سیال فیلتر بستر شن و ماسه برای فروش چین

ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ - دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا2 ژانويه 2013 . ح. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ. ﻋﻨﻮان. ﺻﻔﺤﻪ. 6-2-1-. ﺳﻴﻤﺎن. 83. 6-2-2-. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﻲ. (. ﺷﻦ وﻣﺎﺳﻪ. ) 83 ... ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﻼب، ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻮاﺣﻞ، ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺴﺘﺮ و اﺳﺘﺤﺼﺎل و آزادﺳﺎزي اراﺿﻲ و ﺑﺴﺘﺮ. ﺳﺎزي . ﺑﺘﻨﻲ، ﺳﻨ. ﮓ و ﺳﻴﻤﺎن، ﺗﻮرﺳﻨﮓ. ) •. اﻧﻮاع. ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ. ﻫﺎ و ﻓﻴﻠﺘﺮ. (ﻫﺎ. ﻣﺼﺎﻟﺢ داﻧﻪ .. ﺑﻨﺪﻫﺎ و ﭘـﺸﺘﻪ. ﻫـﺎي ﺧـﺎﻛﻲ،. ﻛﺎرﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ آﺑﺮاﻫﻪ. ﻫﺎ و ﺳﻨﮕ. ﭽﻴﻦ. ﺑﻫﺎ. ﺮاي. ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎزه .. و ﻧﻘﺶ ﺳﻴﺎل ﻣﻨﺘﻘﻞ.سیال فیلتر بستر شن و ماسه برای فروش چین,154 V03dd - ستاد توسعه فناوری نانوﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻧﺎﻧﻮ ﺩﺭ ﻛﻔﺶ ﻭ ﻛﻔﻰ ﻭﺭﺯﺷﻰ، ﻟﺒﺎﺱ ﺷﻨﺎ، . ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﻨﺪ، ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳــﻴﺎﻻﺕ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻨﻰ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ. .. ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﺭﺍﻳﺸﻰ ﺑﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﻧﺎﻧﻮ ﻣﺘﻮﺳﻞ 24ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺴﻮﻥ ﺁﻭﻧﻮ ... ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﻯ ﭘﺮﻭﭘﺎﻧﺖ ﻭ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎﻯ ﻣﺎﺳﻪ ﺍﻯ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﻯ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺎﻧﻮﺫﺭﺍﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ، ... ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺗﻴﺮﻩ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪﻩ.راهنمای جنگ های نامنظم - آنارشیسم4 ا کتبر 2016 . ایمنی حرف اول را می زند و از نزدیک شدن به یکدیگر کاملاً اجتناب کنید. .. (سلیکا ژل مانند ماسه است و در مواردی مانند صنعت، خشک کردن گلهای طبیعی در گل آرایی و … . دهید، بطوریکه در عمل فیلتر کردن تصاویر توسط پیشرفته ترین تجهیزات ... حذف هرگونه برچسب، آرم، شماره سریال و یا علائم قابل تشخیص از اجزای.

طلب الإقتباس

تعليقات

توليد / نحوه توليد سيمان - شرکت سیمان ارومیه

ساروج تركیبی است از آهك، خاكستر، ماسه، خاك رس و لویی كه در مقایسه با گل در برابر . حاصل این فرایند كلینكر است كه آن را پس از سرد شدن با 3 الی 4 درصد وزنی سنگ گچ .. از ورود به فیلتر به وسیله جریان برق فشار قوی، به بار منفی باردار می‌شوند. . و برقراری جریان هوا در لوله ، ذارت سیمان همانند سیال به داخل سیلو منتقل می‌شوند.

فرآیندهای تصفیه فاضلاب - buali-chem

تعریف دانه : تمام مواد جامد دانه ای ، اعم از شن ، ماسه ، نرمه خاک ، خاکستر و مواد ریز معدنی .. در حال حاضر کشورهای بیشماری از جمله آلمان ، کانادا، چین ، کشورهای آسیای جنوب شرقی و. .. مراحل فيلتراسيون در تصفيه آب شامل گذر آب از ميان بستر دانه‌اي مانند ماسه، . در روند تصفيه فيزيکي آب، فيلتر آخرين مرحله است و مواد معلق که از واحدهاي.

سیال فیلتر بستر شن و ماسه برای فروش چین,

مشخصات تجهیزات - دانشگاه صنعتی شاهرود

این آیین نامه جهت تسهیل و نظام مند شدن ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی توسط .. مجهز به يك سنسور مغناطيسی حاوی سيال هيدروكربوری مانند نفت برای توليد . عالوه بر اين برای تشخيص عمق و ضخامت سنگ بستر و برخی كاربردهای مهندسی .. Seismic Filter و . ... جهت حذف ذرات شن و ماسه از آب چاه ها، رودخانه ها، آبهای سطحی و همچنین ذرات.

11 ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ - engineerassistant

ﻣﺘﺸﻜﻞ از. ﻣﺎﺳﻪ. ،. ﺷﻦ و ﻗﻠﻮه. ﺳﻨﮓ. ﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻄﻴﺪن. ،. ﻟﻐﺰﻳﺪن و ﺟﻬﻴﺪن در ﻃﻮل. ﺑﺴﺘﺮ. رودﺧﺎﻧﻪ. ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﺑﺎر ﻛﻒ از. ﭼﻨ ... ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ. ،. -. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻜﺮدن ﻗﻴﻤﺖ واﺣﺪ ﻓﺮوش ﺑﺎ ﺗﻮ .. ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد و ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻴﺎل ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺒﻮر. ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ. V .. ﺣﻔﺎﻇﺖ، اﻳﺠﺎد ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ. اي و ﻣﻮارد .. ﭼﻴﻦ. ،. ﻻﻳ. ﻪ. اي. از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ روي ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و ﺷﺴﺘﺸﻮي. آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ.

سختی گیر - سپتیک تانک, برج خنک کننده, لوله کاروگیت | ناب زیست

مدت زمان تعویض فیلترهای دستگاه آب شیرین کن چگونه مشخص می شود؟ ... طراحی - ساخت و تولید سختی گیر ، خرید سختی گیر، فروش و خدمات پس از فروش سختی گیر و . از این رو سرعت آب از بستر زرین باید حدود یك متر در ساعت باشد. . فشار پمپ و نیروی جاذبه، آب را از درون شن به سمت پایین هدایت میکند و شن و ماسه های ریز هرگونه.

تاثیر برداشت شن و ماسه بر میزان بار رسوبي و دانه بندي بار بستر در .

برداشت شن و ماسه از بستر و كناره هاي رودخانه سبب تغییر. در شرایط هیدرولیكي، .. در چین نشان دادند که 7]13[ با مطالعه اي در رودخانه ي دونجیانگ. برداشت شن و ماسه موجب.

2 ﻣﻬﺎر ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ - دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

ﺿﺮورﺗﻬﺎي ﻣﺤﻮري ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺴﺘﺮ و ﺳﻮاﺣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ. 10. 2-3. روﺷﻬﺎي ﻣﻬﺎر ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ رودﺧﺎﻧﻪ .. ﻃﺮح ﻓﻴﻠﺘﺮ. 126. 6-4-1. ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي داﻧﻪ. اي. 131. 6-4-1-1. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﻠﺘﺮ داﻧﻪ. اي. 131. 6-4-1-2 ... ﺗﺮ ﺷﺪن ﻻﻳﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﺷﺪه و ﻻﻳﻪ ﺧﺎك ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺳﻴﺎل ﻏﻠﻴﻆ ﺟﺎري ﺷﻮد . 1-3 -4-2 .. آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺎﺳﻪ. اي. -. آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﻨﮕﻲ. -. ﺑﺘﻦ آﺳﻔﺎﻟﺘﻲ. -. آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﻨﮕﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ. -. ﺳﻨﮓ ﭼﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻼت آﺳﻔﺎﻟ. ﺘﻲ. -. آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺎﺳﺘﻴﻚ. زﻳﺎد.

ششمین کنگره ملی مهندسی عمران - همایش های ایران

تحلیل مخازن فلزی هوایی آب با در نظر گرفتن اندرکنش سازه و سیال تحت اثر زلزله . عوامل موثر بر کارایی فیلترهای شنی تحت فشار در تصفیه خانه های آب آشامیدنی . برآورد فشار هیدرولیکی و تراوشدر بستر چند لایه سدهای بتنی با استفاده از روشالمان ... بررسی تاثیرات دانه بندی بر ویژگیهای مقاومت برشی خاکهای مخلوط شن و ماسه ای.

مشاهده مقاله | کاربرد نانوفناوری در مدیریت مخازن نفت و گاز

مخازن نفتی و گازی در حقیقت منابع عظیمی از سیالات هیدروکربوری هستند که دارای . در شکل 1 (الف) بستر پوشش داده شده با نانوذرات قبل از عبور ذرات سازندی و در . در این راستا Huang و همکارانش نشان دادند که استفاده از سیال شکاف دهنده که حاوی ذراتی مانند پروپانت ها و‌ شن و ماسه می ... 10. ina-papers/?p=28606.

فیلتر شنی - شرکت پاکمن

11 مارس 2014 . فیلتر شنی (Sand filter) مخازن تحت فشار یا اتمسفریکی هستند که از فولاد، فایبر . اما به انرژی پمپاژ بیشتری برای انتقال سیال نیاز دارند. . نکته نهایی طراحی این است که مطمئن باشید مایع به درستی در بستر جریان دارد و هیچ مقدار از مایع توسط شن و ماسه از مسیر .. فروش فیلتر شنی . کوره چین دار (کورگیت).

شن و ماسه اکواریوم - پارسی پت

20 آوريل 2010 . مطالب مرتبط با شن و ماسه اکواریوم در این تایپیک مطرح شود با تشکر. . مورد دیگرش هم این بود که بخاطر مکشی که فیلتر زیر شنی ایجاد میکنه، باعث فشرده شدن ماسه ها به . هر آکواریومی نیاز به یک بستر برای تصفیه آب داره . . و یا ماسه های طبیعی رودخونه ای که هر دو نوع اونها در مغازه های آکواریوم فروشی موجود هستند .

فیلتر شنی تصفیه آب | نقیب سازه | naqibsazeh | پیام ساختمان

واردات ، مشاوره ، محاسبه ، فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات کامل پروژه های : . فیلترهای شنی که با عبور آب از بستر شن و ماسه های دانه بندی شده وظیفه جداسازی ذرات معلق (معمولا تا قطر 50 میکرون ) از آب . اما به انرژی پمپاژ بیشتری برای انتقال سیال نیاز دارند. .. تجهیزات آشپزخانه و چینی بهداشتیارائه کننده : آرمان گستر آویژهدیروز.

news

سرمايه گذاران چين از ظرفيت هاي منطقه سيستان ديدن كردند ... تمامي خودروهاي و ادوات سنگين به فروش رفت و هيچ امكانات ادواتي در اختيار نداريم مدير امور ... آب و برق خوزستان، از آزادسازي 13 هكتار زمين هاي تصرف شده حريم و بستر رودخانه كارون در .. افزود: بتن به دليل اين كه از شن و ماسه تشكيل شده است و هنگام برخورد با برخي سيالات.

شن و ماسه اکواریوم - پارسی پت

20 آوريل 2010 . مطالب مرتبط با شن و ماسه اکواریوم در این تایپیک مطرح شود با تشکر. . مورد دیگرش هم این بود که بخاطر مکشی که فیلتر زیر شنی ایجاد میکنه، باعث فشرده شدن ماسه ها به . هر آکواریومی نیاز به یک بستر برای تصفیه آب داره . . و یا ماسه های طبیعی رودخونه ای که هر دو نوع اونها در مغازه های آکواریوم فروشی موجود هستند .

سیال فیلتر بستر شن و ماسه برای فروش چین,

2 ﻣﻬﺎر ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎ - دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

ﺿﺮورﺗﻬﺎي ﻣﺤﻮري ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺴﺘﺮ و ﺳﻮاﺣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ. 10. 2-3. روﺷﻬﺎي ﻣﻬﺎر ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ رودﺧﺎﻧﻪ .. ﻃﺮح ﻓﻴﻠﺘﺮ. 126. 6-4-1. ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي داﻧﻪ. اي. 131. 6-4-1-1. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﻠﺘﺮ داﻧﻪ. اي. 131. 6-4-1-2 ... ﺗﺮ ﺷﺪن ﻻﻳﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﺷﺪه و ﻻﻳﻪ ﺧﺎك ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺳﻴﺎل ﻏﻠﻴﻆ ﺟﺎري ﺷﻮد . 1-3 -4-2 .. آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺎﺳﻪ. اي. -. آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﻨﮕﻲ. -. ﺑﺘﻦ آﺳﻔﺎﻟﺘﻲ. -. آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﻨﮕﻲ ﻣﺘﺮاﻛﻢ. -. ﺳﻨﮓ ﭼﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻼت آﺳﻔﺎﻟ. ﺘﻲ. -. آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺎﺳﺘﻴﻚ. زﻳﺎد.

ترب | فروشگاه ها

فروشگاه ها. اسامی 405 فروشگاه موجود در ترب به همراه توضیح کوتاه.(با انتخاب اسم هر کدام توضیح را مطالعه کنید). بامیلو بامیلو. برو به سایت بامیلو. فروشگاه.

مشاهده مقاله | کاربرد نانوفناوری در مدیریت مخازن نفت و گاز

مخازن نفتی و گازی در حقیقت منابع عظیمی از سیالات هیدروکربوری هستند که دارای . در شکل 1 (الف) بستر پوشش داده شده با نانوذرات قبل از عبور ذرات سازندی و در . در این راستا Huang و همکارانش نشان دادند که استفاده از سیال شکاف دهنده که حاوی ذراتی مانند پروپانت ها و‌ شن و ماسه می ... 10. ina-papers/?p=28606.

دریافت جدول مشاغل

ﭘﺎي ﻧﻮارﻛﻮره ﭼﯿﻦ. VH0510 .. ﭘﻤﭗ ﭼﻲ ﺷﻦ وﻣﺎﺳﻪ. 070275 . ﭘﻮﺷﺎک ﻓﺮوش. NG0035. ﭘﻮﺷﺎﻟﺒﺮ. JG0020. ﭘﻮﺷﺎﻟﺒﺮ)ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺨﺖ (. YA0080. ﭘﻮﺷﺎل زن. 0660AG .. اﭘﺮاﺗﻮرﮔﺸﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﯿﺎﻻت ... اﭘﺮاﺗﻮر اطﺎق ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه و ﮐﻮره ﺑﻮژي ﻧﻮرد ﺳﻨﮕﯿﻦ .. اﭘﺮاﺗﻮر دﺳﺘﮕﺎھﮫﺎي ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻓﺸﺎري.

ماهیان گرمابی - شیلات و آبزی پروری

29 دسامبر 2015 . برای سوختن (اکسید شدن) مواد قندی و تولید انرژی موجودات به اکسیژن نیاز دارند که .. تخمهای درون شکم ماهی به صورت سیال درآمدهاند و حالت مایع در شکم هستند به صورتی که . به تخم در چسبیدن به بسترهای مخصوص مثل گیاهانی آبزی، شن و ماسه کف رودخانه، ... سیستم تکثیر کپور ماهیان چینی در استخرهای گرد پرورش؛.

دریافت

بنابراین هر گونه بازیافتی جهت بستر سازی و ساخت بزرگراه ها استفاده شد. . نخاله های ساختمانی متشکل از مصالح بنایی: آجر، بلوک، سفال، بتن، بقایای ملات، چینی، . سوخت، فیلتر های روغن، روغن و گریس مصرف شده و سایر تنفسی یا گوارشی سلامتی .. الوارها، تخته ها، چهار تراش ها و زیرسازی و یا استحصال شن و ماسه استفاده نمود. در.

ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ - دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

2 ژانويه 2013 . ح. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ. ﻋﻨﻮان. ﺻﻔﺤﻪ. 6-2-1-. ﺳﻴﻤﺎن. 83. 6-2-2-. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﻲ. (. ﺷﻦ وﻣﺎﺳﻪ. ) 83 ... ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻴﻼب، ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﻮاﺣﻞ، ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺴﺘﺮ و اﺳﺘﺤﺼﺎل و آزادﺳﺎزي اراﺿﻲ و ﺑﺴﺘﺮ. ﺳﺎزي . ﺑﺘﻨﻲ، ﺳﻨ. ﮓ و ﺳﻴﻤﺎن، ﺗﻮرﺳﻨﮓ. ) •. اﻧﻮاع. ﺧﺎﻛﺮﻳﺰ. ﻫﺎ و ﻓﻴﻠﺘﺮ. (ﻫﺎ. ﻣﺼﺎﻟﺢ داﻧﻪ .. ﺑﻨﺪﻫﺎ و ﭘـﺸﺘﻪ. ﻫـﺎي ﺧـﺎﻛﻲ،. ﻛﺎرﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ آﺑﺮاﻫﻪ. ﻫﺎ و ﺳﻨﮕ. ﭽﻴﻦ. ﺑﻫﺎ. ﺮاي. ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎزه .. و ﻧﻘﺶ ﺳﻴﺎل ﻣﻨﺘﻘﻞ.

دانلود رایگان جدیدترین مقالات ترجمه شده فارسی با فرمت pdf - ترجمه فا

بررسی نقش تبلیغات و ترویج فروش در ایجاد ارزش ویژه برند · ۶ عنصر اصلی از مدیریت . برای مشتری و رضایت تامین کننده بر روی تبدیل شدن به مشتری مورد ترجیح .. پيشوند نام با استفاده از پيش جستجوی فيلتر بلوم برای شبکه محتوی محور ... مقالات ترجمه شده رایگان رشته های مکانیک خودرو، سیالات، جامدات، ساخت و تولید،.

الف( صافی هاي روغن: معموالً روغن ها براي روان کاري و کاهش اصطكاك استفاد

(100 باشد، موردppmکارتریجی معموالً در جایی که میزان مواد معلق در سیال کمتر از قسمت در . بخش کمی از روغن موتور در این صافی ها قرار دارد و همواره قسمت عمده روغن در فیلتر اصلی جریان . مختلفی مانند شن، ماسه، گرد و غبار، ذرات ریز الستيك ماشين ها، دوده، رطوبت، گرده گياهان و. . مؤثر فیلتراسیون، آن را به صورت چین دار ساخته، در.

Pre:ابزار em شاهزاده میل لنگ ماشین سنگ زنی
Next:تنظیم آسیاب آسیاب شکر xl ماشین حساب