حفاری و انفجار با دقت پیمانکاران در هند

22 میلیون دلار رانت دکل خوری/ نقش بابک زنجانی در «دکل بازی» چه بود؟24 آگوست 2015 . رضا زندی: دکل‌بازان چینی، دکل‌بازان هندی، دکل‌بازانی از نهادهای عمومی، . هر چاه خشکی هم با هزینه حدود 15 میلیون دلار حفر می‌شود. ... به اقتصاد بزرگ دکل دقت کنید. .. 4 دکل حفاری در خشکی است که بعنوان پیمانکار حفاری طرح توسعه میدان نفتی ... با حلق‌آویز کردن خود از میله بارفیکس، به زندگی خود پایان داد · انفجار.حفاری و انفجار با دقت پیمانکاران در هند,آتشباری کنترل شده - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایرانعملیات آتشباری علاوه بر منطقه انفجاری، محدوده اطراف را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، . عواملی مانند: میزان باطله برداری، حفاری و انفجار، بارگیری و حمل، تعمیر و نگهداری و هزینه . بهینه دیواره نهایی معادن با استفاده از عملیات آتشباری کنترل شده می باشد.پیمانکاران - مجتمع سنگ آهن سنگانمشاوران. پیمانکاران. تماس با ما. > وب سایت. در تربيت خويش تو را بس كه از آنچه بر ديگران نمي پسندي دوري كني . . . حضرت امام علی (ع) خیلی اوقات آدم از آن دسته.

طلب الإقتباس

تعليقات

راﻫﻨﻤﺎي ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﭘﻮﺷﺶ آﻫﻦ ﻫﺎي راه و راه داﺧﻠﻲ ﺗﻮﻧﻞ

20 مارس 2016 . ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ، ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران. 94/193139 . ﻧﻈﺮﻫﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﻲ را ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ . ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ از ﻫﻤﻜـﺎري و .. آﻳﺪ زﻳﺮا ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺣﻔﺎري ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ... 6. 8/5. 2/6. 4/6. ﺗﻮﻧﻠﻬﺎي ﺗﻚ ﺧﻄﻪ. اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ. اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ. ﺳﻮﺋﻴﺲ. ﻫﻨﺪ. 6/4. 5/5. 2/5. 72/4. 5. 5. 8/5. 6. ﺷﻜﻞ .. ﺣﻔﺮ ﺗﻮﻧﻞ، ﭘﺪﻳﺪه اﻧﻔﺠﺎر ﺳﻨﮓ را در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. [. 11. ].

اصل مقاله - مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی - دانشگاه صنعتی شاهرود

بررسی پایداری جبهه. ی. حفاری تونل در محیط غیر. اشباع. با. روش تحلیل حدی. محمد امین نوذری .. ادعاهای پیمانکاران، عمدتا با هدف جبران خسارت. وارده مطرح می. شود .. با. توجه. به. انحرافات. حفاری،. نیروی. وارده. از. طرف. جک. ها. به. سگمنت. ها. و. دقت. نصب. مورد .. هند، ایرلند، ژاپن، قزاق .. انفجار با استفاده از تحلیل رگرسیون تك و چند.

سد سازی

ی ﺣﻔﺎﺭی و ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ و ﺧﻄﺎی ﻧﯿﺮوی ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺣﻔﺎﺭی وﻏﯿﺮﻩ ﺑـﯿﺶ ﺍﺯ ﺣـﺪوﺩی ﮐـﻪ ﻃﺒـﻖ ﻣﺸﺨﺼـﺎﺕ و. ﻧﻘﺸﻪ ... ﺍﯾﻦ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎ .. ﺧﺎﮐﺒﺮﺩﺍﺭی ﺑﻪ ﺭوﺵ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺷﺪﻩ وﯾﮋﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ. ﺷﻮﺩ .. ﺰﯾﻨﻪ ﻣ. ﺮﺗ. ﻌﺶ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ وﯾﺒﺮﻩ ﯾﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻟﺮﺯﺍﻧﻨﺪﻩ. ﻫﺎ. ﺑی. ﻪﻧﺪ. ﺩﺭ ﻗﯿﻤﺖ. ﺭﺩﯾﻒ. ﻫﺎ. ی. ﺗﻬﯿﻪ و ﺍﺟﺮﺍی ﺑ .. ﮐـﻪ ﺩﻗـﺖ ﺩﺭ. ﺻﺎﻓﯽ ﺳﻄﺢ و ﯾ. ﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺁﺏ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗ.

SERVER-PCUsersPublicNew folderپایان نامه33.xps - Aquatic .

22 سپتامبر 2014 . درﯾﺎ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﺎك. ﺑﺎ". ﮐﺴﺐ .. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎري، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از روش. ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ .. ﻫﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ. ﺑﯿﺶ از. 10. ﻣﯿﻠﯽ. ﻣﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد . ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻫﻨﺪه ... و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري. (. Mc. ) .. ﺷﺪﯾﺪ ﭼﻮن اﻣﻮاج، زﻟﺰﻟﻪ ﯾﺎ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﻣﺤﻮري ﺷﻤﻊ در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺑﻪ.

ارزیابی ریسک‌های ایمنی در پروژه‌های انبوه سازی با استفاده از ترکیب

ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. از. ﺗﺮﻛﻴﺐ. روش. ﻫﺎي. ﻓﺎزي. FMEA. ،. ﻓﺎزي. FTA. و. AHP-DEA. ﻋﺒﺪاﷲ. اردﺷﻴﺮ. 1، .. اﺣﺘﻤﺎل وﻗـﻮع و ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻫـﺮ روﻳـﺪاد اﺻـﻠﻲ ﺑـﺎ دﻗـﺖ ... ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدي داﺷﺘﻨﺪ. .. ﺣﻔﺎري. 1 -2-. آﮔﺎﻫﻲ. و آﻣﻮزش اﻳﻤﻨﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻧﺎﻇﺮان و ﻣﺪﻳﺮان. 1 -3-. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺿﻌﻴﻒ (ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر و ﻧﺎﻇﺮ) .. و اﻧﻔﺠـﺎر ﻳـﺎ. آﺗﺶ. ﺳﻮزي (. 3734/0. RPN= ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛـﻢ ﺧﻄﺮﺗـﺮﻳﻦ. رﻳﺴﻚ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪ. در ﭘـﺮوژه.

تاریخچه معادن | Pars Mineral

ایرانی ها از دیرباز با روش های متفاوتی قادر به استخراج و ذوب فلزات بوده اند؛ به . در معادن کشورهای مطرح معدنی در جهان ارتباط این ماشین‌آلات با دقت خاصی بررسی می‌شود و طراحان . امروزه سیستم‌های حفاری هوشمند مجهز به سیستم ناوبری در معادن سطحی و معادن . انفجاری با هم یا با دیواره‌ و ژئومتری چال‌های انفجاری می‌تواند در هزینه‌های انفجار و در.

حادثه چند صد میلیون دلاری عسلویه چگونه رقم خورد؟ +فیلم - تابناک .

4 فوریه 2013 . در نخستین واکنش، مدیرعامل صدرا که پیمانکار و مجری پروژه طراحی، ساخت و . مهدی اعتصام در ارتباط با میزان خسارات افزود: با بررسی جزییات حادثه و برآوردهای ... بنده به عنوان یکی از فعالان این حوزه خواهشمندم مطالب را با دقت بیشتر و ... باید عرض کنم که از آنجا که بنده روی دکل حفاری فاز 13 مشغول به کار هستم و این.

كتاب حفاري و خاكبرداري

اي ﺑﺮ ﺣﻔﺎري و ﺧﺎك. ﺑﺮداري ﺷﻬﺮي .. ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ، ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜـﺎران ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ و ﺗـﺪوﻳﻦ و ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻗـﻮاﻧﻴﻨﻲ ﻛـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ. رﻳﺴﻚ .. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻛﺎرآﻳﻲ ﻳﺎ دﻗﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ. را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ ... در ﻣﺼﺮ، ﻳﻮﻧﺎن، ﻫﻨﺪ و ﺧﺎور دور و اﻳﺘﺎﻟﻴﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫـﺎي ﺗﻮﻧـﻞ ﺳـﺎزي دﺳـﺘﻲ .. در اﻳﻦ روش ﺣﻔﺎري و ﭘﻴﺸﺮوي ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻜﺮار ﭼﺮﺧﻪ ﭼﺎﻟﺰﻧﻲ، اﻧﻔﺠﺎر، ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﻧﺼﺐ ﺣﺎﻳﻞ ﻫـﺎ. اﺳﺖ.

حفاری و انفجار با دقت پیمانکاران در هند,

صنعت حفاری - irandrillinfo

سیال حفاری هزینه نیست. کنفرانس خدمات حفاری؛ عرصه ای برای بازیگران باالدست 135 ... پیمانـکاران داخلـی در اواخر اسـفند مـاه 1394 با موفقیت. بـه اتمام رسـید. ... تجهیـزات جلوگیـري از انفجـار نـگاه کنیـد و. سـپس حفاظـت ... بـه هنـد و صـادرات گاز بـه امـارات و . ، ایـن. سیاســت ها .. هسـتیم کـه بـا دقـت و طمانینـه جلـو رفته ایـم. ابتـدا.

ارزيابي ريسك

در 30 می 1974 نشت سیکلوهگزان از راکتور در اثر جرقه به انفجار مهیب منجر شد و چندین . گاز متيل ايزو سيانيد در بوپال هند در سال 1984; انفجار سكوي نفتي پايپر آلفا در . فعالیت های حفاری و تعمیر چاههاي نفت و گاز; سوختهاي هيدروكربني كه صرفاً جزء . تعيين مسئوليت پيمانكاران (كارفرمايان) در ارتباط با كارگران و كاركناني كه در.

پیمانکاران - مجتمع سنگ آهن سنگان

مشاوران. پیمانکاران. تماس با ما. > وب سایت. در تربيت خويش تو را بس كه از آنچه بر ديگران نمي پسندي دوري كني . . . حضرت امام علی (ع) خیلی اوقات آدم از آن دسته.

سد سازی

ی ﺣﻔﺎﺭی و ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ و ﺧﻄﺎی ﻧﯿﺮوی ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺣﻔﺎﺭی وﻏﯿﺮﻩ ﺑـﯿﺶ ﺍﺯ ﺣـﺪوﺩی ﮐـﻪ ﻃﺒـﻖ ﻣﺸﺨﺼـﺎﺕ و. ﻧﻘﺸﻪ ... ﺍﯾﻦ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎﺭ ﺑﺎ .. ﺧﺎﮐﺒﺮﺩﺍﺭی ﺑﻪ ﺭوﺵ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺷﺪﻩ وﯾﮋﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ. ﺷﻮﺩ .. ﺰﯾﻨﻪ ﻣ. ﺮﺗ. ﻌﺶ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ وﯾﺒﺮﻩ ﯾﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻟﺮﺯﺍﻧﻨﺪﻩ. ﻫﺎ. ﺑی. ﻪﻧﺪ. ﺩﺭ ﻗﯿﻤﺖ. ﺭﺩﯾﻒ. ﻫﺎ. ی. ﺗﻬﯿﻪ و ﺍﺟﺮﺍی ﺑ .. ﮐـﻪ ﺩﻗـﺖ ﺩﺭ. ﺻﺎﻓﯽ ﺳﻄﺢ و ﯾ. ﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺁﺏ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗ.

قیمت خرید گاز از توتال ۴.۵ برابر نرخ متعارف بود - انرژی امروز

11 سپتامبر 2018 . بررسی های مرکز پژوهش های مجلس در قراردادی که با شرکت توتال برای فاز ۱۱ . کشور بوده است؛ که از یکسو پیمانکار را در ریسک تاخیر پروژه شریک . صادرات گاز ایران با کشورهای همسایه همچون پاکستان، هند و عمان شده است. .. محصولات است که باید با نهایت دقت و حساسیت مورد توجه قرار گیرد. ... محل انفجار در عراق.

حادثه چند صد میلیون دلاری عسلویه چگونه رقم خورد؟ +فیلم - تابناک .

4 فوریه 2013 . در نخستین واکنش، مدیرعامل صدرا که پیمانکار و مجری پروژه طراحی، ساخت و . مهدی اعتصام در ارتباط با میزان خسارات افزود: با بررسی جزییات حادثه و برآوردهای ... بنده به عنوان یکی از فعالان این حوزه خواهشمندم مطالب را با دقت بیشتر و ... باید عرض کنم که از آنجا که بنده روی دکل حفاری فاز 13 مشغول به کار هستم و این.

تهران خیابان‌هایش را می‌بلعد/ نشست پی درپی زمین پایتخت - اخبار .

3 سپتامبر 2016 . هرچه بود اما آتش انفجار که 4صبح روشن شده بود تا ساعت‌ها خاموش نشد و . با وقوع نشست خیابان پیامبر، معاون عمرانی فرماندار تهران از وجود . این مهم نشان می‌دهد که شهرداری باید بر پروژه‌هایی که به پیمانکاران می‌دهد، نظارت . ریزدانگی خاک و تراوش آب بوده و هیچ ارتباطی با حفاری مترو نداشته است. .. حقایقی جالب در مورد هند.

آشنایی با دستگاه حفار زوکور به کار گرفته شده در . - انجمن تونل ایران

شرکت کنندگان در این کنگره کارفرمایان دولتی، پیمانکاران،. مشاوران . امارات و هند(؛. • رأی گیری و ... وی با اشاره به مزیت های روش حفاری مکانیزه نسبت به روش های سنتی تونل سازی گفت: »حفاری .. که داده های زمین شناسی و ثبت عملکرد ماشین از دقت کافی برخوردار. بوده اند. .. روش های اجراء )مکانیزه، انفجار و کند و پوش(. • فضاهای.

اولویت فنی جهت اقلام ایستگاه های تقلیل فشار - شرکت گاز استان قم

هرگاه پیمانکار در مورد تاریخ نافذ شدن پیمان با کارفرما توافق نکند،تضمین‌های تسلیم .. 6- نظارت بر مسیریابی، حفر چاله های آزمایشی، برش و تخریب آسفالت، حفاری، .. 31560000, 3, 10520000, عدد, چراغ فلورسنت ضد انفجار برای Zone1 با نوع ... 4, كپ مخصوص پوشاندن محل اتصال كابل به لوله (هندي كپ), 16, عدد, 6887100111.

حفاری و انفجار با دقت پیمانکاران در هند,

قیمت خرید گاز از توتال ۴.۵ برابر نرخ متعارف بود - انرژی امروز

11 سپتامبر 2018 . بررسی های مرکز پژوهش های مجلس در قراردادی که با شرکت توتال برای فاز ۱۱ . کشور بوده است؛ که از یکسو پیمانکار را در ریسک تاخیر پروژه شریک . صادرات گاز ایران با کشورهای همسایه همچون پاکستان، هند و عمان شده است. .. محصولات است که باید با نهایت دقت و حساسیت مورد توجه قرار گیرد. ... محل انفجار در عراق.

كتاب حفاري و خاكبرداري

اي ﺑﺮ ﺣﻔﺎري و ﺧﺎك. ﺑﺮداري ﺷﻬﺮي .. ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ، ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜـﺎران ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ و ﺗـﺪوﻳﻦ و ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻗـﻮاﻧﻴﻨﻲ ﻛـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ. رﻳﺴﻚ .. ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻛﺎرآﻳﻲ ﻳﺎ دﻗﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ. را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ ... در ﻣﺼﺮ، ﻳﻮﻧﺎن، ﻫﻨﺪ و ﺧﺎور دور و اﻳﺘﺎﻟﻴﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫـﺎي ﺗﻮﻧـﻞ ﺳـﺎزي دﺳـﺘﻲ .. در اﻳﻦ روش ﺣﻔﺎري و ﭘﻴﺸﺮوي ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻜﺮار ﭼﺮﺧﻪ ﭼﺎﻟﺰﻧﻲ، اﻧﻔﺠﺎر، ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﻧﺼﺐ ﺣﺎﻳﻞ ﻫـﺎ. اﺳﺖ.

شناسایی شرکتهای توانمند برای عملیات حفاری, انفجار, باطله برداری و .

شناسایی شرکتهای توانمند برای عملیات حفاری, انفجار, باطله برداری و حمل و استخراج ماده . درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر, متقاضیان می توانند با شماره تلفنهای.

صنعت حفاری - irandrillinfo

سیال حفاری هزینه نیست. کنفرانس خدمات حفاری؛ عرصه ای برای بازیگران باالدست 135 ... پیمانـکاران داخلـی در اواخر اسـفند مـاه 1394 با موفقیت. بـه اتمام رسـید. ... تجهیـزات جلوگیـري از انفجـار نـگاه کنیـد و. سـپس حفاظـت ... بـه هنـد و صـادرات گاز بـه امـارات و . ، ایـن. سیاســت ها .. هسـتیم کـه بـا دقـت و طمانینـه جلـو رفته ایـم. ابتـدا.

آتشباری کنترل شده - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

عملیات آتشباری علاوه بر منطقه انفجاری، محدوده اطراف را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، . عواملی مانند: میزان باطله برداری، حفاری و انفجار، بارگیری و حمل، تعمیر و نگهداری و هزینه . بهینه دیواره نهایی معادن با استفاده از عملیات آتشباری کنترل شده می باشد.

دانلود فایل نشریه 29 با حجم کم - انجمن تونل ایران

مجموعه فعالیت های این گروه صنعتی و پیمانکاری در بخشهای ذیل خالصه گردیده است: . مهندسین مشاور و طراحان تونل بر حسب نوع کاربری تونلها به حفاری تونلهائی با .. تونل و جایگزینی روش پرهزینه و خطرناک انفجار و حفاری در گذشــته امکان پذیر .. دو طرف دیوار به عنوان نگهدارنده، دقت بیشتر در فرآیند کف برداری و . Goa, India.

Pre:qmr2 40 دستگاه مالزی
Next:صنایع مدرن آسام