشی در مزرعه سیاهدشت واقع . رابطه بین مقادیر مختلف علفکشی و درصد کنترل علف‌های هرز از یک رابطه سیگموئیدی چهار پارامتره تبعیت می کرد. . چگونه به مقاله ارجاع بدهیم.

طلب الإقتباس

تعليقات

بررسی تلفیق روش‌های مختلف کاربرد علف‌کش‌ کلودینافوپ .

یافته‌ها: نتایج آزمایش نشان داد که درصد کنترل علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) در . افزایش تراکم گندم به 150 درصد تراکم توصیه شده باعث افزایش کارایی کنترل در کاربرد . 4دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان . مدیریت بلند مدت و موفق علف‌های‌هرز نیازمند تغییر روش کنترل ساده علف‌های هرز به سامانه‌ای است که تولید مثل.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻜﺲ ( ﻫﺮز در ﻣﺰرﻋﻪ ذرت ﻫﺎي اي ﻋﻠﻒ ﺑﺮآور

14 فوریه 2010 . 8-4. ﺑﺮﮔ. ﻲ. ذرت ﺗﺮاﻛﻢ ﻋﻠﻒ. ﻫﺎ. ي. ﻫﺮز ﺑﻪ ﺗﻔﻜ. ﻴ. ﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎرش و ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ ﺑـﺮگ و وزن ﺧﺸـﻚ ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ اﻧـﺪازه .. اﻓﺰاﻳﺶ رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎي.

بررسی تلفیق روش‌های مختلف کاربرد علف‌کش‌ کلودینافوپ .

یافته‌ها: نتایج آزمایش نشان داد که درصد کنترل علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) در . افزایش تراکم گندم به 150 درصد تراکم توصیه شده باعث افزایش کارایی کنترل در کاربرد . 4دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان . مدیریت بلند مدت و موفق علف‌های‌هرز نیازمند تغییر روش کنترل ساده علف‌های هرز به سامانه‌ای است که تولید مثل.

اثر علف کش های پیش و پس رویشی و تلفیق آن ها بر کنترل علف های .

به منظور تعیین اثر بخشی دو علف کش پیش رویشی (تریفلورالین و اتال فلورالین) . بنابراین، علفک ش های اتال فلورالین و تریفلورالین، برای کنترل علفهای هرز و حصول . کاشت بذور به طور متراکم در عمق 3 تا 4 سانتیمتر از رقم مورد کشت گلرنگ در . گیری شده در تغییرات عملکرد نهایی، از آنالیز رگرسیون مرحله ای2 استفاده شد.

مجله پژوهش علف هاي هرز، - Magiran

ارزيابي برهمكنش مديريت علف هاي هرز، باكتري رايزوبيوم، قارچ مايكوريزا و تغذيه معدني بر .. نگاهي به پديده مقاومت علف هاي هرز به علفكش ها؛ از تئوري تا بهره برداري

مجله پژوهش علف هاي هرز، - Magiran

ارزيابي برهمكنش مديريت علف هاي هرز، باكتري رايزوبيوم، قارچ مايكوريزا و تغذيه معدني بر .. نگاهي به پديده مقاومت علف هاي هرز به علفكش ها؛ از تئوري تا بهره برداري

Pre:رورکلا بازار بزرگ
Next:دانلود baba صاحبه نوشته اشفق احمد