پلاریته معکوس جدا کننده مغناطیسی

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳﺮﻓﺼﻞ دروس دوره ﮐﺎرداﻧﯽ ﻓﻨﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮔﺮوه ﻓﻨ - موسسه آموزش عالی علوم .26 دسامبر 1987 . دوﻗﻄﺒﯽ در ﻣﯿﺪان. اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ . -3. ﻗﺎﻧﻮن ﮔﻮس. : ﻓﻮران ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. –. راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﻮس و ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻮﻟﻦ ... ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻠﯽ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﺪا. " ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﻮد . ﺟﺮﯾﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻗﺎﻋﺪه ﻧﻘﻄﻪ ﮔﺬاري ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﻼرﯾﺘﻪ ﭘﯿﭽﻬﺎي ﺗﺰوﯾﺞ ﺷﺪه .. ﻣﺪار ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ، ﻣﺪار ﻣﻌﮑﻮس ﮐﻨﻨﺪه.پلاریته معکوس جدا کننده مغناطیسی,پلاریته معکوس جدا کننده مغناطیسی,×××× موتورهای DC Brushless ×××× - ایران میکرو18 مارس 2009 . حس کننده موقعیت روتور موقعیت محور را به مدار کنترل اطلاع میدهد و این مدار . چیه بدون مدار کار میکنند پس تغییر پلاریته قطبها چگونه انجام میشه؟؟!![hr] .. میدان مغناطیسی کنار سنسور تغییر میکند ، ولتاژ دو پایه وسط معکوس میشود (اگر . و پروژه میخوایی گزینه مناسبی هست و برد راه اندازشم با دقت باید جدا کنی و یا.استاندارد ترانسفورماتورهای قدرت16 ا کتبر 2011 . ﻣﺪﺍﺭ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ. ﻭ ﺳﻴﻢ. ﭘﻴﭻ. ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ .. ﻛﻨﻨﺪﻩ. ﻱ. ﻛﺎﺭ. ﻛﺮﺩ. ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣ. ﺸﺨﺺ. ﺷﺪﻩ. ﻱ. ﺍﻳﻦ. ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ .. ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﺑﺎ ﺳﻴﻢ. ﭘﻴﭽﻲ ﺟﺪﺍ. ﮔﺎﻧﻪ. ، ﺍﺗﻮﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﻳﺎ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭ ﺳﺮﻱ. ، ﻛﻪ. ﺑﺎﻳ .. ﭘﻼﺭﻳﺘﻪ. ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ. ﺗﻮﻛﺎﺭ . )ﺩ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﺎﻳﻖ. ﺑﻨﺪﻱ ﻫﺴﺘﻪ ﻭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺗﺮﺍﻧﺴﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻮﺭﻫﺎﻱ. ﻏﻮﻃﻪ ... ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺎ ﺩﻣﺎ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻌﻜﻮﺱ ﺑﺎ ﺩﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ . ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ.

طلب الإقتباس

تعليقات

پلاریته معکوس جدا کننده مغناطیسی,

نشریه شماره 375

5 ژانويه 2017 . ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ، ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ... ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺒﮏ و ﺑﻮﻣﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻔﺎل و ﺣﺼﯿﺮ در ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻘﻒ و ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎی ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎ ﺣﺪ. اﻣﮑﺎن. -د. ﺑﺮای.

What is GIS (Persian Farsi) - ResearchGate

2 آوريل 2010 . ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق ﺑﺎﯾﺪ وﻟﺘﺎژ را ﮐﺎﻫﺶ داد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑـﺮق. ﻣﯿﺴﺮ ﺷﻮد . ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺴﺖ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ وﯾﺎ اﻟﮑﺘﺮوﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨـﺪ ورودي را ... ﺗﺴﺖ ﻋﺎﯾ. ﻘﯽ. )3. ﺗﺴﺖ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺸﺨﺼﻪ. CT. )4. ﺗﺴﺖ ﭘﻼرﯾﺘﻪ. )5. ﺗﺴﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ. DC. دﻗﺖ. C.T. : a pn ... ﻣﻌﮑـﻮس زﻣـﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ .. وﯾﮏ ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﺛﺎﺑﺖ، اﺗﺼﺎل ﮐﻨﺘﺎﮐﺖ ﻣﺘﺤﺮك وﯾﺎ ﺟﺪا ﺷـﺪن آن از ﮐﻨﺘﺎﮐـﺖ ﺛﺎﺑـﺖ،.

کاربرد ترانس ولتاژ(PT) - مباحث مربوط به مهندسی برق قدرت - BLOGFA

15 نوامبر 2009 . 1- ايجاد جريان نرمال حوزه مغناطيسي ژنراتور و تنظيم آن مطابق با تغييرات بار .. نمودن اين لينك و چرخاندن آن بمقدار 90 درجه پلاريته رينگ لغزان تعويض مي گردد . . محدود كننده جريان استاتور از طريق رله اضافه جريان تاخيري معكوس براي بارهاي .. کلید اصلی a جدا کننده-کلید بار-کلید مغناطیسی موتور-کلید قدرت

پلاریته معکوس جدا کننده مغناطیسی,

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻄﻮط ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴ

ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ و ﺗﻠﻔﺎت ﻫﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺪل ﻣﯽ .. ﭘﯿﭻ ﺟﺪا. ﮔﺎﻧـﻪ. و. اﺗﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ. ﮔﺮدﻧﺪ . ﻫﺮﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺲ .. ﭘﯿﭻ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺎ ﻣﻘﺎو .. ﺗﻮان ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل ﻫﺮ ﻣﻮج ﺿﺮﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮج ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﭘﻼرﯾﺘﻪ ﻣﻌﮑﻮس و داﻣﻨـﻪ ﮐﻤﺘـﺮ اﻋﻤـﺎل.

راهنمای آزمون تجهیزات جهت اتصال

2 فوریه 2018 . ﺗﺎﺋﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺑﺮق ﺻﻼﺣﯿﺖ. دار و داراي ﺗﺠﺮﺑﻪ در آزﻣﻮن ﺗﺠﻬﯿﺰات. اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ. ) اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ ... ﭼﺸﻤﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯿﺪ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه. (. ﺳﮑﺴﯿﻮﻧﺮ. ) ✓. ﺑﺮرﺳﯽ. ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺗﻮان ﻧﺎﻣﯽ، ﻧﺴﺒﺖ. ﺗﺒﺪﯾﻞ. و ﭘﻼرﯾﺘﻪ. CT . ﻏﯿﺮﻋﺎدي. وﻟﺘﺎژ،. ﭘﺎﺳﺦ. ﺑﻪ. ﺷﺮاﯾﻂ. ﻏﯿﺮﻋﺎدي. ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ،. ﺳﻨﮑﺮوﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن،. ﺗﻮان. ﻣﻌﮑﻮس.

سمینار/ تز دکتری - دانشکده مهندسی معدن

346, بررسي چگونگي استفاده از روش اجزاء محدود براي معكوس سازي داده ها ي ... 482, انواع جداکننده های مغناطیسی پارامترهای طراحی و کاربرد آنها در کانه آرایی .. 249, کاربرد تبدیل نشانگرهای چندگانه لرزه ای ( دامنه ، فاز ، میانگین بسامه ، پلاریته ظاهری ).

مشاهده مقاله | تولید الکتریسیته از انرژی محیط توسط نانوژنراتور

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) .. پلاریته پتانسیل دو وجه بلور در دو حالت تنش و کرنش هم‌ارزند و هرچه میزان فشار یا کشش بیشتر . با توجه به رفتار ماده پیزوالکتریک، دو نوع اثر پیزوالکتریک مستقیم و معکوس وجود دارد [۱۱]. . گرفته و لایه‌ای از پلی‌وینیلیدن فلوراید میان آند و کاتد به‌عنوان ماده جداکننده قرار گرفته است؛.

فکور مغناطیس اسپادانا - جداکننده مغناطیسی گرادیان بالا

جداکننده مغناطیسی با گرادیان بالا (HGS) عموما در کارخانه های فراوری نمک، سیلیس، صنعت ساختمان و صنایع معدنی به کار می رود. این دستگاه برای جداسازی مواد توده ای.

پلاریته معکوس جدا کننده مغناطیسی,

حرفه وفن - برق

بعدها فاراده کشف کرد که الکتریسیته و مغناطیس جدا از هم نیستند و در مبحث ... که در نتیجه منجر به ایجاد یک میدان مغناطیسی متعادل کننده شده و موجب می‌شود که موتور در ... در یک وسیله جریان مستقیم این نکته بسیار مهم است که پلاریته آنرا معکوس.

دیود - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دیود، جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور می‌دهد (در این حالت، مقاومت (قطعه . امّا هنگامی که ولتاژ معکوس به دیود متّصل شود، (+ به کاتُد و - به آنُد که به آن بایاس . و پس از برخورد با دیگر اتم‌ها، حامل‌های بیشتری را از پیوند کووالانسی آن‌ها جدا می‌سازند؛.

9 آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ و رﻓﻊ ﺗﺪاﺧﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪی

5 فوریه 2010 . ﻗﻄﻊ اﺗﺼﺎل اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، ﺟﺪا ﺷﺪن ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه. 130. 12-7- .. ن ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻢ از ﻣﺸﺎوران، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻃﺮاﺣﺎن. ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪه .. ﻻزم اﺳﺖ ﭘﻼرﯾﺘﻪ در ﻫﻨﮕﺎم راه اﻧﺪازی .. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﮑﻮس ﺻﺎﻋﻘﻪ روی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪی ﻗﺎﺑﻞ.

ایران برق - سنسورها - سنسورهای مغناطیسی

ایران برق - سنسورها - سنسورهای مغناطیسی - مقالات تخصصی برق. . از هم جدا شده‌اند، بر مبناي موازي بودن يا ناموازي بودن بردارهاي مغناطيس شوندگي تغيير مي‌كند. .. با توجه به ويژگي كه تابعي از معكوس تانژانت است حالت زير رخ مي‌دهد: . در اين روش از آن‌ها جهت تعيين پلاريته كه كدام نيمه از سنسور AMR در مقابل آهنربا مي‌باشد، استفاده.

ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و دﺳﺘﻮرﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺪار ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه - دانشگاه صنعتی سجاد

ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺮﻓﺼﻞ درس ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﻮد. ﻋﻼوه. ﺑﺮ. آن ... ﻫﺎ ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس. دارد ... ل ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ را ﺟﺪا ﻣﯽ. ﮐﻨﯿﻢ. . ﮐﻨﻨﺪه. ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ. ، ﻣﯽ. ﺗﻮان دو ﻣﻨﺒﻊ وﻟﺘﺎژ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ. ﺑﻪ ﺻﻮرت. ﺳﺮي ﻗﺮار داد (در اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ دوﮐﺎﻧﺎﻟﻪ .. ﺎژ ﺑﻪ دو ﺳﺮ ﺧﺎزن از ﻧﻈﺮ ﭘﻼرﯾﺘﻪ.

خرید | قیمت سنسور القایی مدل PRD آتونیکس - حمید الکتریک

سنسور یعنی حس کننده و از کلمه SENSبه معنی حس کردن گرفته می شود . . اسیلاتور باعث بوجود آمدن میدان الکترو مغناطیسی در تست حساس سنسور بوده و می تواند توسط قطعات . جدا کردن قطعات با اندازه های مختلف; اندازه گیری ضخامت قطعات فلزی; جدا کردن بخش فلزی قطعات . دارای مدار محافظ در برابر پلاریته معکوس ولتاژ تغذیه

پلاریته معکوس جدا کننده مغناطیسی,

امواج و بمب هاي الکترومغناطيسي

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﯾﻦ ﻗﺮن،. اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ و اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺟﺎﯾﮕـﺎه وﯾـﮋه . ﻫﺎ را از ﻫﺴﺘﻪ اﺗﻢ ﺟﺪا ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ . اﻟﮑﺘﺮون ... ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺮژي ﻻزم در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﻤﺐ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ،. ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ .. وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﻼرﯾﺘﻪ. آن ﻋﻮض .. ﺑﺎﯾﺎس ﻣﻌﮑﻮس. ) آﺳﺘﺎﻧﻪ آﺳﯿﺐ.

يادداشت هاي دبير فيزيك

میدان مغناطیسی زمین در طول تاریخ شکل‌گیری این سیاره بارها وارونه شده‌است. . زاده اما بلافاصله از هم جدا شده‌اند و هیچ نوع خوشه‌ای را شکل ندادند، دارای ویژگی‌های مشابه هستند. .. توجه کنید که G را با g اشتباه نکنید. g ، شتاب یک جسم سقوط کننده تحت .. همچنین معکوس شدن پلاریته حساس‌ترند قابلیت تحمل جریانهای شارژ و دشارژ زیاد را.

دیود - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دیود، جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور می‌دهد (در این حالت، مقاومت (قطعه . امّا هنگامی که ولتاژ معکوس به دیود متّصل شود، (+ به کاتُد و - به آنُد که به آن بایاس . و پس از برخورد با دیگر اتم‌ها، حامل‌های بیشتری را از پیوند کووالانسی آن‌ها جدا می‌سازند؛.

بخش نهم

یک کنترل کننده ی حفاظتی است که مقدار جریان (آمپر) مدار . پلاتینهای دلکو روی هم قرار دارند، جریان الکتریکی باتری از . وایر یکی از شمع ها را جدا کنید و در فاصله ی حدود . الف - پلاریته ی صحیح . پلاریتهی صحیح کویل پلاریتهی معکوس کویل.

فکور مغناطیس اسپادانا - جداکننده مغناطیسی گرادیان بالا

جداکننده مغناطیسی با گرادیان بالا (HGS) عموما در کارخانه های فراوری نمک، سیلیس، صنعت ساختمان و صنایع معدنی به کار می رود. این دستگاه برای جداسازی مواد توده ای.

ساخت ماکت خانه سبز - جلسه ششم - تبیان

11 دسامبر 2017 . الکترون ها همیشه ، حمل کننده بار الکتریکی منفی هستند در حالی که پروتون ها . اگر ما یک الکترون را از اتم جدا کنیم و یک نیرو به آن وارد کنیم تا حرکت .. است که پلاریته آنرا معکوس وصل نکنیم، مگر اینکه وسیله داری یک پل دیودی.

ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و دﺳﺘﻮرﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺪار ﮔﯿﺮي اﻧﺪازه - دانشگاه صنعتی سجاد

ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﺮﻓﺼﻞ درس ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﻮد. ﻋﻼوه. ﺑﺮ. آن ... ﻫﺎ ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس. دارد ... ل ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ را ﺟﺪا ﻣﯽ. ﮐﻨﯿﻢ. . ﮐﻨﻨﺪه. ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ. ، ﻣﯽ. ﺗﻮان دو ﻣﻨﺒﻊ وﻟﺘﺎژ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ. ﺑﻪ ﺻﻮرت. ﺳﺮي ﻗﺮار داد (در اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ دوﮐﺎﻧﺎﻟﻪ .. ﺎژ ﺑﻪ دو ﺳﺮ ﺧﺎزن از ﻧﻈﺮ ﭘﻼرﯾﺘﻪ.

بخش نهم

یک کنترل کننده ی حفاظتی است که مقدار جریان (آمپر) مدار . پلاتینهای دلکو روی هم قرار دارند، جریان الکتریکی باتری از . وایر یکی از شمع ها را جدا کنید و در فاصله ی حدود . الف - پلاریته ی صحیح . پلاریتهی صحیح کویل پلاریتهی معکوس کویل.

ماژول رگولاتور کاهنده 12 آمپر DC DC | کافه ربات

. از مدارهای تنظیم کننده ولتاژ (به انگلیسی: Voltage regulator) استفاده می‌نمایند. . ار اتصال کوتاه :بله; محافظت از پلاریته معکوس ورودی : ندارد; ابعاد :60*51*22 mm.

Pre:گیاه پایان باز در هند
Next:دست دوم سنگ شکن فکی joburg