سیلو محاسبات طراحی پی دی اف

استاندارد2800 زلزله1 آگوست 2010 . ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ . ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ... ن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻃﺮح و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺨﺎزن آب. زﻣﯿﻨﯽ ... ﺑﺎﻻ ﯾﺎ روی ﺷﯿﺐ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮی ﭘﯽ و ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻮﺿﻌﯽ و ﮐﻠﯽ ﺷﯿﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ. ﮔﺮدد .. ﻧﯿﺮوی ﺟﺎﻧﺒﯽ زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ دﯾﺎﻓ .. ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﻏﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ، ﻣﺜﻞ ﺳﯿﻠﻮﻫﺎ و ﻣﺨﺎزن و ﻏﯿﺮه، ﻓﻘﻂ ﻻزم اﺳﺖ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺑﻨﺪ. ب.سیلو محاسبات طراحی پی دی اف,ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭼﻬﺎر رﻗﻢ اﺻﻼح ﺷﺪه ﮔﻨﺪم اﯾﺮاﻧﯽ - دانشگاه فردوسی مشهدزاوﯾﻪ رﯾﭙﻮز و اﺑﻌﺎد داﻧﻪ ﺟﻬـﺖ ﻃﺮاﺣـﯽ ﻓﻀـﺎی ذﺧﯿـﺮه ﺳـﺎزی و. ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﺿﺮوری . زاوﯾﻪ رﯾﭙﻮز در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﯿﺐ ﮐﻒ ﺳﯿﻠﻮ. ﻫﺎ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ... ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ارزن در دا. ﻣﻨﻪ رﻃﻮﺑﺖ. 5.ﭘﺎرس ﺗﺮك ﺳﯿﻠﻮ - ptsilo15 مه 2015 . ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎر ﺧﺎﻧﺠﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﻠﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺑﺘﻨﯽ و ﯾﺎ. ﻓﻠﺰي ﺳﯿﻠﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. . ﺳﯿﻠﻮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ؟ ﺳﯿﻠﻮﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻋﺮﺿـﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. .. ﭘﯽ ﺗﯽ ﺳﯿﻠﻮ ﺑﺎ. اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي از .. ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮري در ﺗﺎرﯾﺦ 24 دي ﻣﺎه 93 آﻏﺎز ﺷﺪ. ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺑﻨﺎدر و.

طلب الإقتباس

تعليقات

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﯽ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎرف

ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﯾﺠـﺎد وﺣـﺪت روﯾـﻪ در ﺗﺤﻠﯿـﻞ و ﻃﺮاﺣـﯽ ﭘـﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫـﺎ در دﺳـﺘﻮر ﮐـﺎر ﮐـﺎرﮔﺮوه ﺳـﺎزه . اراﺋﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﭘـﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻠﺐ و اﻧﻌﻄـﺎف ﭘـﺬﯾﺮ ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم ﻃﺮاﺣـﯽ وﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺗـﻨﺶ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﯽ ... را ﻋﺮض ﯾﮏ ﭘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﺮض ﮐﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. B. ﻣﺒﻨﺎ. ي. ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت .. ﺎف ﭘﺬ. ﺮﯾ. ي. ﺳﺎزه. ﯽﭘ. ﯿو ﻧ. ﺰ ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. درك ﻣﻔﺎﻫ. ﯿ. ﻢ ﺑﻨ. ﺎدﯿ. ي. و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ. ي. رﻓﺘﺎر.

Full Paper-Fa - ResearchGate

دانشجوی کارشناسی ارشد، مکانیک خاک و پی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین. -2 . رینگی عمدتا در سازه های با تقارن محوری از قبیل سیلوها، مخازن نفت و برج های خنک کننده و مخابراتی . این شالوده ها در طراحی حائز اهمیت می باشد. . وی راه حلی برای محاسبه نشست صفحات رینگی انعطاف پذیر واقع بر نیم فضای االستیک همگن انجام داد.

تهیه نرم‌افزار کامپیوتری جهت آنالیز و طراحی بهینه سیلوها

تهیه نرم‌افزار کامپیوتری جهت آنالیز و طراحی بهینه سیلوها . دریافت فایل Pdf. روش معمول در طراحی دیواره سیلوها استفاده از ضخامتهای تجربی یا پیشنهادی آئین‌نامه‌ها . برنامه ورود اطلاعات به زبان QBASIC، -2 برنامه محاسبات و طراحی به زبان FORIRAN 77.

سیلو محاسبات طراحی پی دی اف,

جزوه ی طراحی سیلو همراه با نکات اجرائی - مهندسی دانلود

25 نوامبر 2014 . بارگذاری فشار مصالح در سیلو بارها در سیلو ترکیبات بارگذاری طراحی مثال های طراحی. تعداد صفحات : ۱۰۸ صفحه. فرمت فایل : PDF طراحی سیلو.

تهیه نرم‌افزار کامپیوتری جهت آنالیز و طراحی بهینه سیلوها

تهیه نرم‌افزار کامپیوتری جهت آنالیز و طراحی بهینه سیلوها . دریافت فایل Pdf. روش معمول در طراحی دیواره سیلوها استفاده از ضخامتهای تجربی یا پیشنهادی آئین‌نامه‌ها . برنامه ورود اطلاعات به زبان QBASIC، -2 برنامه محاسبات و طراحی به زبان FORIRAN 77.

قالب‌های لغزنده - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در اجرای سازه‌های عظیم، علاوه بر مسائل مختلفی که در محاسبات و طراحی آنها مطرح . با مقطع و ضخامت دایره متغیر، همانند برجهای تلویزیونی، سیلوها، برجهای خنک‌کننده.

بارگذاری بایگانی - پایگاه تخصصی مهندسی زلزله و سازه - OpenSees

اعمال فشار وارد بر سطح با Joint Pattern در Sap2000 سازه هایی مانند دیوار حایل، مخازن مایعات، سیلو ها و. تحت اثر بار های وارده ناشی از خاک، سیال و. تحت بارگذاری های.

تعیین رویش حجمی جنگل با استفاده از قطعات نمونه دائم - نشریه بوم .

17 دسامبر 2016 . ﻫﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﮐﺸﻮر، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزي، ﺗﻬﺮان . ﺳﯿﻠﻮ اﺳﺖ. روﯾﺶ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد. 14. /. 13. اﺻﻠﻪ در. ﻫﮑﺘﺎر و روﯾﺶ ﺣﺠﻤﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ. 24. 6/ . ﻃﺮاﺣﺎن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ.

1- در تاسيسات ذخيره اي بايد استاندارد هاي مربوطه از جهت مكانيزه بودن سي

ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﻠﻮهﺎي اﻓﻘﻲ ﺑﻪ ﳓﻮي ﺑﺎﺷﺪ آﻪ اﻣﻜﺎن ذﺧﲑﻩ ﺳﺎزي وارﻳﺘﻪ هﺎي ﳐﺘﻠﻒ. ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و . ﺳﻴﻠﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺬب ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﲥﻮﻳﻪ ﺻﻨﻌﱵ ﺟﻬﺖ ﳏﺎﻓﻈﺖ ﳏﻴﻂ. زﻳﺴﺖ و اﻧﻔﺠﺎرهﺎي . ﲣﻠﻴﻪ ﺳﻴﻠﻮهﺎي ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ و از ﻧـﻮع آـﻒ ﲣـﺖ ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ . ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد هﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﳘﭽﻨﲔ دا . ﳏﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻲ و ﻓﻨﺪ.

راهنمای بارگذاری و طراحی سیلو(Siloo) همراه با دانلود فایل SAP طراحی .

فرمول محاسبه نیروی زلزله جهت این سازه ها همان رابطه معروف می باشد. . این مقاله همراه با حل مثال در قالب یک فایل PDF و دانلود فایل مدلسازی و طراحی سیلو این مثال در SAP.

عنوان پروژه های تصويب شده کارشناسی

ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻔﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رادﯾﺎﺗﻮر . ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداري ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺒﺤﺚ. 19 .. ﺪي. دﮐﺘﺮ ﺑﺼﯿﺮت. 16. ﻃﺮاﺣﯽ آب ﺳﺮد ﮐﻨﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ. دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎﺳﯽ. 17. ﻃﺮاﺣﯽ و . ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮑﯽ ﺟﺬب ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻠﻮ.

summer 1390 - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

مناطق مختلف، مدیریت برگزاری دوره های آموزش ی طراحی، اجرا و نظارت بر . پروژه های صنعتی س ازی مسکن مهر استان ها، گزارش گیری ساخت و ساز مسکن مهر .. در کارخانه، حمل آن به کارگاه با سیلو و اختاط و .. با سنگدانه درشت )20mm( برای پی سازی،.

جزوه ی طراحی سیلو همراه با نکات اجرائی - مهندسی دانلود

25 نوامبر 2014 . بارگذاری فشار مصالح در سیلو بارها در سیلو ترکیبات بارگذاری طراحی مثال های طراحی. تعداد صفحات : ۱۰۸ صفحه. فرمت فایل : PDF طراحی سیلو.

سیلو محاسبات طراحی پی دی اف,

دریافت پیش‌نویس ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

۱۱-۱-۹ روشها و سیستم های خاص طراحی و اجرائی، ویا مصالح ساختمانی متفاوت ... ح- سازه های بتنی خاص نظیر پل ها، سازه های آبی و مخازن سیالات، سدها، سیلوها، سازه های . ۲-۱۰-۱-۹ در صورت الزام بازرس ساختمان، محاسبات مربوط به آنالیز و طراحی سازه به همراه.

اندازه گیری سطح مخازن ذخیره سازی با استفاده از امواج رادار

ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ، «ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺎﻳﻊ» ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ. ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺭﺍﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ . ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂِ ﻣﺨﺰﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ. ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻥ، ﺁﻧﺘﻦ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﻪ . ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻭ ﺳﻴﻠﻮ ﻫﺎﻱ ﮔﻨﺪﻡ ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ. ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﺎ 70.

بارگذاری و طراحی سیلوهای بتنی در آئین‌نامه‌های مختلف و ارزیابی رفتار .

بارگذاری و طراحی سیلوهای بتنی در آئین‌نامه‌های مختلف و ارزیابی رفتار لرزه‌ای آنها . دریافت فایل Pdf. سیلوها از جمله . در محاسبه مقدار بار زلزله برای طراحی سازه‌ها پارامترهایی مانند پریود طبیعی سازه، میرائی و ضریب رفتار نقش اصلی را به عهده دارند.

دانلود فایل طرح سیلوها و بررسی جزییات آن ها - سافت سیویل

عمران و معماری. . خرید فیلم های آموزشی حل تشریحی سوالات آزمون محاسبات عمران . دانلود فایل طرح سیلوها و بررسی جزییات آن ها – فایل مورد نظر با فرمت pdf با حجم ۴٫۲.

((دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺳﺎزه))

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺠﺎز و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﺧﺎك ﺑﺮاي ﭘﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ .. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻨﺶ S ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎرﻫﺎي زﻳﺮ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻴﺮﻫﺎ و ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ﺳﺎزه ﻓﻮﻻدي ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ.

فایل های طراحی و محاسبات مقاوم سازی - شبکه دانش مقاوم افزیر

24 آوريل 2018 . دانلود مکمل جدول اشتال ? انواع مقاطع #نورد_شده #آی_شکل و #ناودانی ? همراه با مشخصاتی از مقطع که برای طراحی به روش حدی لازم است. Download PDF.

سیلو محاسبات طراحی پی دی اف,

سوله و انواع آن - مهندسی عمران-زلزله(محمدجواد خسرویانی)

24 سپتامبر 2015 . سوله به سازه های فلزی شیب دار که بر اساس محاسبات فنی خاص طراحی و . سوله به دلیل کاربرد عمدتا صنعتی از نظر طراحی با سایر سازه ها ... 2-با اجرای سیلو به روی سطح زمین به راحتی می توان با احداث زهکش در . اجرای آخور یا هر سازه دیگری که با مصالح آجر و سیمان ساخته شود مستلزم عملیات پی کنی و کرسی چینی و.

192 K

ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺕ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳـﻴﻠﻮ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ ، ﺗﻔﺎﻟﻪ . ﭘﺮﻭﺗﺌﻴـﻦ ﺧـﺎﻡ ، ﺍﻟﻴﺎﻑ ﺧﺎﻡ ، ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎﻡ ﻭ ﺍﻥ-ﺍﻑ-ﺍﻱ ﺩﺭ ﺗﻔﺎﻟﻪ ﮔﻼﺏ ﮔﻴﺮﻱ، ﺑﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﻣﺎﺩﻩ ﺧﺸـﻚ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ۲۴ ، ۱۱ ، ۹۴/۴ ،. ۵۷/۳ ، ۲ /۴ ﺩﺭﺻﺪ ﻭ .. ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺎ . ﺁﻧﻬﺎ (ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﻮﺍ ﺧﺸﻚ) ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ... ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﺳــﻴﻠﻮ ﺷــﺪﻩ ﭘﻲ ﺑــﺮﺩ (۳۴،۲۱،۳). ﻣﻴﺰﺍﻥ.

ﺳﯿﻼژ ذرت

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ذرت ﺑﺎ ﯾﻮﻧﺠﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ. ﺳﯿﻠﻮ ﺷﺪن. ذرت. ﯾﻮﻧﺠﻪ. 7 -15. درﺻﺪ. 3 -5. درﺻﺪ. ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات. ﻣﺤﻠﻮل. ﮐﻢ. ﺑﺎﻻ .. اﺑﻌﺎد ﺳﯿﻠﻮ. : -1. ارﺗﻔﺎع ﺳﯿﻠﻮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎﯾﺪ. 3. ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ . -2. ﻋﺮض. ﺳﯿﻠﻮ. ﺑﺎﯾﺪ. ﻃﻮري. ﻃﺮاﺣﯽ. ﺷﻮد. ﮐﻪ. 2. ﻟﻮدر ... ﺳﯿﻼژ ذرت ﺣﺎوي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دﯾﮕﺮي ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺮژي اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ. 5 -10. ﻻﮐﺘﺎت.

ﺳﯿﻼژ ذرت

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ذرت ﺑﺎ ﯾﻮﻧﺠﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ. ﺳﯿﻠﻮ ﺷﺪن. ذرت. ﯾﻮﻧﺠﻪ. 7 -15. درﺻﺪ. 3 -5. درﺻﺪ. ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات. ﻣﺤﻠﻮل. ﮐﻢ. ﺑﺎﻻ .. اﺑﻌﺎد ﺳﯿﻠﻮ. : -1. ارﺗﻔﺎع ﺳﯿﻠﻮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎﯾﺪ. 3. ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ . -2. ﻋﺮض. ﺳﯿﻠﻮ. ﺑﺎﯾﺪ. ﻃﻮري. ﻃﺮاﺣﯽ. ﺷﻮد. ﮐﻪ. 2. ﻟﻮدر ... ﺳﯿﻼژ ذرت ﺣﺎوي ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت دﯾﮕﺮي ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺮژي اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ. 5 -10. ﻻﮐﺘﺎت.

Pre:آهن متالورژی رسوب سنگ
Next:گیاه کوچک داخلی