مس شناور غلظت، نسبت

اصل مقاله (588 K) - فناوری تولیدات گیاهیرق کراس البری عملکرد دانه و عملکرد پروتئین بی تری نسبت به رقو. سرداری داشت. با توجه به ... انجاد گرفت، محلول شناور برای سنجش غلظت. پروتئین مورد استفاده.مس شناور غلظت، نسبت,آلودگی - فصلنامه سلامت و محیط زیست - Tums20 سپتامبر 2017 . میانگین غلظت کل PAHs در نمونه های خاک 1/46 mg/kg است. . نتایج مدل PMF چهار منش اء، احتراق از طریق هر دو مس یر بلع و تماس پوستی قرار دارند. سوخت فسیلی )14 درصد(، احتراق زیست .. ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻨﺎور ﺳﺎزي ﺳﭙﻬﺮ درﻳﺎي ﺟﻨﻮب. 414271 . تعیین کمیت پتانسیل سرطان زایی دیگر PAHs نسبت به BaP. از فاکت ور هم.مس شناور غلظت، نسبت,کتاب آشپزی/سمنو - ویکی‌کتاباندازهٔ غلظت شیرهٔ جوانه نیز خود به خود بسزا می‌باشد. . بیشتر از دیگر بخش‌ها داغی نمی‌گیرد تا بسوزد و هم توانمندی‌هایی از مس به سمنو درون می‌شود که چشم‌ناپوشیدنی است. . بدین گونه که مبادا سفته و گلوله‌ای از آرد در میانهٔ دوغ، شناور یا ته‌نشین باشد.

طلب الإقتباس

تعليقات

متن کامل (PDF) - مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

ﻳﻨﺪ. ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺎ. ﻏﺸﺎي ﺷﻨﺎور. را ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ. ﻓﺎﺿﻼب. ﻫﺎ. ي ﺷﻬﺮي ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺿﺮاﻳﺐ. Y،. Kd. و m .. ﺣﺬف ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ. ﻛﺮﺑﻦ، ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ از ﻓﺎﺿﻼب. ﺷﻬﺮي. را. در. راﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ. ﺑﺎ. ﻧﺴﺒﺖ. 2/0= F/M. و ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ... Hamoda MF, AL-Attar MS. Effects of high.

مس شناور غلظت، نسبت,

HPLC

میزان جذب و در نتیجه غلظت عنصر مورد نظر معلوم می. شود. ... یون هایی كه دارای چند بار مثبت می باشند نسبت به یون هایی كه دارای یك بار مثبت می باشند، ندرتاً .. نتریفوژهای شناور رسوب در جدار و بخشی از كف لوله كه در قسمت خارجی محور دوران قرار دارد،.

اصل مقاله (657 K) - مجله سلول و بافت

1 مارس 2011 . ﺑﺎ ﺑﺮدﺑﺎري ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗـﻨﺶ ﺷـﻮري، در ﻏﻠﻈـﺖ. ﻫـﺎي .. ﺷﻨﺎور ﺷﺪن در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺶ، ﺑـﻪ ﻣـﺪت دو ﺳـﺎﻋﺖ در ﻣﺤـﻴﻂ ... Yousfi S, Wissal Ms, Mahmoudi H, Abdelly C,.

مجله سلامت و بهداشت

H2O2. ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ؛ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ، ﺩﺭ. pH. 3. ، ﻏﻠﻈﺖ. 100 mg/lH2O2. ﻭ ﻭﻟﺘﺎژ. 20. ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪ. . ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎﻭﺭ. ﺳـﺎﺯﻱ ... ﺑﺮﺍﻱ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎﻱ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ. ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ. EF. ﺗﻐﻴﻴﺮ. pH. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ. EC ... 34- Masomboon N, Ratanatamskul C, Lu M-C.

نانو الیاف - باشگاه نانو

. انعطاف‌پذیری و ظرافت، طول بسیار بلندتری نسبت به قطرشان دارند؛ این نسبت بایستی .. در فرآیند کاتالیزگر پیوسته یا شناور معمولا، نانوالیاف کربنی با قطر زیر . غلظت نهایی ذرات کاتالیزگر در نوک الیاف رشد یافته تنها حدود چند ppm (واحدی جهت . آهن/نیکل، نیکل، کبالت، منگنز، مس، وانادیم، کروم، مولیبدن و پالادیم نیز به.

راهنمای کشت سلولی

ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﺎﯾﻊ ﻧﮕﻬﺪاري و در زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺪدا ذوب. ﺷﺪه. و ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺖ ﻗﺮار. ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ . در اﯾﻦ روﻧﺪ دو اﻣﺮ . ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ . ﺳﻠﻮل ﻫﺎي زﻧﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورود رﻧﮓ .. ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺷﻨﺎور .1. ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن.

استاندارد شماره 1053

M.A.C: Maximum Acceptable Concentration حداكثر غلظت مطلوب: عبارت از . به صورت شناور مشاهده نگردد . در مورد نيترات و نيتريت، مجموع نسبت غلظت هر كدام به مقادير توصيه شده نبايد از يك تجاوز كند و نبايد به تنهايي مورد قضاوت قرار گيرد. (4).

مجله سلامت و بهداشت

H2O2. ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ؛ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ، ﺩﺭ. pH. 3. ، ﻏﻠﻈﺖ. 100 mg/lH2O2. ﻭ ﻭﻟﺘﺎژ. 20. ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪ. . ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎﻭﺭ. ﺳـﺎﺯﻱ ... ﺑﺮﺍﻱ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎﻱ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ. ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ. EF. ﺗﻐﻴﻴﺮ. pH. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ. EC ... 34- Masomboon N, Ratanatamskul C, Lu M-C.

اصل مقاله (1065 K) - مجله علوم و فنون دریایی

نتایج توزیع سطحی فلزات نشان می دهد که بیشترین غلظت فلزات مس و روی، سرب، و . اسکله پسابندر، ساحل ماسه ای پسابندر، و پهنه های گلی جنگل حرا مشاهده می شود. . همچنین، عبور و مرور شناور ... تفکیک مختلف (نسبت بین فلز در رسوب و آب بين-.

TEM ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﻲ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺮاي

9 مارس 2011 . (Compact. ﻧﺴﺒﺖ. ﻧﻔﻮذ ﻛﻤﺘﺮ از. 1mm/h. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻏﻠﻈﺖ. 3 - 1,5 %. در. C. 4. و. pH =7.2-7.4 ... 3.05 mm. در ﻗﻄﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻟﺒﻪ ﻳﻜﻄﺮف آن ﺑﺮاق اﺳﺖ. از . ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ. ،. ﻣﺲ. ،. ﻧﻴﻜﻞ ... اﻧﺤﻨﺎء ﺑﻪ ﻛﻨﺎر ﭼﺎﻗﻮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮﺷﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﺗﻚ ﺗﻚ ﺑﻪ روي ﺳﻄﺢ آب ﺷﻨﺎور.

آب در شرايط برنج بر مقادير نيترات و نيتريت زه ة شده دارای پوشش .

19 نوامبر 2014 . تيمارهای رطوبت ظرفيت زراعی در غلظت کود. 10. ميلی . گونه می. تواند هم با باالبردن نيترات. زدايی و. ،هم. با کاهش مقدار زه. آب. ،. تلفات نيترات و عواقب آن .. برنج نسبت به شن و ماسه تقريباً. 6. درصد کل .. مخزن آب و شناور. 5. سانتی.

930 K - مجله تحقیقات دامپزشکی - دانشگاه تهران

6 / امگا-3 از منابع گیاهی متوسط زنجیر با نسبت 1 به 1:1 SFA-MC( 1( و 3( اسیدهای چرب اشباع + اسیدهای چرب .. آزمایشــی 4 روزه بین تیمارها از لحاظ غلظت گلیسرول و اسیدهای چرب .. فالسک ها، آدیپوسیت های شناور جداسازی شده و درون میکروپلت های 24.

ﻫﺎي آب ﺷﻮر ﺑﻪ آﺑﺨﻮان ﻫﺎي ﻛﻮﻳﺮي ﺮرﺳﻲ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫ

3 شباط (فبراير) 1976 . ﻫﺎي آب ﺷﻮر ﻛﻮﻳﺮي و اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ. TDS .. دﻳﺪﮔﺎه ﻫﻴﺪروژﺋﻮﺷﻴﻤﻲ داراي دو ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻬـﻢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ . اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ. Na+. و. Cl-. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً. 84 . آب ﺷﻴﺮﻳﻦ روي آب ﺷﻮر ﺑﺼﻮرت ﺷـﻨﺎور ﻗـﺮار د .ارد ... دو روش ﻣﺴ. ﺘﻘﻴﻢ. (. ﺳﻌﻲ و ﺧﻄﺎ. ) و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي. اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

مس شناور غلظت، نسبت,

چرا دچار غلظت خون مي‌شويم؟ - تبیان

5 سپتامبر 2011 . غلظت خون اولیه در اثر بیماری مغز استخوان به وجود می آید. سلول‌های مغز استخوان، . افزایش نسبت گلبول‌های قرمز به پلاسمای خون. با مصرف سیگار،.

پایدارسازی شربت خاکشیر با استفاده از هیدروکلوئید‌های بومی

11 دسامبر 2013 . ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻟﺬا در ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈـﺖ. ﻫـﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل و ﻧـﺎﻣﺤﻠﻮل ﺻـﻤﻎ. ﻫـﺎي ﻓﺎرﺳـﯽ و. ﮐﺘﯿﺮا .. در ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻬﯿﻨـﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت ﺷـﺮﺑﺖ. ﺧﺎﮐﺸﯿﺮ.

مس شناور غلظت، نسبت,

و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺎداﻛﺴﺎﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ

ﺪ، ﻧﻴﺘﺮات ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺮب، ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻴﻜﻞ و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ. 50. ﻣﻴﻠﻲ . ﻧﺴﺒﺖ. ﺑﻪ. ﺳﻄﺢ. ﺷﺎﻫﺪ. (. ﺑﺪون. ﻓﻠﺰات. ﺳﻨﮕﻴﻦ. ) ﻛﺎﻫﺶ. داد . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ. ﻣﻴﺰان. وزن. داﻧﻪ. در. ﺑﻮﺗﻪ. در. ﺳﻄﺢ. ﻧﻴﺘﺮات. ﺳﺮب ... ﺷﻨﺎور. روﻳﻲ. ﺑﺮاي. ﺳﻨﺠﺶ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. آﻧﺰﻳﻢ. ﻛﺎﺗﺎﻻز. اﺳﺘﻔﺎده. ﮔﺮدﻳﺪ . ﻣﺨﻠﻮط. واﻛﻨﺶ. ﺷﺎﻣﻞ. 5/2. ﻣﻴﻠﻲ. ﻟﻴﺘﺮ. ﺑﺎﻓﺮ. ﻓﺴﻔﺎت.

استاندارد شماره 1053

M.A.C: Maximum Acceptable Concentration حداكثر غلظت مطلوب: عبارت از . به صورت شناور مشاهده نگردد . در مورد نيترات و نيتريت، مجموع نسبت غلظت هر كدام به مقادير توصيه شده نبايد از يك تجاوز كند و نبايد به تنهايي مورد قضاوت قرار گيرد. (4).

پاسخ های فیزيولوژيکی دانه رست های كنجد به پلی اتیلن گلیکول 6000

مشــاهده مــی شــود، ولــی میــزان ايــن تحمــل از گونــه بــه گونــه يــا. ( يــکSesamum . دانــه رســت هــای رقــم يکتــا از رقــم داراب 14 نســبت بــه كمبــود آب .. بــراي محاســبه غلظــت )MDA( از ضريــب. خاموشــي . گرديــد. ســپس محلــول رو شــناور بــه منظــور.

اصل مقاله (1526 K)

بررسی اثر غلظت فلزات سنگین. برمیزان . را به چرخه عناصر اصلی وارد می کند و فعالیتهایی که. چکیده . شناور) و تیفا (گونه حاشیه ای که. By .. به نسبت (۳.

متن کامل (PDF)

27 ا کتبر 2011 . ﺷﻮﺩ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﻝ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻝ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﻝ ﻫﻤﮕـﻦ ﺑـﺎ. ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻌﺎﺩﻝ، . ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﺎﻧﻮﺫﺭﺍﺕ ﺑﺎ ﺍﺛﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺷﻨﺎﻭﺭ. ﻱ. ، ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ .. ﺍﻛﺴﻴﺪ ﻣﺲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻣﺮﺑﻌﻲ. ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻨﺒﻊ .. ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﮔـﺮﻡ ﻛﻤﺘـﺮ ﺍﺯ ﺩﻳـﻮﺍﺭ ﺳـﺮﺩ ﺍﺳـﺖ،.

و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺎداﻛﺴﺎﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ

ﺪ، ﻧﻴﺘﺮات ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺮب، ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻴﻜﻞ و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ. 50. ﻣﻴﻠﻲ . ﻧﺴﺒﺖ. ﺑﻪ. ﺳﻄﺢ. ﺷﺎﻫﺪ. (. ﺑﺪون. ﻓﻠﺰات. ﺳﻨﮕﻴﻦ. ) ﻛﺎﻫﺶ. داد . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ. ﻣﻴﺰان. وزن. داﻧﻪ. در. ﺑﻮﺗﻪ. در. ﺳﻄﺢ. ﻧﻴﺘﺮات. ﺳﺮب ... ﺷﻨﺎور. روﻳﻲ. ﺑﺮاي. ﺳﻨﺠﺶ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. آﻧﺰﻳﻢ. ﻛﺎﺗﺎﻻز. اﺳﺘﻔﺎده. ﮔﺮدﻳﺪ . ﻣﺨﻠﻮط. واﻛﻨﺶ. ﺷﺎﻣﻞ. 5/2. ﻣﻴﻠﻲ. ﻟﻴﺘﺮ. ﺑﺎﻓﺮ. ﻓﺴﻔﺎت.

فیتوپلانکتون ها و آبزی پروری

(jellyfish به طول یک متر یا بیشتر می باشند که عبارت از : باکتری ها ، قارچ ها ، آغازیان . ذرات زنده ای که مشخصات پلانکتونی (معلق یا شناور) آنها نسبت به سایر ذرات. زنده درون ... ۴-۲- حفظ غلظت اکسیژن محلول در حد بالاتر از آستانه صدمه دیدن ماهیان (۳).

چکيده

نسبت به خمير کربن و زمان شناور سازي الکترود اصالح شده در محلول . اکسيدا سيون آموکسي سيلين ايفا مي. کند. محدوده خطي پاسخ دهي الکترود پيشنهادي. (LDR). در غلظت ... م مس. ي. عبور داده شد. و در نها. ي. ت ا. ي. ن الکترود حاصله را در زمان. هاي. مشخص. ي.

مطالعه پراکنش فلزات سنگین در رسوبات سطحی سواحل سیسنگان

11 آگوست 2014 . ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺟﻴﻮه، آرﺳﻨﻴﻚ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻧﻴﻜﻞ، واﻧﺎدﻳﻮم، ﺳﺮب و روي در. رﺳﻮﺑﺎت .. ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ. 1:4. و ﻗﺮار دادن ﺑﺮ روي دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﻀﻢ. 4. ،. 1. ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي. oC. 40. و. 4. ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي .. ﻫﺎ، ﭘﺴﺎب ﺷﻨﺎور. ﻫﺎ و ﻗﺎﻳﻖ . ﺳﻨﮕﻴﻦ روي، ﻣﺲ، ﻛﺮوم، ﻧﻴﻜﻞ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم و ﺳﺮب در رﺳﻮﺑﺎت. ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ.

ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ - OceanDocs

14 جولای 2018 . اﻳﻦ اﺛﺮ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ا ﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي اﻃﺮاﻓﺸﺎن در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ. اﻧ. ﮔﺮدﻧﺪ ... اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺨﺶ ... ﺑﺮ روي ﺷﻨﺎور، ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺷﻖ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ از ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ رﺳﻮب و ﺑﺨﺸﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻤﺎس .. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮاي ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه ، روي، ﻧﻴﻜﻞ و ﻣـﺲ در ﺧـﻮر ﻏﻨـﺎم ، ﻓﻠـﺰ ﺳـﺮب و ﻛـﺎدﻣﻴ.

Pre:لیست معادن پلاتین در جنوب
Next:خرد کردن هزینه لینولنیک کم