که در آن به نمره علف هرز در بنگلور

که در آن به نمره علف هرز در بنگلور,وﺣﺸﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ دز و زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﻋﻠﻒ ﻛﺶ ﭘﺎراﻛﻮات ﺑﺮ ﻣﻬﺎ6 آگوست 2011 . در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻏﻼف ﻛﻞ ﺳﻮﻳﺎ را در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟ. ﻴﺪ داﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﺎﻗﻪ . ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺷﺪت رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻠﻒ. ﻫﺮز ﺑـﺮ روي ﮔﻴـﺎه. زراﻋﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ. ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ .. ﻧﻤﺮه دﻫﻲ دﻳﺪاري ﺑﺮاي ﺳﻮﻳﺎ و ﺧﺮﺑﺰه وﺣﺸﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . در ﺧﺼـﻮص.که در آن به نمره علف هرز در بنگلور,وﺣﺸﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ دز و زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﻋﻠﻒ ﻛﺶ ﭘﺎراﻛﻮات ﺑﺮ ﻣﻬﺎ6 آگوست 2011 . در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻏﻼف ﻛﻞ ﺳﻮﻳﺎ را در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟ. ﻴﺪ داﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﺎﻗﻪ . ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺷﺪت رﻗﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻠﻒ. ﻫﺮز ﺑـﺮ روي ﮔﻴـﺎه. زراﻋﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ. ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ .. ﻧﻤﺮه دﻫﻲ دﻳﺪاري ﺑﺮاي ﺳﻮﻳﺎ و ﺧﺮﺑﺰه وﺣﺸﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . در ﺧﺼـﻮص.دانش علف‌های هرز ایران - راهنمای نویسندگانمجله "دانش علف های هرز ایران مقالاتی که نتیجه تحقیقات در زمینه علف های هرز یا علوم وابسته به آن است را پس از داوری دقیق به صورت "مقاله کامل" یا "مقاله کوتاه" به چاپ.

طلب الإقتباس

تعليقات

Cicer aretinum L. در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ( ) ﻫﺮز ﻛﺸﺖ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻧﺨﻮد ﻫﺎي ﻛﻨ

5 آگوست 2009 . ﻫﺮز اﺳﺖ ﺑـﻪ ﻃـﻮري. ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺪاﺧﻞ ﻋﻠﻒ. ﻫﺎي. ﻫـﺮز ﺗـﺎ. 90. درﺻـﺪ .. score. واﻛﻨﺶ ﻋﻠﻒ. ﻫﺮز. Weed response. واﻛﻨﺶ. ﻧﺨﻮد. Chickpea response.

کنترل شیمیایی علفهای هرز در گندم با علف کشهای پس رویشی - نشریه .

تلفیق پهن‌برگ‌کشها و باریک‌برگ‌کشها برای کنترل علفهای هرز در گندم، تحت . متریبیوزین، دیکلوفوپ-متیل و ترالکوکسیدیم و تلفیق آنها به صورت 11 تیمار . . بر روی علفهای هرز پهن‌برگ یکساله بیشتر از توفوردی + ام‌سی‌پی‌آ بود، در حالی که.

بررسی کنترل بیولوژیکی علف هرز تلخه (Acroptilon repens L.) به .

کنترل بیولوژیکی علفهای هرز روشی است که در آن اصول اکولوژیکی و زیستی به . تلخه در سال 1992 در آمریکا به عنوان علف هرز هدف برای کنترل بیولوژیک .. ارزیابی میزان بیماری زایی گیاهان تیمار شده بر اساس روش نمره دهی صفر تا پنج انجام شد.

دانش علف‌های هرز ایران - راهنمای نویسندگان

مجله "دانش علف های هرز ایران مقالاتی که نتیجه تحقیقات در زمینه علف های هرز یا علوم وابسته به آن است را پس از داوری دقیق به صورت "مقاله کامل" یا "مقاله کوتاه" به چاپ.

کنترل شیمیایی علفهای هرز در گندم با علف کشهای پس رویشی - نشریه .

تلفیق پهن‌برگ‌کشها و باریک‌برگ‌کشها برای کنترل علفهای هرز در گندم، تحت . متریبیوزین، دیکلوفوپ-متیل و ترالکوکسیدیم و تلفیق آنها به صورت 11 تیمار . . بر روی علفهای هرز پهن‌برگ یکساله بیشتر از توفوردی + ام‌سی‌پی‌آ بود، در حالی که.

بررسی کنترل بیولوژیکی علف هرز تلخه (Acroptilon repens L.) به .

کنترل بیولوژیکی علفهای هرز روشی است که در آن اصول اکولوژیکی و زیستی به . تلخه در سال 1992 در آمریکا به عنوان علف هرز هدف برای کنترل بیولوژیک .. ارزیابی میزان بیماری زایی گیاهان تیمار شده بر اساس روش نمره دهی صفر تا پنج انجام شد.

Pre:جدایی نیکل از آهن شن و ماسه
Next:آسیاب رایت سرکارگر سرپرست