تکنولوژی تولید شده توسط جین rk و گوپتا sc

ساركوسيستيس - دانشگاه لرستانتوليد گوشت غني شده با سلنيوم راهي جهت بهبود سطح سلنيوم افراد جامعه. 60. 228. مايكوتوكسين ... روش شستشوي دستگاه شامل استفاده از آب سرد، آب گرم، سود .. -13 Lee, M.W., Park, S.C., Kim, J.H., Kim, I.K., Han, K.S., Kim, K.Y., Lee, W.B., Jung, Y.K., Kim, S.S. 2002. ... 5- Agarwal, A., Gupta, S., & Sharma, R. K. (2005). Role of.تکنولوژی تولید شده توسط جین rk و گوپتا sc,کلیات فصلنامه بهار 1396 - مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری .پژوهش هــای اصيل و تأثيرگذار در توليد علم، مســتلزم نظارت دقيق ســازمان ها و .. شوند: )تعداد مراجع ذكر شده با مراجع استفاده شده در متن بايد يكسان باشد(: .. دونابدین کیفیت خدمات پزشــکی را به کارگیري علم و تکنولوژي .. 13- Jansma, P, Combs, C. S. The effects of fitness .. A. Mont, R. K., J. J. Callaghan, A. D. Ra-.ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺠﻠﻪ ١٣٩١ زﻣﺴﺘﺎن ٤ ﺷﻤﺎﺭ - دانشگاه تبریز25 مارس 2013 . ﺗﻐﯿﯿﺮات زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﯾﮏ ﺧﺎك آﻫﮑﯽ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ ﻟﺠﻦ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ... ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ. روش. ﻫﺎي. ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ. ﻧﻤﻮدﻧـﺪ . ﻧﺘـﺎﯾﺞ. ﺗﺤﻘﯿـﻖ، ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ دﻗــﺖ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل. ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ .. ﺳــﺮي زﻣــﺎﻧﯽ را ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﮐــﺮده اﺳــﺖ .. اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﻟﻔﻮﺳﺎﻟﺴﯿﻠﯿﮏ اﺳـﯿﺪ. و ). ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﯽ اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﺷﺪ. (. ﮔﻮﭘﺘﺎ. 2000. ). .. اﮐﺴﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ Cr(III)درﺻﺪ=(ClVl /CS mS 100×(]1[.

طلب الإقتباس

تعليقات

Industrial wastewater treatment using CAS-MBR - انجمن شیمی ایران

4 فوریه 2017 . الکترووینینگ مس به عنوان یک روش کم هزینه و قابل قبول برای تولید مس. با عیار باال . ش. در سال. 2222. با روش اسپکتروفتومتری و. ICP. انجام شده. است. رسوبات جامد. MnO2 ... [2]: T. Subbaiah, S.C. Das.Effect of some .. 11 Kumar, D., Reddy, V.B., Mishra, G.B., Rana, R.K., Nadagouda, M.N. and Varma,.

همایش ملی اربیشم اریان - مرکز تحقیقات ابریشم کشور - سازمان تحقیقات

باال بودن هزینه تمام شده تولید به دلید باال بودن دسهمزد کارگر و ستایر. نهاده. های مربوطه . ناکافی میان دانشکده. های نساجی با دست اندرکاران و مهولیان صتنعت ابریشتم در کشتو. ،ر .. های رایج کرم ابریشم، همچنتین تغییتر روش انهختا. اجداد با هدف افزای .. Surendranath, B., Prakash, N. B. V. and Datta, R. K. 1995. Effect of different.

new final page 96.01.10dd - شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی

18 فوریه 2013 . 3- فهرست کامل منابع و مآخذ مقاله های تالیف شده همراه با مشخصات دقیق منابع و .. هدف تولید گزینه های بدیل در یک فرآیند آینده پژوهانه ، می تواند مفید و.

اصل مقاله - مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی - دانشگاه صنعتی شاهرود

شده. است. مجوز انتشار. انتشار نشریه. ی. مهندسی تونل و. فضاهای. زیرزمینی. در جلسه. ی هیات نظار .. ساخت. عمرانی. پروژه. های. زیرزمینی. کشور. هادی. تلخابی؛. مجید. پرچمی. جالل؛. محمود . بررسی پایداری جبهه. ی. حفاری تونل در محیط غیر. اشباع. با. روش تحلیل حدی. محمد امین .. 3- M.Sc. in Mining Engineering; Technical Editor of TUSE.

درمان پسوریازیس - qums

جدول 4-8: رابطه ی بین سطح ليپيد مبتلایان به پسوریازیس با مدت زمان بیماری آنان . مواد و روش ها: در این مطالعه که از نوع مورد شاهدی بود، 76 بیمار مبتلا به .. هدف اصلی VLDL توزیع بیشتر گلیسیرید تولید شده توسط کبد می باشد. افزایش .. Murray RK. . Weiss SC, Kimball AB, Liewehr DJ, Blauvelt A, Turner ML, Emanuel EJ.

Í ûîÉ Åm ÈûÈ - ResearchGate

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺪه. اﻧـﺪ، .. روش ﺟﺪﻳﺪي ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﻌﺎدﻻت در ﻣﺨﺰن ﺑﻪ ﺻـﻮرت. ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اراﺋﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﻪ .. در ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و از ﺟـﺪا ﻛﻨﻨـﺪه ﻫـﺎي ﺟﻤـﻊ آوري ﺑـﻪ. ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي .. [1] Srivastava, R.K., Huang, "S.S., Dyer, S.B. and. Mourits .. CS, 0/025. ﺑﺪون ﻣﻮاد ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﺗـﺎﺛﻴﺮي ﺑـﺮ ﺗﺮﺷـﻮﻧﺪﮔﻲ ﺗﻴﻐـﻪ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﺧﺎﺻـﻴﺖ. ﺗﺮﺷﻮﻧﺪﮔﻲ آب.

رقم آرمان می نخود د نی پروتئ زان ی عملکرد و م ی بر عملکرد و اجزا ی لی تکم

آبیاری تکمیلی در مراحل مختلف موجب افزایش ارتفاع بوته، تعداد دانه در بوته، وزن ... Pandey, R.L., S.H. Rai, A.S. Taiwari, and R.K. Reddy. . نانوتکنولوژی، توانمندی تولید مواد، ابزارها و سیستمهای جدید با در دست گرفتن . غلظت های تزریق شده روی دو سلول خونی قرمز و سفید نتایج عکسی را به همراه داشت .. گوپتا و همکاران در سال.

اصل مقاله (20308 K)

17 مارس 2007 . ﻣﻘﺪﻣﻪ، روش ﺑﺮرﺳﻲ، ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺤﺚ. ۝. •. ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪاول و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد و ﺷﻤﺎره. ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻣﺘﻦ. ۝. •. ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣĤﺧﺬ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ.

تکنولوژی تولید شده توسط جین rk و گوپتا sc,

ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻨﻮان • (Zea mays L.) اي ﻪـ داﻧ ﺮد ذرت ﻜـ ﻠـ ﺰ

ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد . در ﻣﻮرد روش. ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و اﻗﺘﺒﺎس. ﺷﺪه ذﮐـﺮ ... ﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ. اﻳﺠﺎد ﺧﺴﺎرت ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺻﺤﻴﺢ را اﻋﻤﺎل. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .. Table1: Analysis of variance for different traits of corn cultivar SC 647 in .. Sahoo, R.K., Ansari, M.W., Pradhan, M., Dangar, T.K., Mohanty, S. and Tuteja, N. 2014.

و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻫﺮز ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زراﻋﯽ در ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒ ارز - سامانه همایش های .

9 مارس 2017 . ﺷﺪه. و. ﭙﺳ. ﺲ ﻣﺤﺼﻮل. ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ. و. درﺻﺪ زود رﺳﯽ ﭼﯿﻦ اول ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻌﯿﯿﻦ. ﮔﺮدﯾﺪ . ودر ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﮔﯿﺎه ﻣﺎش ﺑﯿﻦ ردﯾﻔﻬﺎي ﭘﻨﺒﻪ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻋﻠﻒ. ﻫﺎي ﻫﺮز در .. رﯾﺰي. ﮐﺮد .ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ. اﻫﻤﯿﺖ. ﮐﻨﺘﺮل. ﻋﻠﻒ. ﻫﺎ. ي. ﻫﺮز. ﻣﺰارع. ﮔﻨﺪم. در. ﺗﻮﻟﯿﺪ. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺑﺎﻟﻘﻮه .. M.Sc. Thesis in Ferdowsi University of Mashhad. 8.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - پژوهشهای زراعی .

18 آگوست 2003 . ﺷﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻠﻘﻴﺢ رﻳﺸﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑـﺎ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در. اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ .. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮي در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ، ﺗﻜﻤﻴﻞ و واﺳـﻨﺠﻲ ﺷـﺪ .. 8- Basra, A. S., and R. K. Basra. 1997. . 13- Chang, L. W., W. J. Yen, S.C. Huang, and P. D. Duh. 2002.

به نام خدا

3 آوريل 2014 . از هر مقاله بايد چهار نسخه کامل تايپ شده با . نيز. به طور واضح اعالم شود. مواد و روش. ها. در اين قسمت بايد مواد. آزمايش ... پايداري توليد در بوم نظام هاي كشاورزي به حفظ و تقويت اشكال مختلف تنوع زيستي .. Gami, S. K., Bhandari, A. L., Gupta, R. K. .. 1 M.Sc. Graduate, Department of Agroecology, Environmental.

تکنولوژی تولید شده توسط جین rk و گوپتا sc,

4683 K - زراعت و اصلاح نباتات

( و با افزایش. حاصلخیزی بایستی تراک. م کاشت کم شود. کارایی مصرف. کود معیاری است از میزان تولید محصول به ازای هر واحد. کود مصرف شده ). Mortvedt et al. 2001. (.

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴﮑﻦ - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

28 جولای 2017 . ﺳﺎزي ﺷﺪه، ﺑﺎ دﺳﺘﻪ. ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ. ﮔﺮدد .. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻤﺎﻳﺶ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻬﺴﺎزي ﻟﺮزه اي. - . ﺗﻬﺮان. : ﺳﺎزﻣﺎن ... اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮرﺑﻴﻦ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺣﺮارت و ﻗﺪرت در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺗﺠـﺎري،. اداري و ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ .. .70 Tunelling in weak rocks/ Bhawani Singh and RK Goel; Edited by: John A. Hudson. .. and S.C. Patodi.

مجموعه مقالات چهارمین همایش .pdf

ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻋﺪﺩﻱ. 3169. 27. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ژﻝ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ. ﻛﻨﺘﺮﻝ. ﺁﺏ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ. ﺍﺯ .. ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺍﺛﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺳﻴﺎﻝ ﺗﺰﺭﻳﻖ. ﺷﺪﻩ. ﺗﻨﺶ ﻛﺸﺸﻲ ﺩﺭ ﺟﺪﺍﺭﻩ. ﭼﺎﻩ. ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻛﺸﺸﻲ. ﺪﺮﺳﺑﺳﻨﮓ. ﻛﻪ ﺍﻳﻦ .. Saouma, Victor E., and Mary-Jane Kleinosky. .. Rk+1=൫Rmax-1൯× .. Sc-CO2. ﻱﺍﺭﺍﺩ ﻲﻧﺍﺮﺤﺑ ﻕﻮﻓ ﻂﻳﺍﺮﺷ ﺭﺩ ﺯﺎﮔ ﻦﻳﺍ .ﺩﺩﺮﮔ ﻲﻣ ﻖﻳﺭﺰﺗ ﻥﺰﺨﻣ ﻥﻭﺭﺩ ﻪﺑ (. ﺐﺒﺳ ﻪﻛ ﺖﺳﺍ ﺖﻔﻧ ﻭ ﺏﺁ ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻱﺮﺘﻤﻛ.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - پژوهشهای زراعی .

18 آگوست 2003 . ﺷﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻠﻘﻴﺢ رﻳﺸﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑـﺎ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در. اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ .. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮي در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ، ﺗﻜﻤﻴﻞ و واﺳـﻨﺠﻲ ﺷـﺪ .. 8- Basra, A. S., and R. K. Basra. 1997. . 13- Chang, L. W., W. J. Yen, S.C. Huang, and P. D. Duh. 2002.

نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 9، پاییز 1389 3.02MB

اي پيامبر آنچه از ناحيه پروردگار به تو نازل شده برسان و گرنه اصال پيغام ... با استفاده از سه روش فنوتايپی آزمايش توليد لوله زايا در ... M.Sc Thesis for med- .. R K Singh, A D McMahon, H Patel, C J Packard, B J Rathbone, N J Samani, and for.

مديريت حسابرسي و حسابداري دانش پژوهشي - انجمن حسابداری مدیریت .

حوزه موضوعي مجله، حسابداري و حسابرسي با تاكيد بر حوزه حسابداري مديريت و بهره. گيري از .. كاركرد مالي رفتاري در تبيين پايگاه علمي براي تجزيه و تحليل سهام، فصلنامه علمي پژوهشي توليد علم، ... اجمالی مرور و فرضیه پژوهش تدوین شده است. آنگاه روش. پژوهش شامل: نمونه پژوهش، مدل پژوهش، اندازه گیری اقالم .. Vyas, R. K. (2008).

ژنتيک نوين - فصلنامه ژنتیک نوین

جداسازي، شناسايي و افزايش توليد ليپيد با استفاده از اشعه. UV. و روش. رپليکاپرينتينگ در . در واكنش به تنش اكسيداتيو ايجاد شده توسط كلريد كادميوم. مقاله. هاي كوتاه .. Simm G, Bishop SC (2004) Mapping of quantitative trait loci for growth and .. Prasad M, Varsheny RK, Roy JK, Balyan HS,Gupta PK. (2000) The use of.

تکنولوژی تولید شده توسط جین rk و گوپتا sc,

پدافند الکترونیکی و سایبری - کنفرانس ترکیبیات، رمزنگاری و .

صورت فصلنامه توسـط دانشـکده و پژوهشـکده جنگ الکـترونیک و دفاع سایبری منتشر می .. مقاله ارسال شده، نباید در هیچ مجله داخلی و یا خارجی چاپ شده باشد و در حین داوری توسط این مجله، نباید برای مجله .. روش جدید تولید ماتریس کلید و وارون آن برای الگوریتم رمز هیل. 55 .. [9] S. C. Ng, C. C. Cheung, S. H. Leung, and A. Luk, "Fast.

دﻫﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻋﻠﻮم زراﻋﺖ و اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻳﺮان - انجمن علوم زراعت و اصلاح .

28 مه 2018 . ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﮔﻴﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻮاع اﻛﺴﻴﮋن ﻓﻌﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮه ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴـﺮد و. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮد . ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﻮع رادﻳﻜﺎل ﻓﻌﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﻠﻮل ﮔﻴﺎﻫﻲ را ﻧﺸﺎن. ﻣﻲ. دﻫﺪ . ﺷﻜﻞ. 1- . ﺑﺮ ﺧﻼف اﻛﺴﻴﮋن اﺗﻤﺴﻔﺮي از ﻣﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑـﺎ ﺑﻴﻮﻣﻮﻟﻜـﻮل. ﻫـﺎي. ﺣﻴـﺎﺗﻲ .. Prochazkova, D., R. K. Sairam, G. C. Srivastava and D. V. Singh. 2001.

اﺻﻼح ﺑﺮاي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻧﺪه

روش ﻫﺎي ﻏﺮﺑﺎل ﺑﺮاي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻳﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﺧﺸﻜﻲ، ﻏﺮﻗﺎﺑﻲ، ﮔﺮﻣـﺎ، ﺳـﺮﻣﺎ، ﻳـﺦ زدﮔـﻲ،. ﺷﻮري و ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از .. وارﻳﺘﻪ ﻫﺎي زراﻋﻲ اﺻﻼح ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ داراي. ﻗــﺪرت ﺑﺎزﻳــﺎﺑﻲ.

کتاب ۹۶ - جشنواره شهید مطهری

محصوالت آموزشی ارسال شده توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی، .. طراحی و تولید محصوالت آموزشی. 5. فرآیند. (7. قوانین و مقررات، مشاوره و راهنمایی ) .. H., Homer, C. S., Kennedy, H. P., Matthews, Z. & Mcfadden, A. 2014. .. Schaeffer RK.

Pre:فیدر استخراج طلا
Next:سولفید مثل آتش diy برای بازیابی طلا