الیاف بازالت از گرد و غبار ذغال سنگ در باد

مقررات ملی ساختمان ایران ششم مبحث بارهای وارد بر ساختمان غیر قابل .بار تعريف شده در اين مبحث براي بار مرده، زنده، خاك، باد، برف، يخ، باران، سيل .. بدون توجه به اينكه در نقشه. ها نشان داده شده. يا نشده. باشند، منظور. گرد. د.ن .. سنگ. نی. کاهش بارهاي زنده بيش از. 5. کيلونيوتن بر متر مربع. مجا. ز نمی. باشد. استثناء: .. جوش ذغال. ذغال سنگ. ذغال چوب)از چوب نرم. و سبك(. ذغال چوب )از چوب سفت و سنگين(.الیاف بازالت از گرد و غبار ذغال سنگ در باد,بازالت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادسنگ بازالت، از گروه سنگ‌های آذرین است که بازمانده فعالیت‌های آتش‌فشانی است و در . از جمله برتری‌های الیاف بازالتی مقاومت حرارتی بالا، اشتعال‌پذیری کم، افت کم.1 ! ! 1953 2 " " 24437 4 $ $ 81 5 % % 61 6 & & 330 7 ' ' 1993 8 .616 سنگ سنگ 4333. 617 بیان بیان 4332. 618 آموزش آموزش 4329 ... 1838 باد باد 1354. 1839 فعلی فعلی 1354 . 1921 گرد گرد 1282. 1922 پایانی پایانی 1281.

طلب الإقتباس

تعليقات

اﻟﺴﯿﺮ آﻫﻦ ﺳﺮﯾﻊ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ روﺳﺎزی راه

45. 3-3-1-2-. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎک ﯾﺎ ﺳﻨﮓ ... ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری ﺧﺸﮏ و اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ .. اﻧﺠﺎم ﮔﺮد .ﺪﻧ. -1. درﺗﻤﺎﻣﯽ آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﺗﺮاﮐﻢ در ﻣﺤﻞ ﺑﺎﯾﺪ درﺻﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه روی اﻟﮏ. 4/3 .. ﺳﻨﮓ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دارای ﺳﺨﺘﯽ زﯾﺎد و از ﻧـﻮع ﺳـﻨﮓ. ﻫـﺎی آذرﯾـ. ﻦ. ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺎزاﻟـﺖ. ،. دﯾﻮرﯾﺖ، .. ﮐﻪ در اﺛﺮ وزش ﺑﺎد ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻧﻔﻮذ ﻣ. ﯽ .. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ . ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺫﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ.

الیاف بازالت از گرد و غبار ذغال سنگ در باد,

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال

29 مه 2018 . چشم انداز آینده استفاده از زغال سنگ و تکنولوژی های تولید برق مرتبط با آن در جهان 40. .. یک الگوریتم ژنتیکی - عصبی جدید برای حل مسأله فروشنده دوره گرد 226. .. تحلیل ارتعاشات آزاد ورق های کامپوزیتی چند لایه با تعبیه الیاف حافظه دار دارای پیش کشش .. بررسی تجربی جریان باد اطراف سقفهای گنبدی شکل

الیاف بازالت از گرد و غبار ذغال سنگ در باد,

شیمی )1 - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

می رود، ستاره به جای کم فروغ و ناپدید شدن، باد کرده و به غول سرخ و درخشانی تا .. در یک روش، هوا از یک فیلتر عبور داده می شود تا گرد و غبار آن حذف گردد، سپس با افزایش .. ب( زغال سنگ پ( برخی منابع انرژی از مواد کربن دار تشکیل شده اند. ... واکنش های شیمیایی بین پوسته های بازالتی باعث حذف منیزیم و ب( واکنش های شیمیایی:.

مهندسی بتن - کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران

تمیز کردن و زدودن گردخاک مرحله بعدی کار خواهد بود که معمولا با فشار باد(در خصوص ... دستگاه های سندبلاستی که دارای نوعی تجهیز برداشت گرد و غبار و آوار تحت خلا می .. اين تحقيقات بوسيله Crow و Bates دنبال شد و بتن گوگردي بازالتي پر .. 2 – الیاف با اساس قیری(Pitch-based) كه اساساً از تقطیر زغال سنگ بدست می‌آیند.

Etela_ate keshvarhay Jahan - سیستم اتوماسیون تغذیه دانشگاه علوم .

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎد، رودﺧﺎﻧﻪ و درﯾﺎ در اﯾﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺨﺮه. ﻫﺎي . ﻫﺎي ﺑﺎزاﻟﺘﯽ و ﺧﺎك .. اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داراي ﻣﻌﺎدﻧﯽ ﭼﻮن ﻃﻼ، ﻻﺟﻮرد، زﻣﺮد، ﻓﯿﺮوزه و زﻏﺎل ﺳﻨﮓ در اﺳﺘﺎن ﺑﻐﻼن ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد در ﺟﻬﺎن ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ و ﺣﺪود. 13 .. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر، ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺷﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻮاي ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻣﺼﺮ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .. از ﺻﺎدرات ﻧﭙﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ، اﻟﯿﺎف ﮐﻨﻒ، ﺷﮑﺮ،.

دستورالعمل انجام مطالعات خاکشناسی

1 نوامبر 2010 . در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ﺑﺴﺘﺮ ﻳﺎ ﻣﻮاد ﻣﺎدري زﻳﺮ ﺧﺎك،. ﺑﻪ ﺻﻮرت .. ﺑﺎد ﻛﻨﺪه. ) ﺷﺎﻣﻞ اراﺿﻲ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﺎدي ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻤﺎم و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاد ﺧﺎﻛﻲ آن را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده اﺳﺖ .. ﻫﺎي داﻧﻪ رﻳﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻘﺎﻳﺎي ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ. ﻫﺎي ... ﮔﺮد .د .1. ﻓﺎز ﺑﺎﻓﺖ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺧﺎﻛﻬﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ، رﻛﻦ اﺳﺎﺳﻲ ﻧﺎﻣﮕﺬاري واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻘﺸـﻪ ﺧـﺎك اﺳـﺖ ... ﺧﺎك ﻋﻤﻴﻖ روي ﺑﺎزاﻟﺖ .. ﻣﻮاد اﻟﻴﺎﻓﻲ ﺧﺎك.

الیاف بازالت (BFRP) - رادیاب

الیاف بازالت مشابه الیاف کربن و شیشه دارای مقاومت و سختی بالایی بوده و از همین . و از طرفی مصالح خام اولیه ساخت این الیاف (سنگ بازالت) در سرتاسر جهان موجود است.

الیاف بازالت از گرد و غبار ذغال سنگ در باد,

وضعیت آب و هوا - Iran Glass Industry

ماده اولیه تولید این عایق، سنگ بازالت است . . این ماده از ذوب شیشه و تبدیل آن به الیاف ریز تولید می شود. .. حرارت زیاد پودر شیشه را ذوب کرده و همچنین در اثر سوختن ذغال سنگ گازهایی تولید می شوند. .. نسبتا خالص و بدون خاك، رس و مواد آلي يا ميكايي، شكل بلور هاي گرد شده يا نرمال بدون كشيدگي يا تخت شدگي، اندازه دانه هاي يكنواخت،.

دهستان چوپانان - عمومی

12 آگوست 2018 . زنجیرها تا طلوع آفتاب از الیاف آغشته به نفت سنگین می‌شوند و آماده شعله‌ور شدن. زیر چادر .. در صورت حضور در منزل یا اتومبیل بهتر است در موقع وزش باد در و پنجره‌ها را ببندید. . تا حد امکان از دست زدن یا برخورد با گرد و غبار نشسته روی وسایل اجتناب کنید. ... از سنگ جوری معدن نخلک تا کار در معادن ذغال سنگ.

مبحث ششم - سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان

6 جولای 2011 . ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎد و زﻟﺰﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺸﺎر ﺧﺎك و آب، ﻣﻲ ﺑ .ﺎﺷﻨﺪ. 6-1-2 .. رواﻧﮕﺮاﻳﻲ، ﻧﺸﺴ. ﺖ زﻳﺎد، زﻣﻴﻦ ﻟﻐﺰش و ﻳﺎ ﺳـﻨﮓ رﻳـﺰش ﮔـﺮدد، و ﻳـﺎ زﻣـﻴﻦ ﻣﺘـﺸﻜﻞ از ﺧـﺎك رس.

اﻳﺮان ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺼ

از ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر، ﻣﻼت و دﻳﮕﺮ ذرات ... زﻏﺎل ﺳﻨﮓ. و. ﻟﻴﮕﻨﻴﺖ. ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺘﻦ اﻫﻤﻴﺖ. دارد. 5/0. -. ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺘﻦ اﻫﻤﻴﺖ. ﻧﺪارد. 1. -. 5 .. ﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻴﻤﺎن، آب، ﺷﻦ، ﻣﺎﺳﻪ و اﻟﻴﺎف ﺑﺘﻦ اﻟﻴﺎﻓﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ... ﻫﺎي ﺧﻨﺜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻫﻜﻲ، ﺑﺎزاﻟﺖ و ﻛﻮارﺗﺰ ﺣﺎﺻﻞ از آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن ﺳﻨﮓ .. اي ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ.

آشنایی با بسته بندی مواد غذایی، حبوبات و خشکبار - ایران صنعت

23 مارس 2013 . این دستگاه توسط فشار هوا و حرکات مکانیکی گرد و غبار موجود در . شدن در حرارت ، شکل پذیری به کمک باد یا خلا و یا فن اوریهای حرارتی . .. پلی اتیلن از پلیمریزاسیون اضافی گاز اتیلن که از صنایع زغال سنگ و نفت به عنوان محصول فرعی بدست می آید . . طرح توجیهی تولید الیاف بازالت از معادن موجود سنگ بازالت.

کاربردهای عایق های حرارتی نانو ساختار در صنعت برق و انرژی - ستاد نانو

مصرفــی )زغال ســنگ، انــرژی هســته ای، انــرژی. زمین گرمایی .. تولید ابتدا در دمای 1500 درجه، بازالت را ذوب کرده و سپس الیاف باضخامت 6 میکرون از آن. به دست می آید.

ال - مقالات دانشگاهی - دانشگاه فردوسی مشهد

91 - ارزیابی گونه های سنگ مخزن آسماری میدان گچساران با استفاده از روش آنالیز خوش های .. بخش قدیر از سازند نایبند در جنوب طبس- منطقه معادن ذغالسنگ پروده (چکیده) ... 878 - بررسی آزمایشگاهی و کاربرد کامپوزیت های سیمانی الیافی توانمند در مقاوم ... 1087 - ارزیابی عملکرد توربین بادی کوچک 3 کیلووات و تحلیل آماری داده های باد.

الیاف بازالت از گرد و غبار ذغال سنگ در باد,

ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ و ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺮاي ﺗﻮﻧﻞ ﻫﺎ و ﺷﻔﺖ ﻫﺎ - engineerassistant

84. ﭘﻴﻮﺳﺖ. ﻫﺎ. 85. ﭘﻴﻮﺳﺖ. -1. ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻣﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ. 87. 1-1. ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي ﻛﺎﻧﻲ. ﻫﺎ و ﺳﻨﮓ. ﻫﺎ. 87 ... ﮔﺮد و ﻓﻮﻻد. ،). -. ﺳﺎزه. ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺟﺰﻳﻴﺎت آﻧﻬﺎ. ،. -. ﺣﻔﺎﻇﺖ. ﻫﺎ. ي ﻛﺎﺗﺪي. ،. -. اﺑﺰار دﻗﻴﻖ و. ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ .. ذﻏﺎل، ﺷﻴﻞ، ﮔﻞ ﺳﻨﮓ و رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺒﺨﻴﺮي از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ .اﻧﺪ .. ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ اﻟﻴﺎف و ﺣﺘﻲ ﺳﻔﺎل ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ. رود .. ﻗﺮﻣﺰ ﻳﺎ ﺳﺒﺰ در ﻣﻲ .آﻳﺪ. ﺳﻨﮓ داراي ﺣﻔﺮه اﺳﺖ . ﺑﺎزاﻟﺖ. ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻴﺮه ﻳﺎ ﺗﻴﺮ. ه رﻧﮓ. (. ﺑﻪ ﺻﻮرت. ﺳﺎﻳﻪ.

ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

وﻟﻲ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ. ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ زﻏﺎل ... ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد . . 1. ﺗﺎرﻫﺎي. ﻃﻮﻟﻲ. (. اﻟﻴﺎف ﻃﻮﻟﻲ. ) داﺧﻞ ﭼ. ﻮب ﻛﻪ آب و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ را ﺑﻪ ﺑﺮگ. ﻫﺎ ﻣﻲ. رﺳﺎﻧﻨﺪ .. ﻴﺪه ﺷﺪن ﺑﺮ روي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داراي ﻟﺒﻪ. ﻫﺎ. ي ﮔﺮد. و ﺳﻄﺤﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒ. ﺎً ﺻﺎف و ﺻﻴﻘﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺳﻨﮓ ﻗﻠﻮه رودﺧﺎﻧﻪ ... ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻨﮓ ارزش. ﺑﻴﺸﺘﺮي دا .رد. از اﻧﻮاع. ﮔﺮاﻧﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻲ. ﺗﻮان ﮔﺎﺑﺮو،. ﺑﺎزاﻟﺖ. (. ﺳﻴﺎه ﺳﻨﮓ. ) .. ﺧﺎك ﺑﺪون آﻫﻚ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎد ﻛﺮده و ﺑﺎ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺗﺮك ﻣﻲ.

ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ - گروه مهندسی عمران

ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎ، ﮔﺮﺍﻧﯿﺖ، ﺩﯾﻮﺭﯾﺖ، ﺯﯾﻨﯿﺖ، ﮔﺎﺑﺮو و ﺑﺎﺯﺍﻟﺖ. ﭘﻠﻪ ﻫﺎ، ﮐﻔﻬﺎ و ﺩﺳﺖ ... ﺩﺭﺟﻪ ﺳﻠﺴﯿﻮﺱ، وﺯﺵ ﺑﺎﺩ، ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺭﺍﻥ و ﺁﺑﭙﺎﺷﯽ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ، ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺩﺭ. ﺭوﺯﻫ. ﺎی ... ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ، ﻟﯿﮕﻨﯿﺖ، ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ. ﺳﺒﮏ .. ﻣﯿﻠﮕﺮﺩﻫﺎی ﻓﻮﻻﺩی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﯿﺰ و ﻋﺎﺭی ﺍﺯ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺭﻧﮓ، ﺭوﻏﻦ، ﮔﺮﺩ و ﺧﺎک و ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﺩﯾﮕﺮ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ... ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻨﺪﻻ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩی ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﻟﯿﺎﻑ ﺩﺭ.

طبیعت - مطالب ابر طبیعت

25 ژانويه 2014 . وزش باد شمال به مدت 40 روز در فصل تابستان با گرد و غبار محلی همراه است . .. به دلیل ضعف نوع جنسیت سنگ کوه بر اثر عوامل طبیعی و فرسایش مثل سیل دچار .. زمانی که پشم در حرارت مرطوب مجعد شده و الیاف آن درهم می روند پوسته ها نمی .. دربخش معادن وجود سنگ آهک وگچ ، معادن ساختمانی، مس، ذغال سنگ، نمک، سیلیس.

مشاوره و ارائه طرح مقاوم سازی سازه های بتنی - مهندسی و اجرای مقاوم سازی .

الیاف BFRP – پلیمرهای FRP مسلح شده با الیاف بازالت (Basalt Fiber . ملاحظه ای از زیانهای ناشی از خوردگی میل گرد در محیط های خورنده و اسیدی جلوگیری می كند. ... 2 – الیاف با اساس قیری(Pitch-based) كه اساساً از تقطیر زغال سنگ بدست می‌آیند. ... از طرفی الیاف آرامید نیز می‌توانند مقادیر قابل توجهی از آب را جذب کنند که منجر به باد.

Apertium: Machine Translation Toolbox / SVN / Diff of /incubator .

وابسته به دوران کهنه سنگی سفلی +abbey n. صومعه +abbey .. دستگاهی که برای گردآوری باکتری‌ها و گرد و خاک +aerosol n. ایروسل ... در آن سوی کشتی که از باد مصون است +alegar n. سرکه‌ی .. سنگ بازالت +bascule n. .. الیاف درست شده از آبکش‌های گیاهی +basta interj. .. قالب کوچکی از زغال یا خاک اره +briquette or briquet vt.

کسب دانش فنی تولید الیاف بازالت

5 ا کتبر 2016 . الیاف بازالت در تجارت الیاف صنعتی- معدنی بین ۲ دسته الیاف . تولید این میلگردها موجود می‌باشد و در ایران نیز معادن سنگ بازالت، بسیار زیاد است.

مخلوط و جدا سازی مواد

مانند چوب، زغال سنگ، نفت، گازوئیل و گاز طبیعی را می سوزانند. .. از سوزاندن نفت، زغال سنگ و گاز طبیعی، گاز کربن دی اکسید تولید می شود. .. ۱ــ بادکنک ها را باد کنید و با نخ دهانهٔ آنهارا ببندید. ... یک میخ کوچک یا سـوزن ته گرد را به انتهای ... کانـی کـه به صورت رشـتهٔ الیاف طبیعی )شـکل 5( وجود دارد، پس از اسـتخراج از معـدن، به.

مقاله در مورد انواع سنگها - فایل مارکت

اگر ماگما در سطح سرد شود، سنگهايي مثل بازالت بوجود مي آيندو اگر در درون زمين سرد . اما زغال سنگ مانند نفت و گاز طبيعي، ميليونها سال پيش از بقاياي موجودات زنده.

Pre:آشپزخانه subbus urundai kuzhambu
Next:گزارش پروژه در فلزات آبی و سنگ شکن