گیاه شستشو پور لو

خواص و مضرات گیاه چوبک - آکا14 مه 2015 . خاصیت گیاه چوبک خواص درمانی گیاه چوبک خواص دارویی گیاه چوبک و گیاه . 13- برای درمان طاسی چوبک را در آب جوش حل کرده و سر را شستشو دهید.گیاه شستشو پور لو,درﺧﺘﺎن در ﮔﯿﺎه ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺧﺎك ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰي ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾ - معاونت باغبانیﮔﯿﺎه. در. درﺧﺘﺎن. زﯾﺘﻮن. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن. ﻣﻬﺪي. ﻃﺎﻫﺮي،. اﺳﺘﺎدﯾﺎر. ﻣﺮﮐﺰ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت. و آﻣﻮزش. ﮐﺸﺎورزي. و. ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﻃﺒﯿﻌﯽ .. moderate imperf. Poor but drainable. Poor not drainable. ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﺎك. (S. ) .. آب ﺷﺴﺘﺸﻮ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﻘﺎي ﮐﻮدي ﭘﺎك ﮔﺮدد در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻏﻠﻈﺖ آن ﻋﻨﺼـﺮ ﺑﺮﮔﭙﺎﺷـﯽ .. و ﺣﺎﺟﯽ ﻟﻮ، ج . . 1392. اﺛﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻫـﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮر ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت روﯾﺸﯽ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ زﯾﺘﻮن.طرح توجیهی تولید عصاره گیاهان دارویی - Scribdﺑﻌﺪ از اﯾﻦ زﻣﺎن ﻋﺼﺎره را ﺻﺎف ﻧﻤﻮده و ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ، ﺑﺎ آب ﻣﻘﺪار وزن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ . -5-1-3 ﺧﯿﺴﺎﻧﺪه ... آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ اروﻣﯿﻪ 380 ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﻗﺎﺳﻢ ﻧﺒﯽ ﻟﻮ 3.

طلب الإقتباس

تعليقات

اصل مقاله (689 K) - دانش گیاهپزشکی ایران

آزمایش. شدة. خاک. در. حد. نماتدکش. شیمیایی. )کادوزافوس(. کاهش. دهد. گیاه. لوبیا. در. خاک. لوم ... شد. و. پس. از. شستشو. با. آب. مقطر. در. داخل. گلدان. های. یک. كیلوگرمي. ) 49. سانتي. رمت .. لو. مي. بیش. از. خاک. لوم. -. رسي. بود. اما. مجموع. تعداد. تخم. های. سالم. و. الروهای. سن. دوم .. matter (leaf litter) resulted in poor growth. Keywords:.

سرما بر صفات آگرو فیزیولوژیکی و اسانس تنش و . - ResearchGate

ویاري. تنش. سرما. رب صفات آگرو فیزیولوژیکی و اسانس. گیاه. دارویی نوروزک .. پور،. 0086. (. مطالعه خصوصتات جوانه زنی و زیست شناسی بذر نتز از جمله مطالعات پایه در فرایند اهلی کردن .. به طور کامل از داخل گلدان خارج شدند و پس از شستشوی .. لو. 4-. 23. تتلورتکلا تشن دصرد ،اقب دصرد ،هقوط رطق ،هشیر وط و نزو ،گرب کشخ.

Untitled - مطالعات حفاظت گیاهان - دانشگاه فردوسی مشهد

ﭘﻮر ﺟﻢ. ،. اﺑﺮاﻫﻴﻢ. داﻧ. ﺸﻴﺎر. -. ﺑﻴﻤﺎري ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﮔﻴﺎﻫﻲ. (. داﻧﺸﮕﺎه. ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس ﺗﻬﺮان. ) ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻮر .. ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮي ﮔﯿﺎﻫﺎن، اﻧﺪام .. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ، در زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳـﮑﻮپ ﺗﺸـﺮﯾﺢ ﺗـﮏ ﺗـﻮده. ﺗﺨﻢ .. لﻮ. PCR. زا. ﮔﯿ. نﺎﻫﺎ. ﺐﯿﺳ. ﻪﯾﺎﻣ ﯽﻨﯿﻣز. سوﺮﯾو ﺎﺑ هﺪﺷ ﯽﻧز. PVS. زورﺎﮔآ لژ يور ﺮﺑ. 1 %. ﻔﺘﺳا ﺎﺑ.

کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی همایش ملی دومین

تأثیر کودهای آلی، نانو، زیستی و شیمیایی بر صفات بذر و مورفولوژیک گیاه همیشه. بهار . ،پور. ویدا چالوی و. مهناز کریمی. اثر سطوح مختلف نانوذره دی. اکسید. تیتانیوم ). TiO2. ( بر .. استریل. شستشو. و. آنگاه. در. سینی. های کشت )بستر کشت ترکیبی از پرلیت و کوکوپیت به .. کل به روش مرشد لو و همکاران). 5921. 9( ).

ﻋﻠﻮﻡ ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

27 آگوست 2006 . ﺮﺩ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎﻱ ﺳﻮﭘﺮﺟﺎﺫﺏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻱ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﻲ ﺩﺭ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺯﺭﺍﻋﻲ. ۱۵۳. ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ . ﭘﻮﺭ. ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯ. ،ﻱ. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ. ﭼﮑﻴﺪﻩ. ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺩﺭﺍ .. ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺷﺴﺘﺸﻮﻱ ﻋﻨﺎﺻﺮ، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﺁﻟﻲ ﻭ ﺑﻠﻮﻍ ﺧﺎﻙ ﺗﻮﺳـ. ﻂ .. ﺻﺎﺼﺘﺧﺍ. ﻲ. ﺪﺟ. ﻳ. ﺎﻬﻧﮊ ﺩﺭﻮﻣ ﺭﺩ ﻪﭼ ،ﺪ. ﻱ. ﭘ ﻴ. ﺩﺭﻮـﻣ ﺭﺩ ﻪـﭼ ﻭ ﻪﺘﺳﻮ. ﺎﻬﻧﮊ. ﻱ. ﭘﺎﻧ. ﻴ. ﻟﻭ ﻪﺘﺳﻮ. ﻲ.

گیاه شستشو پور لو,

Untitled - دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا. آملی

ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ اوﯾﺴﯽ ﭘﻮر، ﺳﺎﻧﺎز ﻏﻼﻣﯽ، ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ اوﯾﺴﯽ ﭘﻮر و ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﺣﺠﺎزي ﻓﺮﻫﻤﻨﺪ. ﺟﺪ. اﺳﺎز ... واردات روﻏﻦ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ داﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن روﻏﻨﯽ از . از داﻧﻪ ﮔﯿﺎه ﺑﺮاﺳﯿﮑﺎﻧﺎﭘﻮس و .. ﺳﺎﯾﺮ ﺿﺎﯾﻌﺎت آن ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ .. ﻠﻮ. ،ي. 1383. ؛. ﻋﻼﻣﻪ و رزاﻗ. ﯽ. ﯿ اﺑ. ﺎﻧﻪ،. 1380 .) از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ. ﻫﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ.

ریزنمونه انواع ( با استفاده از ایی در گیاه دارویی چویل ) ز پینه بررسی ها

4 ژانويه 2014 . مقدمه. گیاه دارویی چویل با نام علمی. Ferulago angulata. گیاهی. چندساله. و. متعلق به خانواده .. ژانگ و لو. ) Zhang and Lu, 2003. (. یون. های کلسیم در طی پیوند با. کالمودولین باعث . دقیقه و سه بار شستشو با آب دوبار تقطیر. استریل شده .. برش خورده را به. دنبال. داشت. ،. سلطانی. پور. ) Soltanipoul et al.,. 2011. (. به.

اصل مقاله (412 K)

19 سپتامبر 2015 . ﻣﻴﻜﻮرﻳﺰي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺪون ﻗﺎرچ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻨﺶ ﺷﻮري، وزن ﺧﺸﻚ اﻧﺪام ﻫﻮاﻳﻲ و رﻳﺸﻪ، ارﺗﻔﺎع ﮔﻴﺎه، ﺟﺬب. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن، ... ﺷﺴﺘﺸﻮ. داده. ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد. 8. ﺑﺬر در ﻫﺮ ﮔﻠﺪان ﻛﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ. و ﭘﺲ از ﺗﻨﻚ. و. اﺳﺘﻘﺮار ﮔ. ﻴ. ﺎﻫﺎن. ﺑﻪ. 3. ﺑﻮﺗﻪ در ﻫﺮ ﮔﻠﺪان ... ﻟو. ﻲ. در. ﺳﻄﺢ. ﺷﻮر. ي. 8. دﺳ. زﻲ. ﻳ. ﻤﻨﺲ. ﺑﺮ. ﻣﺘﺮ. در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ. ﺳﻄﻮح. ﺗﻨﺶ. ﺷﻮر. ي. اﻓﺰا. ﻳ. ﺶ. ﻣﻌﻨ .. ف، ﻋﺒﺎس ﭘﻮر ح ، ﻓﻬ. ﻤﻴ. ﻲ. ح. و. ﺧﺎور.

کاربردکودهای پتاسه و سولو پتاس در کشاورزی - آموزش کشاورزی و .

22 ژانويه 2017 . چنانچه برگ و دیگر اندام های گیاهان را تجزیه کنیم بیش از چهل عنصر شیمیایی داخل بافت های گیاهی دیده می شود. ولی از بین این .. سنتز دخالت دارند. شستشوی سیستم های آبیاری قطره ای بدلیل خاصیت اسیدی. . منبع : خواجه پور. م،ر.

معدن کارخانه فرآوری، کارخانه تولید شن و ماسه.

. می توان آن را به عنوان واحد مستقل به عنوان سه دستگاه آسیاب و عمل، و یا به عنوان دو مرحله از گیاه خرد کردن با خرد کردن اولیه و ثانویه، و یا به نیازهای مشتریان مختلف.

جنگل‌شناسی، جنگلداری، ارزیابی طرح‌های جنگلداری - دانشگاه تربیت مدرس

بررسی تأثیر عوامل تخریب در تغییر جوامع گیاهی جنگل‌های چلاو، مجله پژوهش و سازندگی، 15(2): 54-63. . پور مجیدیان، م. . پیسه آ و کاج سیاه ترکیه در ذخیره گاه جنگلی فندق لو اردبیل"، مجله منابع طبیعی ایران، 59(1): 131-138. ... خاک در دو حالت با شستشو و بی شستشو ، مجله تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، جلد 24، شماره 1: 163-175.

زﻧﯽ و رﺷﺪ اوﻟﯿﻪ آوﯾﺸﻦ ﮐﻮﻫﯽ ذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ - دانشکده تحصیلات .

ﭘﻮر. ﻣﯿﺪاﻧﯽ o. ﺑﺮرﺳﯽ. ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﻫﯿﺪروﭘﺮاﯾﻤ. ﯿﻨﮓ. ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻔﺎت ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﯽ و رﺷﺪي. ﮔﻞ ﮔﺎوزﺑﺎن ... ذرات ﻧﻘﺮه ﺑﺮ رﺷﺪ اوﻟﯿﻪ و اﺳﺘﻘﺮار ﮔﯿﺎه آوﯾﺸﻦ ﮐﻮﻫﯽ، ﻃﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل. 1390 .. دﻗﯿﻘﻪ در آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده .. ﻠﻮ. ﮔﺮم. در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮد . وﻓﺎﯾﯽ. (. 1384. ) ﻋﻤﻠﮑﺮد روﻏﻦ ﺑ. ﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪه از ارﻗﺎم ﮔﻠﺮﻧﮓ را ﺑﯿﻦ. 965.

پوست شفاف و موهای زیبا با سدر - برترین ها

3 مارس 2018 . وقتي بدانيد كه سدر پوست را خنك مي‌كند و موها را حالت مي‌دهد و كلي فوايد ديگر براي پوست و مو دارد ديگر آسان از كنار اين گياه نمي‌گذريد. البته اگر قرار.

کاسنی

ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ. –. ﺻﻨﻌﺘﻲ. ﻛﺎﺳﻨﻲ. ﺗﺄﻟﻴﻒ و ﺗﺪوﻳﻦ. : ﻣﻬﺪي ﻋﻤﺎد، دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﺒﺮز ﻏﻴ. ﺒﻲ، ﺳﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ رﺳﻮﻟﻲ، رﺳﻮل ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﺰاده، ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪي ﺟﻮزاﻧﻲ. ﺻﻔﺤﻪ . دﻟﻴﻞ اﻋﺘﻘﺎدي ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه دارﻧﺪ آن را ﺑﺮاي ﻣﺪاواي ﺑﻴﻤﺎري .. ﺧﻮردن آب. ﻛﺎﺳﻨﻲ. ﺑﺎ ﺳﻜﻨﺠﺒﻴﻦ اﺛﺮ ﺗﺐ ﺑﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺗﺐ. ﻫﺎي ﻛﻬﻨﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺷﺴﺘﺸﻮي .. ﻓﺮآورده. ﻫﺎي. داروﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد. در ﺑﺎزار. ﻋﺮق ﻛﺎﺳﻨﻲ. -. ﻣﺤﻠﻮل. ﺧﻮراﻛﻲ ﻟﻴﻮرﺗﻮﻧﻴﻚ. -. ﺷﺎﻣﭙﻮ. -. ﻟﻮ. ﺳﻴﻮن.

تاثیر کلرید کادمیوم و جیوه بر میزان قند محلول - فرآیند و کارکرد گیاهی

بخش عمده ای از این مواد توسط گیاهان جذبت شده و منجر به غیر فعال سازی برخی از آنزيم ها، ایجاد اختلال در انواع. واكنين هنا، کاهش .. باقی مانده اضافه و کاملا شستشو گردید و سپس بخش مایع. رویی به .. م لو بلا ها إيرلس. ۱۶۷. عمل ... پور اكبر، ل. و اشرفی، ر.

ﺎق ﻴﻗ ﻫﺮز ﻋﻠﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ در ذرت ﮔﻴﺎه رت رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺪ ﻛ

19 آگوست 2015 . ﮔﻴﺎه. ذرت. در. ﺗﺮاﻛﻢ. ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﻋﻠﻒ. ﻫﺮز. ﻴﻗ. ﺎق. ﻋﻠﻲ ﻛﻴﻮاﻧﻠﻮ. 1،. ﻣﺤﻤﺪ آرﻣﻴﻦ. 2. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ... ﻫﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ... روﺑﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻌﻴﺪي ﭘﻮر و. ﻫﻤﻜﺎران.

زاﯾﯽ ﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﺑﺮ ﺟﻨﯿﻦ دﻫﻨﺪه ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ و - مجله پژوهش‌های تولید گیاهی

ﮔﯿﺎﻫﺎن. ،. اﻫﻤﯿﺖ. ﺣﻀﻮر. ﻫﻮرﻣﻮن. اﮐﺴﯿﻦ. ﺑﻪ. ﺧﺼﻮص. ﺗﻮﻓﻮردي. 1. در. ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺟﻬﺖ اﻟﻘﺎي ﺟﻨﯿﻦ. زاﯾﯽ روﯾﺸﯽ. ﻣﺸﺨ. ﺺ ﮔﺮدﯾﺪ . ﭘﻮر. (. 2008. ) اﺛﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻮر و روي را در ﺟﻨﯿﻦ. زاﯾﯽ ﻫﻮﯾﺞ و ﺧﯿﺎر ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد . ﭘﯿﺮي. زﯾﺮﮐﻮﻫﯽ . ﺑﺬور ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﯾﻞ در. زﯾﺮ ﻫﻮد .. ﻠﻮ و ﻫﻤﮑﺎران. (. 2007. ) ﻧﯿﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﺮ. روي ﺟﻨـﯿﻦ. زاﯾـﯽ روﯾـﺸﯽ. ﻓﻠﻔﻞ. 4. ﻧﺘﯿﺠ. ﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻧﯿﺘﺮات. و ﺳﯿﺘﺮات.

کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی همایش ملی دومین

تأثیر کودهای آلی، نانو، زیستی و شیمیایی بر صفات بذر و مورفولوژیک گیاه همیشه. بهار . ،پور. ویدا چالوی و. مهناز کریمی. اثر سطوح مختلف نانوذره دی. اکسید. تیتانیوم ). TiO2. ( بر .. استریل. شستشو. و. آنگاه. در. سینی. های کشت )بستر کشت ترکیبی از پرلیت و کوکوپیت به .. کل به روش مرشد لو و همکاران). 5921. 9( ).

الو و بررسی خواص عصاره برگ گیاهان گردو و خرم . - مجله شیمی کاربردی

(اکسید، خواص ضد باکتری، عصاره گیاهی . -1. مقدمه. نانوتکنولوژی . با استفاده از عصاره برگ گياهان گردو و خرمالو . .. آب مقطر شستشو و در دمای اتاق خش گردید. -1. -0.

با گیاهان دارویی و دمنوش ها کمردرد را تسکین دهید - سیمرغ

2 نوامبر 2015 . علاوه بر داروهایی که درد را آرام می کنند، گیاهان دارویی و دمنوش هایی هم وجود دارند که می توانند باعث تسکین کمردرد شوند. با این حال توجه داشته باشید که.

گياه انگبار يا" رسيان دارو'' يا برشيان دارو كه در زبان عربي انجبار .

اما از نظر گیاه شناسی فقط گیاه آوندی دارای ریشه ، ساقه وبرگ است. .. غالباً انولوکری مرکب از براکته های کوچکتر بنام انو لو سل (Involucelle دیده می شود. .. گیاهان تیره گل شیپوری، گیاهانی علفی و دارای متجاوز از 1500 گونه می باشند که به .. ریشه و ساقه ی آن برای شستشو استفاده می کرده اند ولی اکنون این کار خیلی قدیمی شده در.

ﺎق ﻴﻗ ﻫﺮز ﻋﻠﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ در ذرت ﮔﻴﺎه رت رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺪ ﻛ

19 آگوست 2015 . ﮔﻴﺎه. ذرت. در. ﺗﺮاﻛﻢ. ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﻋﻠﻒ. ﻫﺮز. ﻴﻗ. ﺎق. ﻋﻠﻲ ﻛﻴﻮاﻧﻠﻮ. 1،. ﻣﺤﻤﺪ آرﻣﻴﻦ. 2. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ... ﻫﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ... روﺑﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻌﻴﺪي ﭘﻮر و. ﻫﻤﻜﺎران.

ﺮ رﺷﺪ ﺟﻮ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮري ﺧﺎك ﺑ ﺗﺄﺛﯿﺮ دو ﺟﺪاﯾﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮ - زیست شناسی خاک

18 فوریه 2015 . اﺛﺮات ﺗﻨﺶ ﺷﻮري ﺑﺮ رﺷﺪ ﮔﯿﺎه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﺛﺮ ﺗﻨﺶ. اﺳﻤﺰي، ﺑﺮﻫﻢ .. ﺷﺴﺘﺸﻮ. ﺷﺪﻧﺪ. (. ﮐﺮﯾﻤﯽ. و. ﻫﻤﮑﺎران،. ).1384. ﻫﻢ. زﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺬرﻫﺎ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮي اﻋﻤﺎل ﮔﺸﺘﻨﺪ؛ .. لو. - 2. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺮ. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي رﺷﺪ ﺟﻮ. ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻐﯿﯿﺮات. درﺟﻪ. آزادي .. ﭘﻮر و ﻫﻤﮑﺎران،. 1388.

داروهای گیاهی در عشایر و برخی دیگر از گیاهان دارویی - ایل بزرگ قشقایی

بیش از ۲۷۵ گونه گیاهی در طب سنتی عشایر قشقایی دارای کاربرد دارویی .. برگهای سدر را خشک کرده و پودر نموده و جهت شستشوی بدن و مو بکار می‌برند . برگ سدر حاوی.

Pre:باند مورد استفاده گذارنده تیغه تیز
Next:استفاده پودر slatestone