جریان بلوک جدول از یک آسیاب با آسیاب مخلوط

پروپیلن اکسیدشده در تأثیر نانورس و . - نشریه جنگل و فرآورده های چوبپلی پروپیلن با نسبتهای ۵۰ به ۵۰ در دستگاه مخلوط کن داخلی مخلوط و با پرس گرم به صفحههایی در . جریان مذاب ۶ گرم در هر ۱۰ دقیقه و نام اختصاصی . مخلوط کن داخلی به وسیله آسیاب آزمایشگاهی خرد . جدول ۰۱ درصد وزنی اجزای تشکیل دهنده ترکیبات مختلف مواد مرکب چوب- پلاستیک . نمونهها ثابت شد و در یک بلوک پلاستیکی سخت.جریان بلوک جدول از یک آسیاب با آسیاب مخلوط,فرایند تولید سیمان و تکنولوژی آناﯾﻦ ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎﻻي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﻗﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ را در. ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ . ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﻤﺎن و در ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺮارت دادن ﭘﻮدر ﻣﺨﻠﻮط آﻫﮏ و ﺧﺎك رس اﺑﺘﺪا ذرات آﻫﮏ. (. ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ. ).جریان بلوک جدول از یک آسیاب با آسیاب مخلوط,ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺳﺎﺯﻩ - ICOPMAS23 سپتامبر 2013 . ﻭ. ﻧﻈﺎﺭﺕ. ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ. ﺭﻳﻴﺲ. ﺟﻤﻬﻮﺭ. ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ. ﻃﺮﺍﺣﻲ. ﺳﺎﺯﻩ. ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺣﻠﻲ. ﺑﺨﺶ. ﺳﻮﻡ. : ﻣﺼﺎﻟﺢ .. ﺑﺨﺶ دوم. : ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺮاﺣﻲ. ، ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره. 631. ﺑﺨﺶ ﺳﻮم. : ﻣﺼﺎﻟﺢ. ، ﻣﻮﺿﻮع .. روش ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪي ﺑﺎ آﻧﺪ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯽ و روش ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﯾﮏ ... ﺑﻨﺪي ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﻦ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﻠﻮب روش ﻣﻠﯽ ﻃﺮح ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﻦ ﺑﺮاي ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻧﺪازه اﺳﻤﯽ. ﻣﻮرد ... وﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﯿﻠﯿﺲ رﯾﺰ آﺳﯿﺎب ﺷﺪه و ﻣﯿﮑﺮوﻧﯿﺰه اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮد.

طلب الإقتباس

تعليقات

طبقه بندی عملکردی مواد خودگیر

همان طور که می دانید، پودر ژله پس از مخلوط شدن با آب و ماندن در یخچال پس از مدت زمان . برای ساخت دو سازة زیر از کدام مادة خودگیر استفاده شده است؟ . مقطعی از بلوک بتنی .. در جدول 2، نمونه ای از درصد وزنی اکسیدهای اصلی در سیمان پرتلند سفید و .. مواد خام آسیاب شده، وارد مرحلة پیش گرم می شوند تا قسمتی از فرایند پخت انجام شود.

طبقه بندی عملکردی مواد خودگیر

همان طور که می دانید، پودر ژله پس از مخلوط شدن با آب و ماندن در یخچال پس از مدت زمان . برای ساخت دو سازة زیر از کدام مادة خودگیر استفاده شده است؟ . مقطعی از بلوک بتنی .. در جدول 2، نمونه ای از درصد وزنی اکسیدهای اصلی در سیمان پرتلند سفید و .. مواد خام آسیاب شده، وارد مرحلة پیش گرم می شوند تا قسمتی از فرایند پخت انجام شود.

ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن و ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮدر ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﯿﻮه اي - دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

26 نوامبر 2013 . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻣﯿﻮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻓﺮﻣﻮل دﯾﮕﺮ از ﻧﻈﺮ. ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻠﯽ ارﺟﺤﯿﺖ . ﭘﻮدرﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ، ﺛﺒﺎت و ﺣﺠﻢ ﮐﻢ .. آﻧﺎﻟﯿﺰ داده ﻫﺎي ﺣﺴﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮك ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﯽ. اﺟﺮا ﺷﺪ. ( . ﻣﻮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آزاداﻧﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ. ﯾﺎﺑﻨﺪ . .. آﺳﯿﺎب ﮐﺮدن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل . ﺟﺪول. -3. ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﭘﻮدري زﻋﻔﺮان. ﺗﯿﻤﺎر. ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه. ﺑﻮ و ﻋﻄﺮ. رﻧﮓ.

پلاستوفوم سقفی بایگانی - یونولیت مادفوم - 02146844500

سپس پوست مرکبات یاد شده را با مقادیر متفاوت با ۱ گرم یونولیت در مخلوط کن برقی . و با مخلوط کردن زباله های یونولیتی با پوست مرکبات موجود در زباله ها در یک آسیاب . در این مطالعه با استفاده از روش ارزیابی چرخه عمر، سه نوع سقف تیرچه با بلوك .. جریان زیست محیطی: در هر بخش عملیات واحد، کلیه وروديها (انرژي، آب، مواد اولیه، …).

مصالح ساختمانی

ﺑﺘﻨﻲ، ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻠﻮك ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﺗـﻮﭘﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﺳـﻴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨـﺪ،. ﺳﻨﮕﺪا. ﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و آب . درﺻﺪ وزﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در ﺟﺪول. 5-2-1. اﻧﻮاع آﺟﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺟﺪول. 5-2-1 .. در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻳﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﻲ از. 5 .. ﺧﺎك رس ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ وزﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن و ﻫﻤﮕﻦ ﻛﺮدن ﻣﺨﻠﻮط، ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﺗـﺮ ﻳـﺎ .. ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻴﻦ اﻧﺒﺮك ﺟﻮﺷﻜﺎري و ﻗﻮس اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮﻗﺮار. ﻣﻲ ﮔﺮدد.

فصل هشتاد و پنجم – ماشین آلات و دستگاه های برقی و اجزاء و قطعات آن ها .

24 مه 2013 . برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. . 85013110, - - الکتروموتورهای با جریان مستقیم(DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداکثر 200 وات ... 85081100, - - با قدرت نه بیش از 1500 وات و یک کیسه خاکروبه (Dust bag) یا مخزن . 85094000, - آسیاب و مخلو طکن های مواد خوراکی، دستگاههای آب میوه گیر و آب سبزی گیر.

اثر جایگزینی تفاله چغندر قند با دانه جو در جیره گاوهای با نمره وضعیت .

18 فوریه 2008 . ﺍﺛﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺗﻔﺎﻟﻪ ﭼﻐﻨﺪﺭ ﻗﻨﺪ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﻪ ﺟﻮ ﺩﺭ ﺟﻴﺮﻩ ﮔﺎﻭﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﻧﻤﺮﻩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺎﻻ. ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ . ﮔﺎﻭﻫﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﺍﻳﺶ ﺑﻠﻮﮎ . ﻭ. ۰۸. /. ۲۰. ﮐﻴﻠـﻮﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺑـﻮﺩ . ﺩﺭﺻـﺪ ﭼﺮﺑـﻲ ﺷـﻴﺮ ﺩﺭ. ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎﻱ ﻳﮏ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ. ۳۷ .. ﺟﺪﻭﻝ. ۱. ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺟﻴﺮﻩ. ﻫﺎ ﺑﻪ. ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻣﻼﹰ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﻭ. ۲. ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ. ﻫـﺎﻱ ... ﻗﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﻨﺪﻡ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺷـﺪﻩ ﺳـﺒﺐ ﮐـﺎﻫﺶ ﮐـﻞ ﭘـﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳـﻤﺎ . ﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﮑﺮﻭﺑﻲ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﻴﺘـﺮﻭ.

جریان بلوک جدول از یک آسیاب با آسیاب مخلوط,

مصالح، ابزار و تجهیزات

توانایی یک مجری معماری داخلی در انتخاب بهترین مصالح برای ... در جدول زیر سنگ های مناسب برای مصرف در فضاهای داخلی و پله آمده است. . می شود و به دلیل جریان مداوم دارای لبه های صاف و .. 3ـ نوعی دیگر از ساروج از آسیاب کردن گل آهک طبیعی یا مارِن و مخلوط کردن آن با آب و تبدیل به خشت، پختن خشت و آسیاب کردن .. بـلوک های بتـنی.

ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن و ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮدر ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﯿﻮه اي - دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

26 نوامبر 2013 . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺎوي ﻋﺼﺎره ﻣﯿﻮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻓﺮﻣﻮل دﯾﮕﺮ از ﻧﻈﺮ. ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻠﯽ ارﺟﺤﯿﺖ . ﭘﻮدرﻫﺎي ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ، ﺛﺒﺎت و ﺣﺠﻢ ﮐﻢ .. آﻧﺎﻟﯿﺰ داده ﻫﺎي ﺣﺴﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮك ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﯽ. اﺟﺮا ﺷﺪ. ( . ﻣﻮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آزاداﻧﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ. ﯾﺎﺑﻨﺪ . .. آﺳﯿﺎب ﮐﺮدن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل . ﺟﺪول. -3. ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﭘﻮدري زﻋﻔﺮان. ﺗﯿﻤﺎر. ﻃﻌﻢ و ﻣﺰه. ﺑﻮ و ﻋﻄﺮ. رﻧﮓ.

آسیاب سیمان o sepa عملیات کار - سنگ شکن و دستگاه آسیاب ذوزنقه ای .

در صنایع سیمان گچ را جهت افزایش زمان گیرایی سیمان به کار, آسیاب و پودر کردن . سه سالن به مساحت کل 3150 متر مربع با مصالح بلوک سیمان و, آسیاب میکرو . . موادی که در تولید سیمان پرتلند به کار می روند, در روش تر عملیات آسیاب کردن و مخلوط . . گلوله ای در صنعت سیمان - استشاري روش کار آسیاب لوله, جریان عملیات آسیاب .

جریان بلوک جدول از یک آسیاب با آسیاب مخلوط,

سیستم توزین مواد و مصالح | بلوک زن | جدول زن | بچینگ پلانت

دستگاه اتوماتيك توزين و مخلوط و كيسه پركن مصالح. گروه صنعتي آژینه سپاهان با بیش از30 سال سابقه در اماتوماسیون صنعتی و توزین دیجیتال ارائه دهنده انواع.

بتن - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مقدار آن در حدود ۱/۵ تا دو برابر مقاومت کششی مقطع بتنی است. . سیمان پرتلند از مخلوط و آسیاب کردن سنگ آهک و خاک رس به نسبت ۳به۱، و پختن گرد همگن و . جدول شمارهٔ ۱ حداقل مقاومت لازم برای بتن به عیارهای مختلف را نشان می‌دهد که در آن مقاومت ... و آسیب‌های شیمیایی (کربوناسیون، کلریدها، سولفات‌ها و جریان آب مقطّر) آسیب ببیند.

فصل هشتاد و پنجم – ماشین آلات و دستگاه های برقی و اجزاء و قطعات آن ها .

24 مه 2013 . برای توضیحات فصل به آخر جدول توجه کنید. . 85013110, - - الکتروموتورهای با جریان مستقیم(DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداکثر 200 وات ... 85081100, - - با قدرت نه بیش از 1500 وات و یک کیسه خاکروبه (Dust bag) یا مخزن . 85094000, - آسیاب و مخلو طکن های مواد خوراکی، دستگاههای آب میوه گیر و آب سبزی گیر.

مخلوط كن و آسياب - شیپور

هزاران آگهی خرید و فروش مخلوط کن با قیمت های مناسب. . مخلوط کن. جدول زن. بلوک زن. پرس موزاییک. ناری ساز. ساعاتی پیش. اصفهان، برازنده. سیم مخلوط کن و وردنه در.

بلوک زن هیدرولیک - آژینه سپاهان

دستگاه بلوک زنی هیدرولیک تولید شرکت آژینه سپاهان می باشد. . مجهز به یک تا سه عددویبراتور با توجه به نوع بلوک می باشد.

سیستم توزین مواد و مصالح | بلوک زن | جدول زن | بچینگ پلانت

دستگاه اتوماتيك توزين و مخلوط و كيسه پركن مصالح. گروه صنعتي آژینه سپاهان با بیش از30 سال سابقه در اماتوماسیون صنعتی و توزین دیجیتال ارائه دهنده انواع.

مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان

1 مه 2013 . ﺗﻬﻴﻪ ﺟﺪول ﻣﻴﻠﮕﺮد و ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻓﻮﻻد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ هﺮ ﻧﻮع ﻣﻴﻠﮕﺮد، ﺟﺰو وﻇﺎﯾﻒ ﻃﺮاح ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در .. ﺳﻴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ، ﺳﻴﻤﺎن ﺁﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺁﺳﻴﺎب ﮐﺮدن ﮐﻠﻴﻨﮑﺮ، ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺳﻨﮓ ﮔﭻ ﯾﺎ . ﺳﻴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﯾﮏ ﭼﺴﺒﺎﻧﻨـﺪﻩ هﻴـﺪروﻟﻴﮑﯽ ﯾـﺎ ﺁﺑـﯽ اﺳـﺖ، ﯾﻌـﻨﯽ ﺑﺮاﺛـﺮ ﻣﺨﻠـﻮط ﺷـﺪن ﺑـﺎ ﺁب ﺑـﻪ ... هﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎﯼ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷـﻮﻧﺪ ﺗـﺎ از ﺟﺮﯾـﺎن هـﻮاﯼ .. ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻨﺲ ﻣﻌﺎدل ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ در ﺑﻠﻮﮎ ﻓﺸﺎرﯼ ﻣﻘﻄﻊ.

شناخت و خواص مواد - ResearchGate

تقســیم بندي مي شوند که در جدول تناوبي مندلیف به ترتیب عدد اتمي در کنار. یکدیگر قرار گرفته ... می پذیرد و با اعمال اختالف پتانسیل میان دو سر یک سیم فلزی الکترون ها )جریان ... آهن که بیشتر به صورت سرباز هستند، استخراج مي شود و به کمک آسیاب های .. مواد نســوز از جنس ســرامیک اغلب به صورت بلوک یا همان آجر نســوز در.

و جزیان مواد مغذی ، تخمیز میکزوبی بز اثز استفاده اس تفاله چغنذرقنذ و دا

اثر استفاده از تفاله چغندرقند و دانه کانولا بر تخمیر میکروبی، جریان مواد مغذی و . (۲۸۲) بر اساس بلوکهای کامل تصادفی در سه دوره ۱۰ روزه (7 روز عادت پذیری و ۳ .. استفاده از آون به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۱۰۳ درجه سانتی گراد خشک شده و با آسیاب خانگی، . ۷ میلی لیتر اسید کلریدریک مرک ۳۷ درصد در یک لیتر آب مقطر) مخلوط گردید (3).

شامل ويژه نامـه صنعت آجــر و سفـال - Ceramic World Web

و مظروف و صنعت آجر هر دو سال یک بار در شهر ریمینی ایتالیا با .. داد )%1.5+ در سال 2015(. جدول 3- تفکیک گردش مالی صادرات بر اساس بخش های صنعت ... برق و حرارت در جریان تولید است، تغییرات تعرفه ها، انگیزه ها و فرصت ها ... بـرای بلـوک های آجـر توخـالی در .. چکش آسیاب 030، یک آسیاب غلطکی 080، یک مخلوط کن بچ 040 و.

بتن - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مقدار آن در حدود ۱/۵ تا دو برابر مقاومت کششی مقطع بتنی است. . سیمان پرتلند از مخلوط و آسیاب کردن سنگ آهک و خاک رس به نسبت ۳به۱، و پختن گرد همگن و . جدول شمارهٔ ۱ حداقل مقاومت لازم برای بتن به عیارهای مختلف را نشان می‌دهد که در آن مقاومت ... و آسیب‌های شیمیایی (کربوناسیون، کلریدها، سولفات‌ها و جریان آب مقطّر) آسیب ببیند.

اصل مقاله (2160 K)

یکنواخت با کنسانتره مخلوط نشده بود، چرا که اگر اوره |. بتدریج به جیره اضافه .. این عوامل در جریان یک فرایند فیزیکی (مانند . جدول شماره ۱- خواص مکانیکی فوم رشته ای یا بلوکهای. شماره نمونه . و مخلوط کن از نوع آسیاب غلطکی سه قلو ۳۰. می باشد).

بیانات استاد پس از شکستن جدول 100 کیلویی روی سر - آپارات

18 آگوست 2016 . استاد رحمان یوسفی شکستن اجسام سخت با سر توسط استاد رحمان یوسفی این بار جدول 100 کیلویی و پتک 15 کیلویی. برای اولین بار در ایران.

معدن کارخانه فرآوری، کارخانه تولید شن و ماسه.

ما در تحقیق، توسعه، و تولید سنگ شکن صنعتی، پودر سنگ زنی، تجهیزات فرآوری مواد معدنی و سایر دستگاه های مرتبط. . فیدر لازم است زمانی که ما نیاز به ارائه یک جریان توده ای از سنگ ها و مواد معدنی، به ویژه در . سه دستگاه آسیاب و عمل، و یا به عنوان دو مرحله از گیاه خرد کردن با خرد کردن اولیه و ثانویه، و یا به نیازهای مشتریان مختلف.

Pre:لباس صفحه نوع عنکبوت
Next:گرانیت اسلب فروشنده در کاگایان د اورو لیست قیمت