فولاد مورد نیاز برای 1m3 بتن

روسازی بتنیاﺟﺮاﻳﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮردﻧﻴﺎز، اﺟﺮا و ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع روﻳﻪ ﻫﺎ. ﻣﺘﺪاول ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .. اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎزي ﭘﺮوژه در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻌﺪ از ﺗﺮاش آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪود. 150،000. ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ... از ﺟﻨﺲ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻓﻮﻻدي و ﺷﻜﻞ ﻟﺒﻪ دال ﺑﺘﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻗﺎﻟﺒﻬﺎ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮا .. K (81.5-409 GN/m3). سختی نسبی.فولاد مورد نیاز برای 1m3 بتن,مقاله بررسی آزمایشگاهی مقاومت کششی بتن با الیاف فولادی - سیویلیکاپژوهش حاضر به بررسی مقاومت کششی بتن مسلح به الیاف فولادی با در نظر گرفتن . اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۷ | تعداد نمایش خلاصه: ۳۰۵۳ | نظرات: ۰.فولاد مورد نیاز برای 1m3 بتن,ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ اﻟﯿﺎﻓﯽ روﺳﺎزي - ResearchGateدرﺻﺪي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸـﺎري. ﮔﺮدﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. اﺳﺘﻔﺎده از. اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدي. ﮐﺎﻫﺶ. 37. درﺻﺪي ﻫﺰﯾﻨﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ. 10. درﺻﺪي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﺑـﺎ .. ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ دوام و ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺗﻮان ﺑﺎرﺑﺮي ﺑﺘﻦ در روﺳﺎزي ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. 1[. ]. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻃﺮح . 0,38. درﺻﺪ، وزن ﻣﺨﺼﻮص. ﺑﺘﻦ. 2430 kg/m3.

طلب الإقتباس

تعليقات

زدﮔﯽ ﺑﺘﻦ ﺳﺒﮏ اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدي ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮ - تحقیقات بتن

3 مارس 2015 . اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدي ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣـﺮارت و ﯾـﺦ. زدﮔـﯽ ﺑـﺘﻦ . ﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﯿـﺎف ﻓـﻮﻻدي ﺑـﻪ ﺑـﺘﻦ ﺳـﺒﮏ . ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز و ﮐـﺎﻫﺶ ... -3. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﯽ. وزن ﻣﺨﺼﻮص. ( kg/m3. ) ﺳﯿﻤﺎن. 3150.

ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه های بتنی با . - مهندسی عمران مدرس

13 جولای 2013 . ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ و ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﻫﻢ ﻣﺤﻮر آن، ﺑﻪ ﻣﯿﺮاﮔﺮ اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑـﺎر . ﻓﻮﻻدي در ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻗﺎﺑﯽ ﻓﻮﻻدي ﻣﺘﺪاوﻟ. ﺘﺮ. اﺳﺖ ... اﺟﺰاي ﺳﺎزه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ . ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿـﺮاﯾﺐ a . ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻣﻔﺎﺻﻞ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. SAP2000. ﺑﺎ ﻋﻨـﻮان. ﻣﻔﺎﺻﻞ. P-M3. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان

1 مه 2013 . ﮐﻴﻠﻮ ﻧﻴﻮﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ. ( kn/m3. ) ج. -. ﺑﺮاﯼ ﺗﻨﺶ. هﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ. هﺎ، ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل. Mpa. ، ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻧﻴﻮﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ . هﺎﯼ ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎدﻩ در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻗﺒﻴـﻞ ﻓـﻮﻻد و ﺳـﻴﻤﺎن ﻣﺼﺮﻓـﯽ در ﺑﺘـﻦ و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ. هـﺎﯼ ... ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎت،ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺁﺑﮕﻴﺮﯼ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ . 3. ﺳﻴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ.

مقاله بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری و کششی بتن حاوی الیاف .

بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری و کششی بتن حاوی الیاف ضایعات فولادی. اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۸ | تعداد نمایش خلاصه: ۹۵۹ | نظرات: ۰ . الیاف ضایعات فولادی با سه قطرمتفاوت 0/8و1/0و1/2 میلیمتر و دو ونسبت وزنی 35وه70kg/m3 می باشد.

سازه با اسکلت بتنی بهتر است یا فولادی ؟ - مهندسی عمران خراسان شمالی

۲٫ درمقایسه با بتن و سازه های فولادی نیاز به استاد کار سطح بالا وجود ندارد . ۳٫ مصالح . حال اینکه در مورد مقطع بتنی ارقام مربوطه چندان معین و قابل اطمینان نمی باشد .

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن سبک وخوردگی میلگرد آن جهت .

11 مارس 2015 . ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ و ﻓﺮاﺳﺎﺣﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي: ﺑﺘﻦ ﺳﺒﮏ. ﻟﯿﮑﺎ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري. ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﯿﻠﮕﺮد . Reinforced Steel Bars in Lightweight Concrete for Application in Onshore and. Offshore . ﻫﺎ اﺳﺖ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾـﻦ. ﺧﻮاص و اﯾﺠﺎد ... MS-1. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري. 28. روزه kg /cm2 kg/m3 kg/m3 kg/m3. CLW. CNW. CLW -11(1).

frrezaiegmail - تحقیقات بتن

-1. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻮﻻد ﻧﺮم. دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدي. ﭼﮕﺎﻟﯽ. (. kN/m3. ) ﺧﺼﻮﺻــــــــــــﯿﺎت. اﻻﺳﺘﯿﮏ. ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت . از ﺳﺎزه اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ و رﻓﺘﺎر آن ﻣﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار. ﻓﺖ ... ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﻗﺎب ﺑﺘﻨﯽ و دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدي و ﻣﯿﻠﮕﺮدﻫـﺎ ﺑـﺎ. ﻗﺎب ﺑﺘﻨﯽ و رﻓﺘﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪ. ة. ﻗﺎب. ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ، ﻫﺮ ﺑﺎر اﺟﺮاي ﻧﺮم. اﻓﺰار ﻧﯿﺎز. ﺑﻪ ﭼﻨﺪ روز.

اصل مقاله - نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز

الیاف معمولاً به صورت درصد حجمی از بتن، مورد استفاده. قرار میگیرد . اشاره نمود که متأسفانه علی رغم اهمیت موضوع و نیاز گسترده. به آن به ویژه . (برخلاف الیاف فولادی) و باعث افزایش وزن مخصوص بتن نیز. نمی گردند. ... مقدار الیاف میلیمتری ( kg/m3}.

ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ اﻟﯿﺎﻓﯽ روﺳﺎزي - ResearchGate

درﺻﺪي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸـﺎري. ﮔﺮدﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. اﺳﺘﻔﺎده از. اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدي. ﮐﺎﻫﺶ. 37. درﺻﺪي ﻫﺰﯾﻨﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ. 10. درﺻﺪي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﺑـﺎ .. ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ دوام و ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺗﻮان ﺑﺎرﺑﺮي ﺑﺘﻦ در روﺳﺎزي ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. 1[. ]. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻃﺮح . 0,38. درﺻﺪ، وزن ﻣﺨﺼﻮص. ﺑﺘﻦ. 2430 kg/m3.

فولاد مورد نیاز برای 1m3 بتن,

زدﮔﯽ ﺑﺘﻦ ﺳﺒﮏ اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدي ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮ - تحقیقات بتن

3 مارس 2015 . اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدي ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣـﺮارت و ﯾـﺦ. زدﮔـﯽ ﺑـﺘﻦ . ﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﯿـﺎف ﻓـﻮﻻدي ﺑـﻪ ﺑـﺘﻦ ﺳـﺒﮏ . ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز و ﮐـﺎﻫﺶ ... -3. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﯽ. وزن ﻣﺨﺼﻮص. ( kg/m3. ) ﺳﯿﻤﺎن. 3150.

مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان

1 مه 2013 . ﮐﻴﻠﻮ ﻧﻴﻮﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ. ( kn/m3. ) ج. -. ﺑﺮاﯼ ﺗﻨﺶ. هﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ. هﺎ، ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل. Mpa. ، ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻧﻴﻮﺗﻦ ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ . هﺎﯼ ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎدﻩ در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻗﺒﻴـﻞ ﻓـﻮﻻد و ﺳـﻴﻤﺎن ﻣﺼﺮﻓـﯽ در ﺑﺘـﻦ و ﻣﻘﺎوﻣـﺖ. هـﺎﯼ ... ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎت،ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺁﺑﮕﻴﺮﯼ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ . 3. ﺳﻴﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ.

فولاد مورد نیاز برای 1m3 بتن,

ﺗﻐﯿﯿﺮﻣﮑﺎن ﺑﺘﻦ اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدي در آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ - انجمن تونل ایران

ﭼﺮا ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺘﻦ اﻟﯿﺎﻓﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﮕﻤﻨﺖ ﺗﻮﻧﻞ ﭼﻤﺸﯿﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔ. ﺮﻓﺖ . 10. ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﮕﻤﻨﺖ ﺗﻮﻧﻞ ﭼﻢ ﺷﯿﺮ .. Kg/m3. Steel Fiber. اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدي. ﻃﺒﻖ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ. ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻔﺘﻮﻟﯽ زﻧﺠﺎن. 30 kg/m3 sand . ﻧﺒﻮد ﮐﺪ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻃﺮح.

سازه با اسکلت بتنی بهتر است یا فولادی ؟ - مهندسی عمران خراسان شمالی

۲٫ درمقایسه با بتن و سازه های فولادی نیاز به استاد کار سطح بالا وجود ندارد . ۳٫ مصالح . حال اینکه در مورد مقطع بتنی ارقام مربوطه چندان معین و قابل اطمینان نمی باشد .

١ ﺟﺰوﻩ ﺑﺘﻦ ١ ﺟﺰوﻩ ﺑﺘﻦ

وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺘﻦ. ﺑﺘﻦ ﻏﻴﺮﻣﺴﻠﺢ. = 2.323 t/m3. ﻓﻮﻻد. = 7.850 t/m3. ﺑﺘﻦ ﺁرﻣﻪ. = 2.400 t/m3 . ﻳﺎ ﭘﻮﻟﻜﻲ ﺑﻴﺶ از ﺳﻨﮕﻬﺎي ﮔﺮد و ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻣﻮاد رﻳﺰ داﻧﻪ ﻧﻴﺎز ... ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﻤﺘﺮ از ﺁن ﺑﺎﺷﺪ.

١ ﺟﺰوﻩ ﺑﺘﻦ ١ ﺟﺰوﻩ ﺑﺘﻦ

وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺘﻦ. ﺑﺘﻦ ﻏﻴﺮﻣﺴﻠﺢ. = 2.323 t/m3. ﻓﻮﻻد. = 7.850 t/m3. ﺑﺘﻦ ﺁرﻣﻪ. = 2.400 t/m3 . ﻳﺎ ﭘﻮﻟﻜﻲ ﺑﻴﺶ از ﺳﻨﮕﻬﺎي ﮔﺮد و ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻣﻮاد رﻳﺰ داﻧﻪ ﻧﻴﺎز ... ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﻤﺘﺮ از ﺁن ﺑﺎﺷﺪ.

frrezaiegmail - تحقیقات بتن

-1. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻮﻻد ﻧﺮم. دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدي. ﭼﮕﺎﻟﯽ. (. kN/m3. ) ﺧﺼﻮﺻــــــــــــﯿﺎت. اﻻﺳﺘﯿﮏ. ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت . از ﺳﺎزه اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪ و رﻓﺘﺎر آن ﻣﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار. ﻓﺖ ... ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﻗﺎب ﺑﺘﻨﯽ و دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدي و ﻣﯿﻠﮕﺮدﻫـﺎ ﺑـﺎ. ﻗﺎب ﺑﺘﻨﯽ و رﻓﺘﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪ. ة. ﻗﺎب. ﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ، ﻫﺮ ﺑﺎر اﺟﺮاي ﻧﺮم. اﻓﺰار ﻧﯿﺎز. ﺑﻪ ﭼﻨﺪ روز.

خوردگی آرماتور فولادی در بتن - کلینیک بتن ایران

شرایط مورد نیاز برای انجام یا تسریع واکنش خوردگی فولاد. برای انجام فعل و انفعالات خوردگی فولاد، حتماً باید مطابق شکل 2-2-4 سه عامل آهن، اکسیژن، و الکترولیت آب.

مقاله بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری و کششی بتن حاوی الیاف .

بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری و کششی بتن حاوی الیاف ضایعات فولادی. اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۸ | تعداد نمایش خلاصه: ۹۵۹ | نظرات: ۰ . الیاف ضایعات فولادی با سه قطرمتفاوت 0/8و1/0و1/2 میلیمتر و دو ونسبت وزنی 35وه70kg/m3 می باشد.

مقاله بررسی آزمایشگاهی مقاومت کششی بتن با الیاف فولادی - سیویلیکا

پژوهش حاضر به بررسی مقاومت کششی بتن مسلح به الیاف فولادی با در نظر گرفتن . اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۷ | تعداد نمایش خلاصه: ۳۰۵۳ | نظرات: ۰.

خوردگی آرماتور فولادی در بتن - کلینیک بتن ایران

شرایط مورد نیاز برای انجام یا تسریع واکنش خوردگی فولاد. برای انجام فعل و انفعالات خوردگی فولاد، حتماً باید مطابق شکل 2-2-4 سه عامل آهن، اکسیژن، و الکترولیت آب.

برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید

ي داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﻧﺪ ... اﻳﺠﺎد ﺷﻴﺎر در ﺳﻄﺢ ﺑﺘﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ . -2 ... (under-reinforced). و. ﺑﺎ ﺗﻮ. ﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزه. ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﻣﺘﺪاول، ﻣﻘﺪار درﺻـﺪ. ﻓـﻮﻻد. ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮاﺑﺮ. ﺑﺎ ρb .. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺧﺎك ﻣﺤﻞ. [. 14. ] ارﺗﻔﺎع. وزن. ﻣﺨﺼﻮص. kN/m3. ﻣﺪول. ارﺗﺠﺎﻋﻲ. MN/m2.

Pre:تفاوت بین سخت کار کردن، تراش فرز
Next:نیویورک 4 14et برای فروش