امکان سنجی الگو مطالعه برای سنگ شکن

بررسی 196 مورد سنگ شکنی درون اندامی حالب (TUL) در درمان سنگهای .سنگهای حالبی که خودبه خود از مسیر عبور نمی کنند توسط سنگ شکن برون اندامی، درون اندامی، از طریق پوست، . این مطالعه به منظور بررسی نتایج سنگ شکنی درون اندامی .امکان سنجی الگو مطالعه برای سنگ شکن,بـررسی موفـقیت سنگ شـکن بـرون اندامی (ESWL) در تعدادی از بیماران .هدف: بررسی موفقیت سنگ شکنی برون اندامی (ESWL) در بیماران مراجعه کننده به مراکز سنگ شکنی در مشهد. مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی تحلیلی با روش نمونه.دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران - همایش های ایرانطراحی الگوی آتشباری با توجه به کمترین پرتاب سنگ با استفاده از الگوریتم ژنتیک در معدن . تحلیل کاربری I.P.C در معدن مس سرچشمه (سنگ شکن ذاخل پیت) ... مطالعه پیش امکان سنجی وتحلیل حساسیت و ریسک احداث کارخانه آلومینای خلیج فارس.

طلب الإقتباس

تعليقات

مدلسازی عددی روگذری موج از موجشکن توده سنگی با در نظر گرفتن اثر .

21 فوریه 2016 . ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. ﻓﺮاﯾﻨﺪ روﮔﺬري ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺶ. ﻫﺎي ﻣﺪل. ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. اﻧﺠﺎم ﻣﯽ . در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺑـﺎ اﻟﮕـﻮ ﻗـﺮار دادن .. اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪﮐﯽ از ﺳﻨﮓ داﻧﻪ. ﻫﺎ . ﯾﮏ ﺳﺎزه ﻣﻮج ﺷﮑﻦ، ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل واﻗﻌﯽ و ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ اﻧﺠﺎم. ﺷﻮد. ... ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮج ﻣﺨﺘﻠﻒ.

ﭘﺬﯾﺮش/ ﻋﺪم ﮐﺪﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﺪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ردﯾﻒ ﭘﺬﯾﺮش - پنجمین همایش و نمایشگاه .

اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح اﺧﺘﻼط ﺑﺘﻦ ﻏﻠﺘﮑﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺼﻮرت . اﻟﮕﻮي ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب) . (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي: ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ ﭘﺮوژه زﯾﺮ ﺳﺎزي راه آﻫﻦ اﺳﺘﻬﺒﺎن).

بهینه گستر صنایع آرمان | تهیه طرح توجیهی|امکان سنجی|اخذ ایزو .

طرح توجیهی | مطالعات طرح توجیهی | طرح امکان سنجی | کامفار | COMFAR | بهینه گستر صنایع آرمان | ایزو . افزار کامفار, COMFAR,طرح مطالعات بازار,مطالعه مالی و اقتصادی طرح,مشاوره تهیه طرح توجیهی, ایزو, ایزو 9001,ایزو 16949 . تولید مصالح پرلیتی از پرلیت منبسط شده، پشم سنگ وسدیم سیلیکات استفاده .. ماکان سنگ شکن

کارآیی سنگ شکن ضربه‌ای برون اندامی آریان101 در درمان سنگ های کلیه .

ﺯﻣﻴﻨﻪ. ﻭ ﻫﺪﻑ. : ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ. ﺳﻨﮓ. ﻫﺎ. ﻱ ﻛﻮﭼﻚ. ﺗﺮ ﺍﺯ. ٢٥. . ٢٠. ﻣﻴﻠﻲ. ﻣﺘﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﻭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺣﺎﻟـﺐ ﻓﻮﻗـﺎﻧﻲ. ،. ﺳـﻨﮓ ﺷـﻜﻦ. ﺑﺮﻭﻥ ﺍﻧﺪﺍﻣ. ﻲ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﺪﻑ ﺍ. ﻳ. ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﮐﺎﺭﺁ. ﻳﻲ. ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﻨﮓ.

مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران - سیویلیکا

ارائه الگویی بر مبنای تلفیق روش هایMADMبرای انتخاب مناسب ترین روش استخراج .. امکانسنجی حذف ناخالصی های کربناته تالک بروش لیچینگ اسیدی- مطالعه موری تالک .. بررسی لزوم استفاده از سنگ شکن متحرک در معادن روباز جهت کاهش هزینه ها.

مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران - سیویلیکا

ارائه الگویی بر مبنای تلفیق روش هایMADMبرای انتخاب مناسب ترین روش استخراج .. امکانسنجی حذف ناخالصی های کربناته تالک بروش لیچینگ اسیدی- مطالعه موری تالک .. بررسی لزوم استفاده از سنگ شکن متحرک در معادن روباز جهت کاهش هزینه ها.

ﻫﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮﻭژﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺍﻣﻜﺎﻥ

اﻣﻮر ﻧﻈﺎم. ﻓﻨﯽ، ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. « راﻫﻨﻤﺎي اﻣﮑﺎن. ﺳﻨﺠﯽ ﭘﺮوژه. ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ. » از ﻧﻮع. ﮔﺮوه ﺳﻮم. اﺑﻼغ ﻣﯽ. ﺷﻮد. رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ در . ﻧﻈﺮﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺭﺍ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺩﻗﺖ .. ﺳﻨﮓ. ﺷﻜﻦ. ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ. 600. ﺗﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ، ﺳﻨﮓ. ﺷﻜﻦ. ﻫﺎﻱ ﻓﻜﻲ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ. 1000 ... ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﻪ.

سنجی گرانيتوئيدهاي سري مگنتيت کرتاسه پایانی . - پترولوژی

زمین شیمی و سن سنجی گرانيتوئیدهای سری مگنتیت کرتاسه پایانی. در منطقه ارغش . مطالعه سنگ های نفوذی دیوریت، کوارتز دیوریت، کوارتز مونزودیوریت و گرانودیوریت گویای تعلق این ... نمونه پنج مرتبه توسط سنگ شکن تمیز به قطعات ریز . نمونه های دگرسان شده دارای الگوی خطی با .. نمودن امکانات دسترسی به مغزه های حفاری.

روز اول همايش - همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

2 مارس 2015 . اصغر بهلولي – شبيه سازي الگوي جريان هاي ناشي از باد در درياي خزر با استفاده از مدل . امين فتحي – امكان سنجي استفاده از موج شكن هاي جاذب انرژي موج در خليج فارس . گيري فضايي (SDSS) در مديريت كاربري اراضي مناطق ساحلي (مطالعه موردي: بندر تياب) . شركت عمران ايران – ارزيابي عملكرد سنگ در معرض آب دريا.

ﭘﺬﯾﺮش/ ﻋﺪم ﮐﺪﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﺪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ردﯾﻒ ﭘﺬﯾﺮش - پنجمین همایش و نمایشگاه .

اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح اﺧﺘﻼط ﺑﺘﻦ ﻏﻠﺘﮑﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺼﻮرت . اﻟﮕﻮي ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب) . (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي: ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ ﭘﺮوژه زﯾﺮ ﺳﺎزي راه آﻫﻦ اﺳﺘﻬﺒﺎن).

ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮوژه راﻫﻨﻤﺎي اﻣﻜﺎن - ime

2 مارس 2018 . ي اﻣﻜﺎن. ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮوژه. ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ. /. وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت، ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻌﺪﻧﻲ،. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و . ﺪاردﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻃﺮاﺣﻲ، اﺟﺮاي ﻃﺮح. ﻫﺎي اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ، .. ﺳﻨﺠﻲ. ﭘﺮوژه. ﻫﺎ. ي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰم در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ وﻳﮋه اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .. ﻫﺎي آﺑﻜﺸﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺒﻜﻪ آب و ﺑﺮق،. ﺳﻨﮓ. ﺷﻜﻦ. ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ. و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺘﺤﺮك ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ را در ﺑﺮﻣﻲ. ﮔﻴﺮد.

ﻫﺎﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮﻭژﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﺍﻣﻜﺎﻥ

اﻣﻮر ﻧﻈﺎم. ﻓﻨﯽ، ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. « راﻫﻨﻤﺎي اﻣﮑﺎن. ﺳﻨﺠﯽ ﭘﺮوژه. ﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﯽ. » از ﻧﻮع. ﮔﺮوه ﺳﻮم. اﺑﻼغ ﻣﯽ. ﺷﻮد. رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﺿﺎﺑﻄﻪ در . ﻧﻈﺮﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺭﺍ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺩﻗﺖ .. ﺳﻨﮓ. ﺷﻜﻦ. ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ. 600. ﺗﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ، ﺳﻨﮓ. ﺷﻜﻦ. ﻫﺎﻱ ﻓﻜﻲ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ. 1000 ... ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﻪ.

ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ رﺣﯿﻤﯽ ﭘﻮر ﮔﻠﻮﺳﺎﻻري - مهندسی معدن

13 ژوئن 2014 . اﻧﺪﯾﺲ ﯾﺎﺑﯽ و اﮐﺘﺸﺎف ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺎرﯾﺖ، ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ و ﮐﺎﺋﻮﻟﻦ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺟﻬﺖ اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ. ﻓﺮآوري و ﺗﻐﻠﯿﻆ . ﺧﻮراك ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ اوﻟﯿﻪ . ﺌﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﺎﻧﺴﺎرﻫﺎي ﻣﺲ ﭘﻮرﻓﯿﺮي ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺑﺮ روي .. ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎي ژﺋﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﺎﻧﯽ ﺳﺎزي ﻃﻼي ﮐﻮﻫﺰاﯾﯽ ﻣﯿﺮﮔـﻪ ﻧﻘﺸـﯿﻨﻪ ﺳـﻘﺰ.

کارآیی سنگ شکن ضربه‌ای برون اندامی آریان101 در درمان سنگ های کلیه .

ﺯﻣﻴﻨﻪ. ﻭ ﻫﺪﻑ. : ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ. ﺳﻨﮓ. ﻫﺎ. ﻱ ﻛﻮﭼﻚ. ﺗﺮ ﺍﺯ. ٢٥. . ٢٠. ﻣﻴﻠﻲ. ﻣﺘﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﻭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺣﺎﻟـﺐ ﻓﻮﻗـﺎﻧﻲ. ،. ﺳـﻨﮓ ﺷـﻜﻦ. ﺑﺮﻭﻥ ﺍﻧﺪﺍﻣ. ﻲ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﺪﻑ ﺍ. ﻳ. ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺑﺮﺭﺳﻲ. ﮐﺎﺭﺁ. ﻳﻲ. ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﻨﮓ.

مشخصات تجهیزات - دانشگاه صنعتی شاهرود

کاری خود( امکانات آزمایشگاهی هر دانشکده به تفکیک با ذکر نام آزمایشگاه محل استقرار ... نمكی و گرانی سنجی هوابرد و دريايی ، تحقيقات زلزله ای ، مطالعه مدل االستيسيته زمين، مطالعات ... در این نوع سنگ شکن عملیات سنگ شکنی به وسیله یک یا چند استوانه سنگین با سطح صاف .. عدد CT با مقدار الگوی اولیه رابطۀ معنی دار دارد و از.

آبمیوه های سنگ شکن - تبیان

گاهی پیش می آید که سنگ هایی در این دو ارگان لوبیایی شکل بروز می کنند. . نظر سنجی . زمان تقریبی مطالعه : 5 دقیقه. تاریخ : چهارشنبه 1394/08/27. آبمیوه های سنگ شکن . چون امکان دارد پوست میوه ها نوشیدنی را تلخ کند. .. فصل گرما باید رعایت کنند 7 حقیقت درباره الگوی طاسی در زنان آشنایی با روش تهیه‌ی شامی با سبزی آشنایی.

بررسی 196 مورد سنگ شکنی درون اندامی حالب (TUL) در درمان سنگهای .

سنگهای حالبی که خودبه خود از مسیر عبور نمی کنند توسط سنگ شکن برون اندامی، درون اندامی، از طریق پوست، . این مطالعه به منظور بررسی نتایج سنگ شکنی درون اندامی .

مدلسازی عددی روگذری موج از موجشکن توده سنگی با در نظر گرفتن اثر .

21 فوریه 2016 . ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. ﻓﺮاﯾﻨﺪ روﮔﺬري ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در آزﻣﺎﯾﺶ. ﻫﺎي ﻣﺪل. ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. اﻧﺠﺎم ﻣﯽ . در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺑـﺎ اﻟﮕـﻮ ﻗـﺮار دادن .. اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪﮐﯽ از ﺳﻨﮓ داﻧﻪ. ﻫﺎ . ﯾﮏ ﺳﺎزه ﻣﻮج ﺷﮑﻦ، ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل واﻗﻌﯽ و ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ اﻧﺠﺎم. ﺷﻮد. ... ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮج ﻣﺨﺘﻠﻒ.

سمینار/ تز دکتری - دانشکده مهندسی معدن

27, مطالعه روش استخراج و نگهداريكندو آكند و كاربرد آندر ايران, نبوي ، مجيد . 35, تصاعد گاز متان روشهاي كنترل و مقابله با آن در معادن ذغال سنگ, ترابي زاده ، غلامعلي .. 103, الگوهاي كاني سازي در زون هاي شير, هنرپژوه ، سيد جمال الدين, 810576068, اکتشاف .. 366, مروري بر مطالعات امكان سنجي و روش هاي برآورد هزينه در معادن روباز, سرداري.

مشخصات تجهیزات - دانشگاه صنعتی شاهرود

کاری خود( امکانات آزمایشگاهی هر دانشکده به تفکیک با ذکر نام آزمایشگاه محل استقرار ... نمكی و گرانی سنجی هوابرد و دريايی ، تحقيقات زلزله ای ، مطالعه مدل االستيسيته زمين، مطالعات ... در این نوع سنگ شکن عملیات سنگ شکنی به وسیله یک یا چند استوانه سنگین با سطح صاف .. عدد CT با مقدار الگوی اولیه رابطۀ معنی دار دارد و از.

بـررسی موفـقیت سنگ شـکن بـرون اندامی (ESWL) در تعدادی از بیماران .

هدف: بررسی موفقیت سنگ شکنی برون اندامی (ESWL) در بیماران مراجعه کننده به مراکز سنگ شکنی در مشهد. مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی تحلیلی با روش نمونه.

سنجی گرانيتوئيدهاي سري مگنتيت کرتاسه پایانی . - پترولوژی

زمین شیمی و سن سنجی گرانيتوئیدهای سری مگنتیت کرتاسه پایانی. در منطقه ارغش . مطالعه سنگ های نفوذی دیوریت، کوارتز دیوریت، کوارتز مونزودیوریت و گرانودیوریت گویای تعلق این ... نمونه پنج مرتبه توسط سنگ شکن تمیز به قطعات ریز . نمونه های دگرسان شده دارای الگوی خطی با .. نمودن امکانات دسترسی به مغزه های حفاری.

اي ﺣﺮﻓﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻤﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﺻﯿﺎدي اﺣﻤﺪرﺿﺎ دﮐﺘﺮ - دانشگاه تربیت مدرس

اراﺋـﻪ ﻣـﺪﻟﯽ ﺟﺪﯾـﺪ ﺟﻬـﺖ ﺗﺨﻤـﯿﻦ. ﻫﺰﯾﻨـﻪ. ﻫـﺎي. ﺳﻨﮓ. ﺷﮑﻦ. ﻫﺎي ﻓﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزوي ﻣﻀﺎﻋﻒ. ،. ﻧﺸﺮﯾﻪ روش. ﻫﺎي. ﺗﺤﻠ. ﻠﯿ. ﯽ. و ﻋﺪد. ي ... ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﺸﺮوي و اﻟﮕﻮي ﭼﺎﻟﺰ. ﻧﯽ. ﺗﻮﻧﻠﻬﺎي ﺑﺰرگ .. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯿﺶ. اﻣﮑﺎن. ﺳﻨﺠﯽ اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎي ﺧﻠﯿﺞ. ﻓﺎرس, ﺑ. ﯿﺴﺖ و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﻋﻠﻮم ز. ﻣﯿﻦ. ، ﺗﻬﺮان. 55.

Pre:مطالعه feasibilty برای آهن
Next:نمودار فلوچارت برای کارخانه سیمان