قطعات یدکی مقیاس کوچک تولید پی دی اف تکنولوژی

معدن کارخانه فرآوری، کارخانه تولید شن و ماسه.بر اساس نیازهای تولید میلیون ها مشتری، SKY ماشین آلات صنعتی فرز را که به طور کامل . ما در تحقیق، توسعه، و تولید سنگ شکن صنعتی، پودر سنگ زنی، تجهیزات . دستگاه های سنگ شکن مستقل، آسیاب و ماشین آلات معدن و همچنین قطعات یدکی آنها.قطعات یدکی مقیاس کوچک تولید پی دی اف تکنولوژی,برنامه هسته‌ای در ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاددر تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۷۳ قرارداد تکمیل و راه‌اندازی واحد یک نیروگاه اتمی بوشهر به . کند و اقدام به ساخت قطعات یدکی سانتریفیوژهای موجود در آن زمان را نیز تعلیق کند. . ایرانی موفق به تولید چرخه کامل سوخت هسته‌ای در مقیاس آزمایشگاهی شدند و ایران به ... صلح شهرت داشت با فروش یک رآکتور کوچک تحقیقاتی به ایران موافقت کرد.ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه و ﭘﯿﺸﺒﺮﻧﺪه ﮐﺎرﺑﺮد روﺷﻬﺎي ﺟﺪﯾﺪ - مدیریت آب و آبیاریﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد و ﻣﻬـﺎرت آﻧﻬـﺎ، ﮐﻮﭼـﮏ و ﭼﻨـﺪ. ﻗﻄﻌﻪ. اي و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮدن ﻣﺰارع آﻧﻬـﺎ، ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎري ﻓﻨـﺎوري . ﻗﻄﻌــﺎت ﯾــﺪﮐﯽ و . دﺳﺘﺮﺳﯽ زارع ﺑﻪ ﻟﻮازم ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻋﺪم ﭘﯽ . ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ . ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘﯿـﺎس ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ و ﺑـﺎ ... Agrasen Institute of Management and Technology,.

طلب الإقتباس

تعليقات

مقیاس و صرفه جویی به مقیاس | متمم

در واحد‌های تولیدی معمولاً مقیاس تولید بر اساس «تعداد واحد عرضه شده» و در واحدهای خدماتی، بر اساس تعداد مشتریان یا سایر پارامتر‌های . (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم).

اصل مقاله (938 K) - فصلنامه اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی

اصل. ی. یتول. د. آب در. سراسر جهان است. کی. ی. از مراکز فعال. تی. شد. دی. آب. یش. یر .. ها، بررسی اقتصادی آنها از بعد هزینه آب شیرین تولید شده با استفاده از . مقیاس کوچک در مناطق دورافتاده بدون دسترسی به شبکه برق که در آن کمبود آب ... قطعات. یدکی،. 5. هزینه. های. عملیاتی. تصفیه. شیمیایی و. 6. هزینه ساالنه نیروی کار است. ) 21.

اهداف و سياست هاي توسعه صنعت خودرو در افق 1404

ﺗﻮﻟﯿﺪی. 1-2-. ﭘﺎﯾﮕﺎه. ﺳﺎﺧﺖ و. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت وﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﻫﺎی ﺧﻮدرو ﺑﺎ. ﻧﻤﺎ ﻧﺎم. ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﺎ . ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ، ﯾﺪﮐﯽ. و ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ. ) 2 -2 -. ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﺠﺎری. (. ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ و ﻣﺴﺎﻓﺮ. ) -. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺪاﻗﻞ. 120 .. ﻫﺎی ﻗﻄﻌﻪ. ﺳﺎز ، ﺧﻮدروﺳﺎز ، ﺗﺴﺖ و آزﻣﻮن و . ) در ﺣﻮ. زه ﺧﺮﯾﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮرد. ﻧﯿﺎز ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو . ﺪﯿ. ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ رﻗﺎﺑﺖ. ﭘﺬﯾﺮ. : -. اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻋﻤﺪه. ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو.

مداخلات ارگونومی جامع برای بهبود شرایط ارگونومیکی . - مجله ارگونومی

روش. :ها. این پژوهش با استفاده از یک مدل مداخله ارگونومی به بررسی و بهب. ود شرایط ارگونوم. یکی یک کارخانه تولید قطعات یدکی. می. پردازد. به. منظور. بررسی. های نمونه.

Distributed Generation - ResearchGate

and distribution, and the progress of technology in the production of small scale production units, have led to increased use of distributed generation units (DGs). ... اﺗﺼﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ... ﭘﯽ آن ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎي. اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ . ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﭽ. ﻮن آﻟﻮدﮔﯽ. ﻣﺤﯿﻂ. زﯾﺴﺖ. و ﻫﺰﯾﻨﻪ . ﺗﻮﻟﯿﺪي در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از واﺣﺪ.

ماشـــين 2 - TurbineMachine

می توانیم سهم بسیار کوچکی در حوزه اطالع رسانی درزمینه صنعت ماشین های دوار داشته باشیم و . در تولید نشریه علوم، فنون و مدیریت توربین ماشین تالش بر آن است تا در ... در ســال ١٩٥٢ شروع شد و در TAتمام مقیاس .. Motorsich، زوریــا٢٥ مگاواتی و دی جــی١٦– ٥٩ مگاوات )اوکراینی( و همچنین .. قطعات یدکــی آن هم در کوتاه تریــن زمان و با.

نیاز در معادن به روش تحلیل قابلیت اطمینان، تخمین قطعات یدکی مورد .

بینی. قطعات. یدکی. م. ورد. نی. از. بر. اساس. قابلیت. اطمینان. پیشنهاد. شده. است . در . تولید. و. درنتیجه. عدم. تحقق. ظرفیت. پیش. بینی. شده. و. تعویق. تحویل. کالا. به .. های مختلفی وجود دارد که در این. مقاله رویکردی مطابق. شکل. 5. پی. شنهاد شده. است ... عنوان پارامترهای شکل و مقیاس در ... institute of technology Kurukshetra, India.

ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮق و ﺣﺮارت ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎ

30 ژانويه 2013 . ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ. ) ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳـﺖ . ﻋﻮاﻣـﻞ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﻫﻔـﺖ ﻣﺘﻐﻴـﺮ. ارزش. ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ادراك، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎز. ﻣﺎن، اﻫﺪاف و وﻇﺎﻳﻒ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي،.

قطعات یدکی مقیاس کوچک تولید پی دی اف تکنولوژی,

ورود توکا فـوالد به صـنعت برق

ماه 1394 دی شماره 13 سال دوم / . استفاده از تکنولوژی تولیدات پراکنده مولدهای . مقیاس کوچک اطالق می گردد که ظرفیت .. زمینه تامین مواد اولیه، قطعات یدکی و غیره.

قطعات یدکی مقیاس کوچک تولید پی دی اف تکنولوژی,

ﻃﺮﺡ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘ

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ. ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮﺡ ... ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ .. ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﻄﻲ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﻟﺒﮕﻴﺮﻱ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻭﺳﻴﻊ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ... ﺍﻳﻦ ﺁﻟﻴﺎﮊ ﺧﻮﺍﺹ ﻋﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺳﻄﺤﯽ، ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮏ ﻭ ... ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻳﺪﻛﻲ. ﻥﺁ. ﻭ. ۳۴۳۰۱۶. ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ. ﺍﺟﺰﺍﺀ. ﻭ. ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﺩﺍﺧﻠﻲ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ.

ﻃﺮﺡ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘ

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ. ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮﺡ ... ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ .. ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﻄﻲ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﻟﺒﮕﻴﺮﻱ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻭﺳﻴﻊ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ... ﺍﻳﻦ ﺁﻟﻴﺎﮊ ﺧﻮﺍﺹ ﻋﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺳﻄﺤﯽ، ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮏ ﻭ ... ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻳﺪﻛﻲ. ﻥﺁ. ﻭ. ۳۴۳۰۱۶. ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ. ﺍﺟﺰﺍﺀ. ﻭ. ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﺩﺍﺧﻠﻲ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ.

تولید قطعات یدکی در DGSAZ.COM - آپارات

15 ا کتبر 2016 . دیجی ساز تولید انواع قطعات سفارشی با کمترین هزینه و زمان ساخت تنها با بارگذاری . COM تولید قطعات یدکی در DGSAZ. . علم و تکنولوژی.

نیروگاه در مقیاس کوچک احداث توجیهی طرح الصه خ خدمات یا معرفی .

مگاوات برای تولید برق مصرفی واقع در استان لرستان خواهد. بود. نیروگاه تولید . های مقیاس کوچکی هستند که ظرفیت حداکثری تولید آنها. ۲۵. مگاوات می. باشد. .. -5. روش تولید. و تکنولوژی مورد نظر. -6 . هزینة قطعات یدکی و تعمیر نگهداری. 7,897.

ماشـــين 2 - TurbineMachine

می توانیم سهم بسیار کوچکی در حوزه اطالع رسانی درزمینه صنعت ماشین های دوار داشته باشیم و . در تولید نشریه علوم، فنون و مدیریت توربین ماشین تالش بر آن است تا در ... در ســال ١٩٥٢ شروع شد و در TAتمام مقیاس .. Motorsich، زوریــا٢٥ مگاواتی و دی جــی١٦– ٥٩ مگاوات )اوکراینی( و همچنین .. قطعات یدکــی آن هم در کوتاه تریــن زمان و با.

• چینـی بهداشتـی • مـواد اولیــه گزارش جهانی صادرات و واردات چینی بهد

سرامیک، تولید 9 ماهه سال 1395 معادل با 269 میلیون مترمربع. بوده است که . این حساب صنعت تولید کاشی سرامیکی ایران و کارخانجات فعال در. سال 1395 به .. این محصوالت را در مقیاس وسیع . اصلی برای تأمین قطعات یدکی ... ساعت خورشیدی و ماریو دی مارتینو .. تطبیق پذیری، بازار، اصالت و نوآوری در تکنولوژی رأی خود را ثبت.

مزایای نمایشگاهها افزایش حجم مبادالت بازرگانی خارجی 1- های بین المللی

رسد که در مقیاس وسیعی بر همکاریهای بازرگانی و اقتصادی کشورها، تاثیر . می گیرد؛ آغازی برای تشکیل واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ در داخل هر کشور خواهد بود. . و تکنولوژی بکار گرفته شده درصنایع خود را در نمایشگاه .. هایی را در پی خواهد داشت؟ .. تهیه قطعات یدکی برای ماشین آالت نمایشی )رفع نقص فنی(، خرید روغن و سایر مواد.

تولید همزمان طرح توجیهی احداث نیروگاه مگاوات 1 یت به ظرف

در این زمینه، محصولی با تکیه بر تولید داخل به صورت دو سوخته تولید و روانه بازار نیروگاهی ... الزم به ذکر است هزینه قطعات یدکی به دلیل گارانتی بودن موتور.

پیچیده‌ترین طرح فناوری ایران: ساخت 4 هواپیمای مسافربری 150 نفره .

30 ا کتبر 2013 . ساخت این هواپیما شامل شش میلیون قطعه، 220 کیلومتر کابل و بیش از 75 . و در صورت تولید انبوه، قیمت هر فروند از این هواپیماهای مسافربری حدود .. استاد فک کردی چطوری هواپیمای اف 14 40 سال پیش هنوزم پرواز میکنه ... عزیزانی که میگن ما داریم قطعه یدکی میسازیم برا هواپیما. ... راستي از پروژه پژو آر دي چه خبر!!

ﻃﺮﺡ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎﻱ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔ - سازمان صنایع کوچک

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ . ١٧. -٤. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ ﻭ . ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺩﺑﺎﻧﻲ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑـﻪ. ﻛﺎﺭ ﻣﻲ. ﺪﻧﺭﻭ . -١. -١ .. ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ ﻣﺎﮊﻭﻻﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺸﺘﯽ ﻭ ﻗﺎﻳﻘﻬﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ. ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﺳﮑﻠﻪ .. ﻛﺎﺭﻱ، ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻳﺪﻛﻲ ﻭ . ٨٣٨. ﻣﺠﻤﻮﻉ. ١٦٧٥. -٥.

معدن کارخانه فرآوری، کارخانه تولید شن و ماسه.

بر اساس نیازهای تولید میلیون ها مشتری، SKY ماشین آلات صنعتی فرز را که به طور کامل . ما در تحقیق، توسعه، و تولید سنگ شکن صنعتی، پودر سنگ زنی، تجهیزات . دستگاه های سنگ شکن مستقل، آسیاب و ماشین آلات معدن و همچنین قطعات یدکی آنها.

مروری بر نظریه‌های تجارت بین‌المللی مدرن - مجله اقتصادی

ﺑـــﺮ اﺧﺘﻼﻓـــﺎت ﻣﻮﺟـــﻮد در ﺗﮑﻨﻮﻟـــﻮژی. ﻫـــﺎی ﺗﻮﻟﯿـــﺪ .. اﯾـــﻦ ﻗﻀـــﯿﻪ اﮔـــﺮ ﻋﻮاﻣـــﻞ ﺗﻮﻟﯿـــﺪ در ﻣﯿـــﺎن ﮐﺸـــﻮرﻫﺎ آزاداﻧـــﻪ رد و ﺑـــﺪل ﺷـــﻮﻧﺪ،. در ﻧﺘﯿﺠـــﻪ ﻗﯿﻤـــﺖ .. دی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ در. PPF. ﻣﯽ. ﺷﻮد . 1. ... ﮐﻮﭼـــﮏ ﺑـــﺪون ﺗﺠـــﺎرت ﻣﻨـــﺎﺑﻊ ﻣﺤـــﺪود ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ. ﮔـــﺬاری در ... ﻗﻄﻌــﺎت ﯾــﺪﮐﯽ. و ﻣـــﻮاد ﺧـــﺎم .. ﮐــﻪ ﺑﺨــﺶ ﺗﻮﻟﯿــﺪ در ﻣﻌــﺮض اﻓــﺰاﯾﺶ ﺑــﺎزده ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﻣﻘﯿــﺎس ﻗــﺮار دارد.

نیروگاه در مقیاس کوچک احداث توجیهی طرح الصه خ خدمات یا معرفی .

مگاوات برای تولید برق مصرفی واقع در استان لرستان خواهد. بود. نیروگاه تولید . های مقیاس کوچکی هستند که ظرفیت حداکثری تولید آنها. ۲۵. مگاوات می. باشد. .. -5. روش تولید. و تکنولوژی مورد نظر. -6 . هزینة قطعات یدکی و تعمیر نگهداری. 7,897.

اهداف و سياست هاي توسعه صنعت خودرو در افق 1404

ﺗﻮﻟﯿﺪی. 1-2-. ﭘﺎﯾﮕﺎه. ﺳﺎﺧﺖ و. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت وﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﻫﺎی ﺧﻮدرو ﺑﺎ. ﻧﻤﺎ ﻧﺎم. ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﺎ . ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ، ﯾﺪﮐﯽ. و ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ. ) 2 -2 -. ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﺠﺎری. (. ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ و ﻣﺴﺎﻓﺮ. ) -. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺪاﻗﻞ. 120 .. ﻫﺎی ﻗﻄﻌﻪ. ﺳﺎز ، ﺧﻮدروﺳﺎز ، ﺗﺴﺖ و آزﻣﻮن و . ) در ﺣﻮ. زه ﺧﺮﯾﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻮرد. ﻧﯿﺎز ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو . ﺪﯿ. ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ رﻗﺎﺑﺖ. ﭘﺬﯾﺮ. : -. اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻋﻤﺪه. ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو.

Pre:فلوچارت فرآیند تولید رنگ
Next:رایگان دانلود از تکنولوژی بتن msshetty