از preethi اسطوخودوس نرم افزار بررسی

کمیت و کیفیت متابولیت های ثانویۀ گیاه اسطوخودوس تحت تأثیر عامل .به منظور بررسی تأثیر اختلاف ارتفاع از سطح دریا بر میزان و تنوع متابولیت های ثانویه گیاه اسطوخودوس از دو رویشگاه (بلده و بهشهر) واقع در استان مازندران در قالب.از preethi اسطوخودوس نرم افزار بررسی,مقایسه ی تأثیر اروماتراپی با اسطوخودوس و تکنیک تنفسی در کاهش .2 مارس 2012 . اﺳﻄﻮﺧﻮدوس، اروﻣﺎﺗﺮاﭘﯽ، ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﻨﻔﺴﯽ، درد زاﯾﻤﺎن، ﻃﺐ ﻣﮑﻤﻞ. .. ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧـﺮم. اﻓـﺰار spss. و ﺑـﺎ ﮐﻤـﮏ آزﻣـﻮن. ﻫـﺎي. آﻣــﺎري ﺗﻮﺻــﯿﻔﯽ (ﻣﯿــﺎﻧﮕﯿﻦ، درﺻــﺪ) و آﻣــﺎر ﺗﺤﻠﯿﻠــﯽ.تاثیر استنشاق اسانس اسطوخودوس بر میزان اضطراب مرحله ی اول زایمان .نتیجه‌ گیری: استنشاق اسانس اسطوخودوس میزان اضطراب آشکار زایمان را تا زمان 60 دقیقه پس . در سایر کشورهای جهان، پژوهشگران بر آن شدند تا به بررسی این روش بپردازند. . تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روشهای آماری با نرمافزار SPSS نسخهی 14 و.

طلب الإقتباس

تعليقات

تاثیر استنشاق اسانس اسطوخودوس بر میزان اضطراب مرحله ی اول زایمان .

نتیجه‌ گیری: استنشاق اسانس اسطوخودوس میزان اضطراب آشکار زایمان را تا زمان 60 دقیقه پس . در سایر کشورهای جهان، پژوهشگران بر آن شدند تا به بررسی این روش بپردازند. . تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روشهای آماری با نرمافزار SPSS نسخهی 14 و.

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﻪ روش اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ ﺑﺮ درد زا - Shahrekord .

و ﻧـــﺮم اﻓـــﺰار. ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي. ،. اﻋﺪ. اد ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻳ. ﺠـﺎد و ﮔـﺮوه ﻫـﺎ و اﻋـﺪاد. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آ. ﻧﻬﺎ در ﭘﺎﻛﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ. و ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ. 2. ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد ﻳﻌﻨـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده از. اﺳـﻄﻮﺧﻮدوس. و ﮔـﺮوه. ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑـﺎ ﺑـﺎز.

کمیت و کیفیت متابولیت های ثانویۀ گیاه اسطوخودوس تحت تأثیر عامل .

به منظور بررسی تأثیر اختلاف ارتفاع از سطح دریا بر میزان و تنوع متابولیت های ثانویه گیاه اسطوخودوس از دو رویشگاه (بلده و بهشهر) واقع در استان مازندران در قالب.

بررسی اثر عصاره اسطوخودوس بر تکثیر لنفوسیتی و سایتوکاین .

هدف: در این تحقیق، خواص ایمونومدولاتوری عصاره گیاه اسطوخودوس بر تکثیر لنفوسیتی و‌ سایتوکاین فاکتور نکروز دهنده تومور الفا، بررسی شد. ‌روش‌ بررسی: آزمایش.

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺎﻧﺲ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﻪ روش اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ ﺑﺮ درد زا - Shahrekord .

و ﻧـــﺮم اﻓـــﺰار. ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي. ،. اﻋﺪ. اد ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻳ. ﺠـﺎد و ﮔـﺮوه ﻫـﺎ و اﻋـﺪاد. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آ. ﻧﻬﺎ در ﭘﺎﻛﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ. و ﺑـﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ. 2. ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد ﻳﻌﻨـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده از. اﺳـﻄﻮﺧﻮدوس. و ﮔـﺮوه. ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑـﺎ ﺑـﺎز.

بررسی اثر عصاره اسطوخودوس بر تکثیر لنفوسیتی و سایتوکاین .

هدف: در این تحقیق، خواص ایمونومدولاتوری عصاره گیاه اسطوخودوس بر تکثیر لنفوسیتی و‌ سایتوکاین فاکتور نکروز دهنده تومور الفا، بررسی شد. ‌روش‌ بررسی: آزمایش.

Pre:تعمیر و نگهداری پیشگیرانه برای flourmill
Next:ابزار بی سیم را در دست زدن به ذغال سنگ گیاهی سیستم