تاثیر دانه نتیجه آزمون

بررسی اثر صمغ دانه ریحان بر ویژگی های رئولوژیکی ژل حاصل از .6 جولای 2018 . در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻤﻎ داﻧﻪ. رﯾﺤﺎن. ،0(. 05. ،0/ . ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن روﺑﺶ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ. ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺪول ... اﺳﺖ رﻓﺘﺎر رﻗﯿﻖ ﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺑﺮش ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي ﺑﯿﻦ. اﺟﺰاي ﺗﺸﮑﯿﻞ.تاثیر دانه نتیجه آزمون,ﻫﺎي اﺳﻔﺮزه و رﯾﺤﺎن ﺑﺮ رﻓﺘﺎر وﯾﺴﮑﻮاﻻﺳﺘﯿﮏ ﺳﺲ ﮐﭽﺎپ ﺗﺄﺛﯿ - نشریه فرآوری و .9 دسامبر 2017 . 86. ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﮔﯿﺮي: آزﻣﻮن. ﻫﺎي رﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ روﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ اﻓـﺰودن . ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ. ﮐﻪ ﻣﻮﺳـﯿﻼژ داﻧـﻪ. ﻫـﺎي اﺳـﻔﺮزه و رﯾﺤـﺎن ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ. وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي. ﻋﻤﻠﮑﺮدي.اثر تنش خشکی و کود نیتروژن بر عملکرد دانه وکارایی زراعی مصرف .15 فوریه 2016 . ﺳﺎل ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ. ،. اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﻬﺮه. وري آب داﺷﺖ، وﻟﯽ اﯾﻦ. اﺛﺮ . ﺷـﺪن ﺳــﺎﻗﻪ و در ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﺧﻮاﺑﯿـﺪﮔﯽ ﺑﻮﺗــﻪ ... ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ﺣﺮوف ﻣﺸﺘﺮك ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن.

طلب الإقتباس

تعليقات

مقایسه تاثیرغلظت های مختلف سیاه دانه و نانوسیلور بر میزان رشد .

نتیجه گیری: محلول نانوسیلور بیشترین خواص ضد باکتریایی را برعلیه هر دو باکتری فوق نشان داد. در مورد باکتری استرپتوکوکوس موتانس میزان تاثیر سیاه دانه.

روغن جذب میزان بر زانتان و تیمار فراصوت و ریحان دانه اثر افزودن صمغ های

ناگت. مرغ. 1. بررسی. اثر افزودن صمغ های. دانه. ریحان. و. زانتان و تیمار فراصوت. بر. میزان . آزمون. چند. دامنه. اي. دانکن. نشان. داد. كه. در. مقایسه. با. نمونه. شاهد. افزودن. صمغ. دانه. ریحان. به ... افزایش میزان جذب خمیرابه و در نتیجه بهبودتخلخل گشت). 10. ( .

بررسی اثر مصرف دانه کنجد بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی در .

4 ا کتبر 2015 . همکاران انجام دادند به این نتیجه رسیدند که. مصرف. روغن. کنجد. تأثیر. مثبتی .. فاکتورهای بیوشیمیایی در دو گروه مورد و کنترل از آزمون t. دو. نمونه.

بررسی اثرات ضد باروری دانه گیاه چشم خروس بر روی موش

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي. : ﻋﺼﺎره اﺗﺮي داﻧﻪ ﮔﯿﺎه ﭼﺸﻢ ﺧﺮوس. در ﻣﻮش. ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ روز ﺗﺠﻮﯾﺰ، داراي اﺛﺮ ﺿﺪ .. آزﻣﻮن. Chi-square. P<0.001). ***. ) ﺟﺪول. :2. درﺻﺪ ﻋﺪم ﺑﺎروري. روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺷﯿﺮﯾﻦ. (. ﮐﻨﺘﺮل. ) در ﻣﻮش از.

بررسی اثر پودر سیاه دانه بر افزایش بیگانه خواری - مجله علمی پژوهشی .

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ. ﭘﻮدر. ﺳﯿﺎه داﻧﻪ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ. ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮاري. ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ. در ﺧﻮﮐﭽﻪ. ي. ﻫﻨﺪي. ﻧﻮروز. دﻟﯿﺮژ. 1 . ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي. : اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺎه داﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺬا ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ. ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮاري. ﺗﮏ ﻫﺴﺘﻪ اي. ﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪه و ... ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن. اﺣﯿﺎي ﻧﯿﺘﺮوﺑﻠﻮﺗﺘﺮازوﻟﯿﻮم. : ﻫﻔﺖ. روز اول. : در آزﻣﻮن ﺳﻨﺠﺶ. ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮاري. ﺗﻮﺳﻂ آزﻣـﻮن. اﺣﯿﺎي.

تأثیر آرد دانه آمارانت (Amaranthus hypochondriacus) به عنوان .

16 آگوست 2016 . ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن. ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آردﻫﺎي ﺳﻮﯾﺎ . ﻫﺎي ﺣﺴﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎﻫﺶ. ﻣﯿﺰان آرد ﺳﻮﯾﺎ و ﺳﻮﺧﺎري و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن ﺑﺎ آرد داﻧﻪ آﻣﺎراﻧﺖ در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳـﯿﻮن ﻫﻤﺒﺮﮔـﺮ ﻗـﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ . ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﮔﯿﺮي .. در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻫﻤﺒﺮﮔﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺣﺴﯽ آن.

Page 1 تأثیر محلول پاشی عنصر معدنی آهن بر وزن دانه، عملکرد .

9 مه 2018 . تأثیر محلول پاشی عنصر معدنی آهن بر وزن دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه . نتیجه پایین آمدن سطح سلامتی جامعه می گردد (ملکوتی و همکاران، ۲۰۰۹). . مصرف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر اساس نتایج ازمون خاك و توصيه.

بررسی تاثیر سیاه دانه (Nigella sativa) بر گروه های تام تیول و .

لذا این مطالعه با هدف بررسی خاصیت آنتی استرس اکسیداتیو سیاه دانه انجام شد. . بررسی تاثیر سیاه دانه (Nigella sativa) بر گروه های تام تیول و پراکسیداسیون لیپیدی سرم . داده ها با کمک آزمون های آماری t، t زوجی و همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: . نتیجه گیری: نتیجه این مطالعه نشان داد که سیاه دانه دارای فعالیت آنتی.

ارزیابی اثرات متقابل داروئی و فعالیت ضد باکتریایی اسانس زیره سیاه

روش بررسی: اسانس زیره سیاه از دانه آن تخلیص شد و با روش کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی . نتیجه گیری: نتایج این بررسی پیشنهاد می کند که اسانس زیره سیاه می تواند به تنهایی یا در ... ۲- فعالیت ضد باکتریایی اسانس (نتایج آزمون های.

مقایسه تاثیرغلظت های مختلف سیاه دانه و نانوسیلور بر میزان رشد .

نتیجه گیری: محلول نانوسیلور بیشترین خواص ضد باکتریایی را برعلیه هر دو باکتری فوق نشان داد. در مورد باکتری استرپتوکوکوس موتانس میزان تاثیر سیاه دانه.

تاثیر دانه نتیجه آزمون,

تأثیر خواص فیزیکوشیمیایی مارن‌ها بر میزان فرسایش‌پذیری آن‌ها با ا

موجود در آنها و تأثیر این دو موضوع در میزان فرسایش مارن ها بسیار مهم می باشد. در. پژوهش حاضر .. شدن، کمترین میزان رواناب و در نتیجه کمترین ظرفیت حمل رسوب را دارند. در حالی که . همچنین دانه بندی بخش شن به وسیله الک و بافت خاک به روش هیدرومتر تعیین گردید. .. جدول 6: نتایج آزمون فاکتورهای فیزیکی مناطق مختلف نوبران. میزان.

ارزیابی تاثیر افزودن بنتونیت بر خصوصیات رفتاری خاک های ریز دانه

تأثیر. افزودن. بنتون. تی. بر. خصوصیات رفتاری. خاک. های ريزدانه. مریم هادی، رسول ... ۀپای. بنتونیت. استفاده. شده. ، آزمون. های دانه. بندی، حدود. آتربرگ، وزن مخصوص و. هم .. مخلوط. ها نیز افزایش می. یابد. در نتیجه. میزان جذب آب. با. بنتونیت. بیش. تر.

بررسی تأثیر شربت سیاه دانه بر تسکین درد دوره‌ای پستان - Tums

4 آوريل 2017 . ﻣﻌﻨﺎدار ﺷﺪن اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ زﻣﺎن و ﮔﺮوه، ﻧﻤﺮات دو ﮔﺮوه در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﻲ. ﻣﺴـﺘﻘﻞ . ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﮔﻴﺮي. : ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻴﺎه داﻧﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داروﻧﻤﺎ ﺷﺪت درد را ﺑﻴﺶ. ﺗﺮ. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ. دﻫﺪ.

بررسی اثر پودر سیاه دانه بر افزایش بیگانه خواری - مجله علمی پژوهشی .

ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ. ﭘﻮدر. ﺳﯿﺎه داﻧﻪ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ. ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮاري. ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ. در ﺧﻮﮐﭽﻪ. ي. ﻫﻨﺪي. ﻧﻮروز. دﻟﯿﺮژ. 1 . ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي. : اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺎه داﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺬا ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ. ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮاري. ﺗﮏ ﻫﺴﺘﻪ اي. ﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪه و ... ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن. اﺣﯿﺎي ﻧﯿﺘﺮوﺑﻠﻮﺗﺘﺮازوﻟﯿﻮم. : ﻫﻔﺖ. روز اول. : در آزﻣﻮن ﺳﻨﺠﺶ. ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮاري. ﺗﻮﺳﻂ آزﻣـﻮن. اﺣﯿﺎي.

بررسی تاثیر دانه بندی مصالح بر مقاومت فشاری بتن - ResearchGate

مشخصات ذرات ریز دانه بر مقاومت فشاری بتن بسیار تاثیر گذار بوده و . ابعاد تیروستون در اثر افزایش ارتفاع كل ساختمان می باشد، در نتیجه به علت .. آزمون مقاومت فشاری نمونه ها با استفاده از یک جک هیدرولیکی با طرفیت ۲۰۰۰۰۰ مطابق با استاندارد.

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﺻﻤﻎ داﻧﻪ ﻣﺮو و اﯾﺰوﻟﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﻮﯾﺎ در ﭘﺎ

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮرﺳﻰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺻﻤﻎ داﻧﻪ ﻣﺮو و اﯾﺰوﻟﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن روﻏﻦ در آب ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻦ. ﻣﻨﻈﻮر، اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ .. ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻰ ﺑﺎ آراﯾﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ ﻣﻮرد آزﻣﻮن آﻣﺎرى ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻰ آزﻣﻮن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻪ . ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﻤﻎ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪازه. ﻗﻄﺮات ﻣﻰ ﮔﺮدد [10].

دانه با مفنامیک اسید ای تأثیر سیاه بررسی . - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

1 مارس 2016 . لذا. مطالعه. حاضر با هدف. مقایسه تأثیر سیاه. دانه. و. مفنامیک اسید بر. میزان خونریزی قاعدگی . نتیجه. گیری. : مصرف سیاه. دانه می تواند. باعث. افزایش میزان خونریزی قاعدگی شود ... بر اساس نتایج آزمون تی مستقل، در سیکل اول و دوم.

بررسی تاثیر دانه بندی مصالح بر مقاومت فشاری بتن - ResearchGate

مشخصات ذرات ریز دانه بر مقاومت فشاری بتن بسیار تاثیر گذار بوده و . ابعاد تیروستون در اثر افزایش ارتفاع كل ساختمان می باشد، در نتیجه به علت .. آزمون مقاومت فشاری نمونه ها با استفاده از یک جک هیدرولیکی با طرفیت ۲۰۰۰۰۰ مطابق با استاندارد.

تاثیر دانه نتیجه آزمون,

ارزیابی تاثیر افزودن بنتونیت بر خصوصیات رفتاری خاک های ریز دانه

تأثیر. افزودن. بنتون. تی. بر. خصوصیات رفتاری. خاک. های ريزدانه. مریم هادی، رسول ... ۀپای. بنتونیت. استفاده. شده. ، آزمون. های دانه. بندی، حدود. آتربرگ، وزن مخصوص و. هم .. مخلوط. ها نیز افزایش می. یابد. در نتیجه. میزان جذب آب. با. بنتونیت. بیش. تر.

ﮐﻮﺗﺎه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻘﺎﻟﻪ ﻣ ، ﭘﺮ اﮐﺴﯿﺪ و اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻓﺴﻔﺎﺗﯿﺪ - پژوهش های علوم و صنایع .

10 ژوئن 2014 . ﻘﺎﻟﻪ. ﮐﻮﺗﺎه ﭘﮋوﻫﺸﯽ. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﻣﺎده ﺳﺎزي داﻧﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان. ﻓﺴﻔﺎﺗﯿﺪ . روﻏﻦ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺳﻪ روش ﻣﻮرد آزﻣﻮن. ﻫﺎي. ﮐﯿﻔﯽ . ﻓﺴﻔﺎﺗﯿﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺰان اﻓﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻤﺘﺮي ﻧﺸﺎن داد.

مقایسه اثرات آنتی اکسیدانی عصاره های آبی- الکلی زردچوبه و سیاه دانه .

زمینه و هدف: سیاه دانه دارای اثرات قابل توجهی در سیستم های زیستی می باشد و زردچوبه با خواص آنتی اکسیدانی و . نتیجه گیری: استفاده از عصاره زردچوبه و سیاهدانه موجب بهبود قابل توجه استرس .. محلول ها طبق دستور شرکت سازنده (پارس آزمون آماده شد.

تأثیر عصاره‌ دانه به بر بهبود زخم سوختگی درجه دو در موش بالب سی

ﺪﺍﻥ. ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺯﺧﻢ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ . ﻫﺪﻑ. ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺩﺍﻧـﻪ. ﺑﻪ ﺑﺮ. ﺑﻬﺒﻮﺩ. ﺯﺧﻢ ﺳ. ﻮﺧﺘﮕﻲ ﺩﺭﺟﻪ . ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﮔﻴﺮﻱ. : ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻱ ﺩﺍﻧﻪ ﻱ ﺑﻪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻟﺘﻴﺎﻡ ﺯﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺵ. ﺑﺎﻟﺐ ﺳﻲ. ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ ... ﻭ ﺁﺯﻣـﻮﻥ. ﻫـﺎﻱ ﺁﻣـ. ﺎﺭﻱ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ،. ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻭﺍﺭﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ. ۲(. ) ﻭ ﺗـﺴﺖ ﺗـﻮﻛﻲ. ۳(. ) ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻭ.

تاثیر دانه نتیجه آزمون,

بررسی اثرات ضد باروری دانه گیاه چشم خروس بر روی موش

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي. : ﻋﺼﺎره اﺗﺮي داﻧﻪ ﮔﯿﺎه ﭼﺸﻢ ﺧﺮوس. در ﻣﻮش. ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ روز ﺗﺠﻮﯾﺰ، داراي اﺛﺮ ﺿﺪ .. آزﻣﻮن. Chi-square. P<0.001). ***. ) ﺟﺪول. :2. درﺻﺪ ﻋﺪم ﺑﺎروري. روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺷﯿﺮﯾﻦ. (. ﮐﻨﺘﺮل. ) در ﻣﻮش از.

Pre:طراحی bkuj ماشین سنگ زنی میل لنگ 50 بالا
Next:rosco ՘ۙĠها استخراج معادن استرالیا