فشار پمپ اسپری عمل پروژه ساخت مکانیکی

طراحی پمپ های هیدرولیک - لابراتوار تخصصي شبيه سازي مهندسي .پمپ به عنوان قلب سیستم هیدرولیک انرژی مکانیکی را که توسط موتورهای . پمپ ها با جا به جایی غیر مثبت : توانایی مقاومت در فشار های بالا را ندارند و به ندرت در.فشار پمپ اسپری عمل پروژه ساخت مکانیکی,95.08.26 درس آموخته‌های اجرای پروژه قطار شهری اهواز . - انجمن تونل ایرانﭘﻤﭗ. ﻫﺎي. Dewatering. ﯾﺪﮐﯽ،. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﺗﺰرﯾﻖ. دوﻏﺎب. اﺿﺎﻓﻪ،. ﻧﺼﺐ. ﺗﺠﻬﯿﺰات. ﺗﺰرﯾﻖ. ﭘﻠﯽ. ارﺗﺎن،. ﺗﺠﻬﯿﺰ .. ﻓﺸﺎر. ﺟﺒﻬﻪ. ﮐﺎر. ﺑﺎﯾﺪ. ﺑﻪ. اﻧﺪازه. اي. ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻪ. ﻋﻼوه. ﺑﺮ. ﺗﺄﻣﯿﻦ. ﭘﺎﯾﺪاري. ﺟﺒﻬﻪ. ﺣﻔﺎري،. از. ﺑﺎﻻزدﮔﯽ .. ﻫﺎي. اﯾﻦ. ﭘﺮوژه. ﺑﺼﻮرت. ﺗﻤﺎم. ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه. ﺗﻮﺳﻂ. دو. دﺳﺘﮕﺎه. EPB-TBM. ﺳﺎﺧﺖ. ﺷﺮﮐﺖ. NHI-NFM. ﻗﺑﺎ ... ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻤﻞ آوري و ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺎك ﻣﯽ ﮔﺮدد .. آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﯿﺪرو ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ.ها ها و توربین پمپ - حمید خوشدست - مجتمع آموزش عالی زرندشود که انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و. به. سیالی . کشی موجود پروژه. ای. است که اغلب به واحد ... Spray booth. ( )شکل. -1. 9 ... ساخته. می. شوند. نوع پمپ مورد استفاده بر حسب مقدار سیال پمپ شوند و فشار الزم تعیین. می. گردد. شکل. -2 ... برای خنثی کردن عمل خوردگی و واکنش الکترولیتی، عالوه بر فلزات خاص باید از.

طلب الإقتباس

تعليقات

راهنمای عیب یابی - تسلا | خدمات ساختمان

کولرهای گازی از دو بخش مکانیکی و الکتریکی تشکیل یافته اند: . در یک سیستم تبرید تراکمی ، کمپرسور با ایجاد اختلاف فشار لازم جریان مبرد را از یک قسمت سیستم .. رفع عیب۱۰- کولر را از برق جدا نموده و پس از آزاد ساختن کنتاکت های کلید فن ، یکی از رابط های اهم متر .. علت4- واتر پمپ عمل نمی کند یا شلینگ رابط پاره شده.

دی اریتور | سولار صنعت بخار

همچنین دلیل پایین بودن فشار جزئی گاز های مورد نظر در فضای داخلی دی . از نقطه مکش پمپ تغذیه نصب شود تا از بروز پدیده کاویتاسیون جلوگیری به عمل آید. جریان آب. اب ورودی به دی اریتور توسط اسپری ولو به محفظه بخار قسمت پیش گرم کن اسپری می شود. . این برخورد به شکل مکانیکی کلیه گاز ها غیر قابل کندانس را آزاد می کند.

فشار پمپ اسپری عمل پروژه ساخت مکانیکی,

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - دانشگاه فردوسی .

4 سپتامبر 2010 . ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر. ﻓﺮد. اﺳﺘﺎد. -. ﮔﺮوه ﻣ. ﻬﻨﺪﺳﻲ. ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ. ﺑﻴﻮﺳﻴﺴﺘﻢ. (. داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ. ) اﻋﻀﺎي ﻫﻴ .. دار در ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺖ ﮐﺮم ﺳ. ﯿ. ﺐ. ﯾﻓﺮ ... اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﯽ، ﺳﺎﺧﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮزع ﺧﻮدﮐﺎر ﮐﻪ .. در اﯾـﻦ ﻣﺎﺷـﯿﻦ. ﻫـﺎ ﻋﻤـﻞ. ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺗﮏ ﮐﺮدن ﻧﺸﺎء ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﺸﺎء ﺗﮏ ﺷـﺪه،. ﺑﻪ .. ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﭘﻤﭗ. ﺑﻪ. ﻃﻮر. ﻋﻤﺪه روي ﻗﺴﻤﺖ. ﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ. ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋـﯽ. و ﯾــﺎ در روي.

شرح فرآيند و عملكرد ست آپ هاي آزمايشگاهي و پايلوت هاي پروژه هاي

10 ژانويه 2015 . ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﯼ ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ. •. 146. ﺳﺎﺧﺖ ﻭ . ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﺍﻧﺴﻤﻴﺘﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ HART (ﻫﺎﺭﺕ). •. ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻜﺪﺳﺘﮕﺎﻩ ... ﻫﺎﻯ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ. ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺟﺬﺏ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﻣﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺍﯾﻢ، ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ ﻭ ﭘﯿﺶ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺭﻓﺖ؛ .. ﺭﺍﮐﺘﻮﺭ ﺷﯿﺸﻪ ﺍﯼ- ﻫﻤﺰﻥ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺳﺖ ﺁﭖ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ: ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﯿﻠﻪ ﻭ ﭘﺎﯾﻪ .. ﭘﻤﭗ ﺧﻸ- ﺗﺮﺍﻧﺴﻤﯿﺘﺮ ﻓﺸﺎﺭ- ﺷﯿﺮ ﺑﺮﻗﯽ- ﻣﺨﺰﻥ ﺗﻬﯿﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﭘﺎﯾﻠﻮﺕ:.

فشار پمپ اسپری عمل پروژه ساخت مکانیکی,

روش های تخصصی ترمیم بتن - کلینیک بتن ایران

پروژه ترمیم معمولاً با برداشتن خرابی ها، آسیب خوردگی ها با بتن های معیوب همراه است. .. این عمل می تواند به طور کامل با مشاهدات عینی، صوت و استفاده از پوشش سنج یا دیگر مواد . بطور کلی برای برش بتن از اره های مکانیکی با حرارت بالا یا فشار بالای آب ... قالب بندی و پمپ روشی برای جایگزینی بتن آسیب دیده با پر کردن فضاهای.

Sheet1 - شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

25, 23, نارديس طرح هاي انرژي, پيمانكار عمومي پروژه هاي نفت گاز و پتروشيمي ... تحت فشار،سایکلون، دیگ واتر تیوب،دیگ فایر تیوب ،پمپ پلانجری، جرثقیل پشت .. طراحی و ساخت تجهیزات مکانیکی تحلیل و طراحی دوباره طراحی طراحی معکوس 2. ... ذخيره سازي و عمل آوري ، بسته بندي و انبار محصولات، سيستمهاي كنترل و اتوماس.

سیستم روانکاری - شرکت همکار معدن

24 ا کتبر 2017 . این سیستم شامل کابینه کنترل و پمپ پنوماتیکی و واحد اسپری که شامل نازل‌ها است. . گریس در داخل سیستم روانکاری تحت فشار باقی نمی‌ماند و با تخلیه به مخزن در انتهای . استفاده نموده اند که این قبیل پروژه ها غالبا در صنایع سنگین موجود می باشند. . برای کاهش اصطکاک و سایش سیستم‌های مکانیکی که بیشتر در.

نحوه ساخت و تبدیل پمپ آب الکتریکی به مکانیکی - آپارات

15 جولای 2018 . ایرما واقعا جالب بود.از دوچرخه استفاده می کنه و یه پمپ آب برقی خراب شده نحوه ساخت و تبدیل پمپ آب الکتریکی به مکانیکی خوب, ایرما.

ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮﺍی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ، ﺗﻌﻤﯿﺮﺍﺕ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی - Weicon

25 سپتامبر 2012 . (ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺳﮑﻠﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ) ﻣﻌﺮﻓﯽ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎی ﻭﺍﯾﮑﻦ. 51 – 47. ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎی ﺟﺪﺍ . ﺷﺮﮐﺖ ﻭﺍﯾﮑﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺴﺐ ﻫﺎی ﻭﯾﮋﻩ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﺮﮐﻨﻨﺪﻩ، ﺍﺳﭙﺮی ﻫﺎی. ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﭼﺴﺐ ﻫﺎی .. ﻓﻠﻨﺞ ﻫﺎ ، ﻫﻮﺯﯾﻨﮓ ﭘﻤﭗ ﻫﺎ ﻭ ﺍﮐﺴﺘﺮﻭﺩﺭﻫﺎ. ﻭﺍﯾﮑﻦ HB300 . ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﲢﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﲤﺎﺱ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ. ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ. . ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﻻی ﺑﺨﺶ ﺗﻌﻤﯿﺮ. ﺷﺪﻩ ( ﺩﺭ ﻋﺮﺽ .. ﻋﻤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺣﺘﯽ ﺍﳒﺎﻡ ﺩﺍﺩ.

معدن کارخانه فرآوری، کارخانه تولید شن و ماسه.

سنگزنی است که پودر مورد نیاز و یا فرایند اسپری در زمانی که اندازه نهایی زیر 2 میلی متر مورد نیاز است. SKY می توانید اندازه گیری سنگ زنی مناسب برای همه نوع روش و.

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 1 ﮐﻨﯽ اوﻟﯿﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻐﻠﯿﻆ ﺑ - ResearchGate

ﻫﻤﮑﺎران ﭘﺮوژه: ﻣﻬﻨﺪس . اﻣﻮر ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ . دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﺳﯿﮑﻠﻮن و ﺗﻨﻈﯿﻢ آن ﺑﺮ روي ﻓﺸﺎر. 41 .. ﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن را ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺘﻪ و درﺻﺪد رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺮآﯾﻢ. -1. -2 .. در ﻋﻤﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺨﺘﯽ ﮔﻠﻮﻟﻪ در ﻗﻄﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ. ﺑﺮاي .. ﻣﻮرد اول ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ آب، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﻤﭗ و اﻧﺪازه ذرات ﻻزم ﺑﺮاي ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻮرد دوم ﺑﻪ.

تجهیزات مکانیکی - شرکت پاکمن

پمپ (Pump) وسیله ای مکانیکی برای انتقال سیال است که با افزایش فشار در جریان، . عمل گرمایش در رادیاتور از طریق لوله های حاوی آب گرم دیگ است که درون آن گردش می کند و . چرخه رانکین اساس کار نیروگاه هایی است که در تمام دنیا ساخته می شود. ... شرایط خروجی هوا بستگی به درجه حرارت آب اسپری شده دارد و با کنترل دمای آب می توان.

پمپ هیدرولیک پیستونی فشارقوی - مجله فنی مهندسی ساخت و تولید

نام کامل محصول/خدمات: پمپ هیدرولیک پیستونی فشارقوی . (از1.5 لیتر الی 174 لیتردر دقیقه)و(از 250 الی 800 بار فشار) . کانال تلگرام مجله ساخت و تولید .. درصورت تمایل برای کسب اطلاعات بیشتر با مدير پروژه خانم نظری با شماره تلفن هاي .. عمل فیلتراسیو بصورت مکانیکی و شیمیایی موارد کاربرد: صنایع حمل و نقل ماشین.

توضیحات محصول – صدرتابلو

اساس روش باندرایت به این ترتیب بصورت اسپری چربی آب-فسفاته-آب و سیلر در . قبل از شروع فاز مهندسی این شرکت لیست مدارک فنی که در طول اجرای پروژه صادر خواهد شد . مراحل ساخت بازدید نموده و برای تست نهایی در محل کارخانه از آنان دعوت به عمل خواهد آمد. علاوه بر تست های الکتریکی و مکانیکی مقدماتی که در هنگام ساخت هر تابلو.

موتور پمپ آب 12 ولت - RoboeQ

خرید موتور پمپ آب 12 ولت فروش عمده موتور پمپ آب با قیمت مناسب فروشگاه رباتیک . دوست عزیز ، اطلاعات محصول نوشته شده، شما باید کارایی محصول برای پروژه را . مورد نظرتون بررسی کنید، توجه داشته باشید این پمپ به صورت کفکش عمل میکند. . این پمپ تو این کار استفاده کرد چون نیاز دارم که اب رو اسپری کنه اگه این پمپ نشه.

95.08.26 درس آموخته‌های اجرای پروژه قطار شهری اهواز . - انجمن تونل ایران

ﭘﻤﭗ. ﻫﺎي. Dewatering. ﯾﺪﮐﯽ،. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﺗﺰرﯾﻖ. دوﻏﺎب. اﺿﺎﻓﻪ،. ﻧﺼﺐ. ﺗﺠﻬﯿﺰات. ﺗﺰرﯾﻖ. ﭘﻠﯽ. ارﺗﺎن،. ﺗﺠﻬﯿﺰ .. ﻓﺸﺎر. ﺟﺒﻬﻪ. ﮐﺎر. ﺑﺎﯾﺪ. ﺑﻪ. اﻧﺪازه. اي. ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻪ. ﻋﻼوه. ﺑﺮ. ﺗﺄﻣﯿﻦ. ﭘﺎﯾﺪاري. ﺟﺒﻬﻪ. ﺣﻔﺎري،. از. ﺑﺎﻻزدﮔﯽ .. ﻫﺎي. اﯾﻦ. ﭘﺮوژه. ﺑﺼﻮرت. ﺗﻤﺎم. ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه. ﺗﻮﺳﻂ. دو. دﺳﺘﮕﺎه. EPB-TBM. ﺳﺎﺧﺖ. ﺷﺮﮐﺖ. NHI-NFM. ﻗﺑﺎ ... ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻤﻞ آوري و ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺎك ﻣﯽ ﮔﺮدد .. آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﯿﺪرو ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ.

توضیحات محصول – صدرتابلو

اساس روش باندرایت به این ترتیب بصورت اسپری چربی آب-فسفاته-آب و سیلر در . قبل از شروع فاز مهندسی این شرکت لیست مدارک فنی که در طول اجرای پروژه صادر خواهد شد . مراحل ساخت بازدید نموده و برای تست نهایی در محل کارخانه از آنان دعوت به عمل خواهد آمد. علاوه بر تست های الکتریکی و مکانیکی مقدماتی که در هنگام ساخت هر تابلو.

فشار پمپ اسپری عمل پروژه ساخت مکانیکی,

تاسیسات مکانیکی تهویه مطبوع پیشگامان تاسیسات

محاسبات غلط هد پمپ کاویتاسیون و از دست دادن توان پمپ به علت فشار نامناسب در مکش . می شود و از طریق سیستم توزیع و یا اسپری کردن، بر روی FILL pack ریخته و به قس. . طریق تبخیر و به وسیله یک برج خنک کننده باز، عمل انتقال حرارت را انجام می دهند. .. پیشگامان تاسیسات : در اين مقاله، سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي معمول كه.

نانوپوشش های سخت و مقاوم - ستاد نانو

15 مه 2017 . ارایه محصوالت و تجهيزات حوزه فناوری نانو در پنجمين نمایشــگاه ساخت. ایران .. تولید اين محصوالت قدردانی به عمل آمد. ... تاکنون ۸ جلد مشتمل بر 31 شماره که حاوی 330 مقاله اصلی و 15 مقاله ... موجب شده بسته بندی نهايی از خواص مکانیکی مطلوبی برخوردار باشد. .. داده و نشتی گل حفاری با فشار باال از اين ناحیه.

دستگاه اسپری فوم پلی یورتان - پشم سنگ شرکت آرمان عایق اسپادانا

11 ژانويه 2015 . فوم اسپری پلی یورتان (SPF) توسط مجموعه پیوسته ای از تجهیزات تجاری . فوم اسپری پلی یورتان (پلی ال و ایزوسیانات) پمپ مخصوصی را استفاده می کنند، . پذیری هوا، دستگاه های هیدرولیکی برای پروژه های بزرگ تر ترجیح داده می شوند. . از طریق دو حرکت مکانیکی در درون تفنگ اسپری، عمل پاکسازی را انجام می دهد.

نحوه ساخت و تبدیل پمپ آب الکتریکی به مکانیکی - آپارات

15 جولای 2018 . ایرما واقعا جالب بود.از دوچرخه استفاده می کنه و یه پمپ آب برقی خراب شده نحوه ساخت و تبدیل پمپ آب الکتریکی به مکانیکی خوب, ایرما.

آیین نامه ایمنی کار با ماشین آلات عمرانی

نظیر لودرها ، بیل های مکانیکی ، دوزرها ، حفار کابلی چرخ زنجیری با تجهیزات کششی . درهم قفل شونده مکانیکی یا الکتریکی عمل میکند و مانع از کارکرد ماشین تا زمان . اعمال قدرت توسط ماشین و تجهیزات از سیال روغن تحت فشار استفاده می گردد . . در طول مدت اجرای پروژه اقدام و دستورالعمل های لازم برای اجرای عملیات بصورت ایمن را تهیه.

ﺷﻤﺎره ﮔﺮاﻳﺶ ﺳﺎل اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه 1 70 دﻛﺘ

ﺗﺪوﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﻮاد ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ روش. ﭘﻴﭽﺶ اﻟﻴﺎف . ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻛﺪﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﻴﺪرودﻧﻴﺎﻣﻴﻜﻲ ﭘﺮه و ﭘﺮواﻧﻪ ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ. ﻏﻔﺎراﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻴﺎ . ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز CO2 ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻄﻲ. اﺣﻤﺪ رﺿﺎﻳﻲ درﺷﻜﻲ . ﻣﺪﻟﺴﺎزي دﻧﻴﺎﻣﻴﻜﻲ ﻗﻄﺮه ﻣﻨﻔﺮد اﺳﭙﺮي ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﻳﻊ. اﻣﻴﻦ ﻗﻮاﻣﻲ .. 1382. 423. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﻛﺮد ﻛﭙﻮﺳﻮر ﻣﺤﻮري ﻳﻚ ﺗﻮرﺑﻮﺟﺖ.

Pre:طلا و نقره و pgm metels seprater عکس ماشین
Next:آموزش اپراتور نیروگاه رایگان دانلود