پوشش داده شده کلسیم شرکت عرضه کربنات در مالزی klang از

ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها .در این صورت در این مقاله سعی شده تا مدل ریاضی تحلیل پوششی داده‌های . . A. Assessing the Teaching Researching Performance With the Help of Data Envelopment.پوشش داده شده کلسیم شرکت عرضه کربنات در مالزی klang از,تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای ورشکستگی شرکت‌های مواد غذایی بر مبنای دو .بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف معرفی دو روش مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها . و به منظور ارزیابی مدلهای تحلیل ورشکستگی، 58 شرکت مواد غذایی پذیرفته شده در.شناسایی عینی بازده به مقیاس تکنولوژی برای مدل‌های DEAدرستی روش پیشنهادی با استفاده از 6 نمونه یک ورودی - یک خروجی با بازده به مقیاس تکنولوژی متفاوت و قابل مشاهده و نیز یک نمونه دو ورودی - یک خروجی نشان داده شده.

طلب الإقتباس

تعليقات

تعیین کارایی هزینه و سود بانک ها با استفاده از تکنیک تحلیل .

تعیین کارایی هزینه و سود بانک ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و . پوششی داده ها (DEA) در تعیین پرتفویی از کاراترین شرکت‌های پذیرفته شده در.

ارزیابی کارایی شرکت‌های داروسازی و رتبه‌بندی آن‌ها با استفاده از .

بر اساس نتایج پژوهش شرکت داروسازی سبحان طی سال‌های 1387 تا 1391 بیشترین امتیاز کارایی را به خود اختصاص داده است. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بدست آمده.

طراحی و تبیین مدل ارزیابی عملکرد با رویکرد تلفیقی تحلیل .

ارائه یک مدل ترکیبی Promethee وFANP جهت ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه و . Improving Discrimination in Data Envelopment Analysis: DEA-PCA or Variable.

تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای ورشکستگی شرکت‌های مواد غذایی بر مبنای دو .

بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف معرفی دو روش مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها . و به منظور ارزیابی مدلهای تحلیل ورشکستگی، 58 شرکت مواد غذایی پذیرفته شده در.

ارزیابی کارایی شرکت‌های داروسازی و رتبه‌بندی آن‌ها با استفاده از .

بر اساس نتایج پژوهش شرکت داروسازی سبحان طی سال‌های 1387 تا 1391 بیشترین امتیاز کارایی را به خود اختصاص داده است. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بدست آمده.

شناسایی عینی بازده به مقیاس تکنولوژی برای مدل‌های DEA

درستی روش پیشنهادی با استفاده از 6 نمونه یک ورودی - یک خروجی با بازده به مقیاس تکنولوژی متفاوت و قابل مشاهده و نیز یک نمونه دو ورودی - یک خروجی نشان داده شده.

Pre:قیمت مهارت چرخ سریلانکا
Next:سیمان آسیاب گزارش پروژه